Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maritieme veiligheid: havenstaatcontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maritieme veiligheid: havenstaatcontrole

SAMENVATTING

Schepen die niet aan de normen voldoen, zijn gevaarlijk en de leef- en werkomstandigheden aan boord zijn ongezond. Strenge controles zorgen ervoor dat alle schepen in EU-, IJslandse en Noorse wateren voldoen aan de bestaande veiligheidsnormen.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn helpt om het aantal niet aan de normen voldoende schepen in EU-wateren drastisch te verminderen. Dat doet ze door ervoor te zorgen dat schepen de Europese en internationale maritieme veiligheids- en milieuvoorschriften respecteren en door gemeenschappelijke criteria voor scheepsinspecties vast te stellen.

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op alle in aanmerking komende schepen die een Europese haven aandoen of er voor anker liggen, en de bemanning ervan.

De overheden van de EU-landen moeten ervoor zorgen dat ze een voldoende groot aantal gekwalificeerde inspecteurs hebben met voldoende middelen om de controles uit te voeren.

Alle in aanmerking komende schepen die gebruikmaken van een EU-haven krijgen een risicoprofiel in de inspectiedatabank. Dat is gebaseerd op criteria zoals het type en de ouderdom van het schip en bepaalt de grondigheid en frequentie van de inspecties.

Jaarlijkse inspecties zijn verplicht voor schepen met een hoog risicoprofiel en optioneel voor andere.

Prioriteit wordt gegeven aan de inspectie van schepen die slechts occasioneel binnenlopen in EU-havens.

Bij elke eerste inspectie van een schip wordt gecontroleerd of de certificaten en documenten in orde zijn en wordt de algemene toestand van het schip beoordeeld.

Als tekortkomingen worden ontdekt, wordt het schip aan een meer gedetailleerde inspectie onderworpen.

Uitgebreide inspecties worden gereserveerd voor schepen met een hoog risicoprofiel en voor passagiersschepen, olie-, gas- en chemicaliëntankers en bulkschepen ouder dan 12 jaar.

Tekortkomingen die worden vastgesteld, moeten worden gecorrigeerd. Wanneer die tekortkomingen een duidelijk gevaar opleveren voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu, moet het schip worden aangehouden totdat de tekortkomingen zijn gecorrigeerd.

Nationale autoriteiten kunnen de toegang tot een haven ontzeggen aan schepen die meer dan twee keer zijn aangehouden tijdens de vorige twee à drie jaar.

Scheepseigenaren of exploitanten kunnen beroep aantekenen tegen een aanhouding of weigering van toegang.

De Europese Commissie zorgt voor het onderhoud en de bijwerking van de inspectiedatabank. Ze publiceert regelmatig details van rederijen met een laag en zeer laag prestatieniveau op een publiek toegankelijke website.

Deze richtlijn is niet van toepassing op vissersvaartuigen, marinehulpschepen, oorlogsschepen, bepaalde soorten houten schepen en niet-commerciële pleziervaartuigen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Sinds 17 juni 2009, hoewel EU-landen tot 1 januari 2011 hadden om hun wetgevingssystemen en administratieve systemen aan te passen.

Voor meer informatie, zie:

BESLUIT

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/16/EG

17.6.2009

31.12.2010

PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57-100.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2013/38/EU

20.8.2013

21.11.2014

PB L 218 van 14.8.2013, blz. 1-7.

Verordening (EU) nr. 1257/2013

30.12.2013

-

PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1-20

Verordening (EU) 2015/757

1.7.2015

-

PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55-76

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2009/16/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 30.09.2015

Top