Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geautomatiseerde boekingssystemen voor vliegtuigtickets

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geautomatiseerde boekingssystemen voor vliegtuigtickets

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 80/2009 inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Ze stelt een geharmoniseerde gedragscode vast voor het gebruik van geautomatiseerde boekingssystemen (CRS), zodat eerlijke concurrentie en de bescherming van consumentenrechten kunnen worden gegarandeerd.
 • Ze is van toepassing op luchtvervoer (en op treinvervoer, indien gecombineerd met een vlucht).

KERNPUNTEN

 • Systeemverkopers* mogen niet:
  • onbillijke of ongerechtvaardigde voorwaarden opleggen aan luchtvaart-maatschappijen of aan hun eigen abonnees;
  • een luchtvaartmaatschappij verhinderen een ander boekingssysteem te gebruiken, met inbegrip van haar eigen onlineboekingsdienst en callcenters;
  • specifieke invoer- of verwerkingsprocedures reserveren voor één of meer deelnemende vervoersondernemingen.
 • Systeemverkopers dienen:
  • gegevens verstrekt door luchtvaartmaatschappijen met gelijke zorg en stiptheid te laden en te verwerken;
  • het bestaan en de omvang van een directe of indirecte kapitaaldeelname die zij hebben in een luchtvaartmaatschappij of vice versa openbaar te maken;
  • een hoofdscherm te voorzien in hun CRS voor elke afzonderlijke transactie;
  • op het scherm duidelijk de luchtvaartmaatschappijen te vermelden waaraan een exploitatieverbod binnen de EU is opgelegd;
  • persoonsgegevens enkel te verwerken voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt (met name de reservering van plaatsen of de afgifte van tickets);
  • eens in de vier jaar een door een onafhankelijke instantie gecontroleerd verslag voor te leggen betreffende de eigendomsstructuur en het bestuursmodel.
 • Marketing-, boekings- en verkoopgegevens mogen door de systeem-verkoper beschikbaar worden gesteld indien die gegevens op niet-discriminerende basis worden aangeboden aan alle deelnemende vervoersondernemingen en de klanten via de gegevens niet kunnen worden geïdentificeerd.
 • Indien systeemverkopers zich in een niet-EU-land schuldig maken aan discriminatie tegenover EU-luchtvaartondernemingen kan de Europese Commissie alle systeemverkopers in de EU verplichten de luchtvaart-maatschappijen uit dat niet-EU-land op dezelfde manier te behandelen.
 • De Commissie kan ondernemingen die zich opzettelijk of uit onachtzaam-heid niet aan de wetgeving houden een geldboete opleggen van ten hoogste 10 % van de in het voorafgaande boekjaar behaalde totale omzet.

In 2009 nam de Commissie een toelichting aan om uit te leggen hoe ze het begrip „moedermaatschappij” interpreteert. Die toelichting kan een beslissende invloed hebben op de zaken van de systeemverkoper.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 29 maart 2009.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie Luchtvervoer — distributienetwerken — CRS op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIP

* Systeemverkoper: onderneming en haar filialen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie of het op de markt brengen van een CRS.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 80/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad (PB L 35 van 4.2.2009, blz. 47-55)

GERELATEERDE BESLUITEN

Toelichting met betrekking tot de definitie van „moedermaatschappij” in Verordening (EG) nr. 80/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2299/89 (PB C 53 van 6.3.2009, blz. 4-6)

Laatste bijwerking 21.04.2016

Top