Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het aanbieden van zeevervoersdiensten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het aanbieden van zeevervoersdiensten

SAMENVATTING

De vrijheid om diensten aan te bieden is een van de basisprincipes van de Europese Unie. De sector van het zeevervoer ondervindt evenwel dat niet-EU-landen soms beperkingen en voorwaarden opleggen, zoals vrachtverdeling. Die verhogen de vervoerskosten aanzienlijk en kunnen de algemene EU-handel schaden.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening bevestigt dat de vrijheid om diensten aan te bieden van toepassing is op zeevervoer binnen de Europese Unie en tussen EU- en niet-EU-landen. Ze stelt de voorwaarden vast waaronder dit principe van toepassing is. Ze schaft geleidelijk eerdere beperkingen af en zorgt ervoor dat er geen nieuwe worden ingevoerd.

KERNPUNTEN

EU-scheepvaartbedrijven mogen passagiers of vracht vervoeren naar iedere haven of offshore-installatie (zoals olie- en gasplatforms) binnen of buiten de EU.

Dezelfde rechten zijn van toepassing op bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd, op voorwaarde dat ze geregistreerd zijn in de EU en dat de eigenaar een staatsburger is van een EU-land.

Unilaterale nationale beperkingen die van kracht waren voor 1 juli 1986 moesten geleidelijk worden afgebouwd tussen 31 december 1989 en 1 januari 1993.

Vrachtverdelingsregelingen in bilaterale overeenkomsten tussen EU- en niet-EU-landen moeten geleidelijk worden afgebouwd of aangepast.

De overheden van de EU-landen moesten oorspronkelijk om de zes maanden, en later op jaarlijkse basis, aan de Europese Commissie rapporteren over de veranderingen die werden aangebracht aan de eerdere overeenkomsten.

Een EU-land dat problemen heeft bij het aanpassen van een bestaande overeenkomst moet de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie op de hoogte brengen.

Vrachtverdelingsregelingen in toekomstige overeenkomsten met niet-EU-landen zijn niet toegestaan tenzij, in uitzonderlijke omstandigheden, een EU-bedrijf zonder deze regelingen zou worden verhinderd om de handel te verwerven.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 januari 1987.

ACHTERGROND

Interne markt - vrije toegang tot overzeese handel

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad van 22 december 1986 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EEG) nr. 4055/86

1.1.1987

-

PB L 378 van 31.12.1986, blz. 1-3

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EEG) nr. 3573/90

17.12.1990

-

PB L 353 van 17.12.1990, blz. 16

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EEG) nr. 4058/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende een gecoördineerd optreden ter vrijwaring van de vrije toegang tot lading in het vervoer over zee (PB L 378 van 31.12.1986, blz. 21-23)

Laatste bijwerking 30.09.2015

Top