Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stedelijke mobiliteit in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stedelijke mobiliteit in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie (COM(2009) 490 definitief) — Actieplan stedelijke mobiliteit

WAT IS HET DOEL VAN DEZE COMMUNICATIE?

  • In de communicatie worden maatregelen op korte en middellange termijn voorgesteld om ervoor te zorgen dat stedelijk vervoer in de Europese Unie (EU) concurrerend en op milieugebied duurzaam is en voldoet aan de behoeften van de samenleving.
  • De maatregelen, die zijn onderverdeeld in zes thema's, moesten tussen 2009 en 2012 geleidelijk worden uitgevoerd door lokale, regionale en nationale overheden.

KERNPUNTEN

In de communicatie wordt het volgende voorgesteld:

  • Bevorderen van een geïntegreerd beleid: het beheer van stedelijk vervoer moet worden gekoppeld aan andere beleidsgebieden, zoals milieubescherming, ruimtelijke ordening en huisvesting.
  • De burger centraal plaatsen: het publiek moet voor alle vormen van stedelijk vervoer kunnen profiteren van betrouwbaarheid, informatie, veiligheid en toegankelijkheid.
  • Groener stedelijk vervoer: de EU blijft ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van, en aan de markt voor nieuwe, schone voertuigtechnologieën en alternatieve brandstoffen.
  • Betere financiering: de meeste investeringen worden gedaan door lokale, regionale en nationale overheden. De Europese Commissie helpt hen de mogelijkheden voor EU-financiering te verkennen.
  • Uitwisseling van ervaring en kennis: de Commissie zal alle partijen die zijn betrokken bij stedelijk transport helpen optimaal gebruik te maken van bestaande ervaringen en de uitwisseling van informatie steunen.
  • Optimaliseren van stedelijke mobiliteit: de Commissie zal lokale overheden helpen de efficiëntie van hun stedelijke logistiek te optimaliseren en intelligente transportsystemen te ontwikkelen.

Volgens Richtlijn 2009/33/EG zijn aanbestedende diensten en anderen verplicht bij de aanschaf van wegvoertuigen rekening te houden met energie- en milieueffecten van deze voertuigen.

ACHTERGROND

  • EU-overheden verwelkomden het actieplan op 24 juni 2010. Zij zagen de uitdaging en mogelijkheid die door het plan worden geboden om „de duurzaamheid en veiligheid van mobiliteit in stedelijke en grootstedelijke gebieden te verbeteren terwijl deze betaalbaar blijft voor het grote publiek”.
  • Ga voor meer informatie over met EU-financiering mogelijk gemaakt onderzoek naar stedelijke mobiliteit naar de Eltis-webportal.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan stedelijke mobiliteit (COM(2009) 490 definitief, 30.9.2009)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (PB L 120 van 15.5.2009, blz. 5-12)

Laatste bijwerking 22.09.2016

Top