Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de EU-markt voor goederenvervoer over de weg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de EU-markt voor goederenvervoer over de weg

Internationaal wegvervoer (*) is binnen de Europese Unie volledig geliberali-seerd. Nationaal wegvervoer binnen een EU-land door vervoerders die geen ingezetene zijn in dat land, ook wel bekend als cabotage (*), valt nog steeds onder beperkingen. De invoering van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale en cabotagemarkten helpt eerlijke concurrentie te bevorderen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Hierin staan de gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op de toegang voor internationaal goederenvervoer (*) over de weg in de EU. Ook staan hierin de voorwaarden waaronder niet-ingezeten vervoerders vervoersdiensten mogen uitvoeren in een EU-land.

KERNPUNTEN

De wet is van toepassing op:

 • het internationale goederenvervoer over de weg voor rekening van derden (*) voor trajecten binnen de EU;
 • binnenlands goederenvervoer over de weg dat tijdelijk wordt verricht door een niet-ingezeten vervoerder;
 • het deel van het traject dat plaatsvindt op het grondgebied van een willekeurig EU-land voor doorvoer, waarbij het vervoer plaatsvindt tussen een EU-land en een niet-EU-land. De wet geldt niet voor het deel van het traject op het grondgebied van het EU-land waar wordt geladen en gelost.

Voor internationaal vervoer moet een vervoerder een communautaire vergunning hebben en moet de bestuurder, als deze een niet-EU-onderdaan is, een bestuurdersattest hebben.

Een communautaire vergunning:

 • wordt door de bevoegde autoriteit van het EU-land van vestiging uitgegeven aan iedere vervoerder die het recht heeft internationaal goederenvervoer over de weg voor rekening van derden uit te voeren;
 • is hernieuwbaar voor perioden van tien jaar;
 • wordt uitgegeven op naam van de vervoerder en kan niet worden overgedragen.

Een bestuurdersattest:

 • wordt uitgegeven door de bevoegde autoriteit van het EU-land waar de vervoerder met een EU-licentie is gevestigd, die een bestuurder gebruikt of in dienst heeft die noch een EU-onderdaan noch een langdurig ingezetene is;
 • is geldig voor een periode van vijf jaar.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, kunnen dezelfde autori-teiten een aanvraag voor afgifte of verlenging van een vergunning of de afgifte van een attest afwijzen. Indien de houder van een communautaire vergunning of bestuurdersattest niet meer aan de voorwaarden voldoet of onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de vergunning of het attest ingetrokken.

De wet legt strikte regels op inzake cabotagevervoer, waaronder met name:

 • elke vervoerder voor rekening van derden met een communautaire vergunning, waarvan de bestuurder, als die een niet-EU-ingezetene is, een bestuurdersattest heeft, heeft het recht om cabotagevervoer in een EU-land (anders dan het land waarin hij is gevestigd) op tijdelijke basis aansluitend op een internationaal vervoer naar dat land uit te voeren;
 • na levering van de goederen voor internationaal vervoer hebben de vervoerders zeven dagen waarin ze maximaal drie cabotageritten mogen ondernemen;
 • ook mogen deze drie cabotageritten aansluitend op internationaal vervoer in een ander EU-land worden uitgevoerd, met een limiet van één rit per land.

Deze wet is alleen geldig als de vervoerder een bewijs van internationaal goederenvervoer naar het betrokken EU-land kan tonen, alsmede bewijs van alle opvolgende cabotageritten die hij heeft ondernomen.

Cabotageritten vallen onder de nationale wetgeving in het gast-EU-land voor wat betreft:

 • de contractuele voorwaarden van het vervoer;
 • de afmetingen en het gewicht van voertuigen;
 • de voorschriften inzake het vervoer van sommige categorieën goederen, met name gevaarlijke goederen, bederfelijke levensmiddelen en levende dieren;
 • de rij- en rusttijden;
 • de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op vervoersdiensten.

De bovenstaande wetten en regels gelden voor zowel niet-ingezeten vervoerders als voor vervoerders die in het gast-EU-land zijn gevestigd.

Wanneer een vervoerder inbreuk pleegt op EU-wetgeving inzake wegvervoer:

 • kunnen de bevoegde autoriteiten van het EU-land van vestiging een waarschuwing afgeven of administratieve sancties opleggen, zoals intrekking van de communautaire vergunning;
 • als de vervoerder een niet-ingezetene is, informeert het EU-land waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, de bevoegde autoriteit van het land van vestiging van de vervoerder met een beschrijving van de inbreuk en de opgelegde sancties.

Alle ernstige inbreuken moeten worden opgenomen in het nationaal elektronisch register van wegvervoersondernemingen.

In een verslag van 2014 van de Commissie over de stand van de communautaire markt voor vervoer over de weg stond dat:

 • de autoriteiten van EU-landen bestaande EU-wetgeving consequenter en doelmatiger moeten handhaven;
 • de EU kan helpen bij het verduidelijken van de regels die in verschillende EU-landen anders worden begrepen, uitgelegd en uitgevoerd;
 • sociale regels beter moeten worden toegepast op wegvervoer om nieuwe bestuurders aan te trekken en de toekomstige vraag voor vrachtvervoer aan te kunnen;
 • deze veranderingen zowel de doelmatigheid van de EU-economie kunnen vergroten als broeikasgasemissies van het wegvervoer verminderen.

Kijk voor meer informatie op de website goederenvervoer over de weg van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN:

(*) Voor rekening van derden: het vervoer tegen vergoeding van personen of goederen voor rekening van derden (OESO-definitie).

(*) Wegvervoer: de gehele reis van goederen over de weg tot hun eind-bestemming.

(*) Goederenvervoer: de handeling van het vervoeren en transporteren van goederen.

(*) Cabotage: wanneer een in een EU-land geregistreerde vervoerder nationaal vervoer uitvoert in een ander EU-land.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1072/2009

4.12.2009

-

PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72-87

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 612/2012

11.7.2012

-

PB L 178 van 10.7.2012, blz. 5-5

Verordening (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 1-71

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de stand van de communautaire markt voor vervoer over de weg (COM(2014) 222 final van 14.4.2014).

Laatste bijwerking 30.06.2015

Top