Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/45/EG: veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn worden uniforme veiligheidsnormen ingevoerd voor het leven van mensen en goederen op passagiersschepen, maar ook voor hogesnelheidsvaartuigen, bijvoorbeeld draagvleugelboten, die worden gebruikt voor binnenlandse reizen in EU-wateren, d.w.z. tussen havens van hetzelfde EU-land.

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op passagiersschepen vervaardigd van staal of een gelijkwaardig materiaal en op hogesnelheidsvaartuigen voor passagiers.

Passagiersschepen worden onderverdeeld in vier klassen (A, B, C en D) afhankelijk van de zeegebieden waarin zij varen.

EU-landen publiceren de lijst van zeegebieden en betrokken scheepsklassen, met inbegrip van beperkte perioden, in een openbaar toegankelijke databank.

In de wetgeving staan nauwkeurige technische vereisten inzake veiligheidsmaatregelen waaraan schepen moeten voldoen, zoals

constructie;

stabiliteit;

machines;

elektrische installaties;

bescherming tegen brand, en reddingsmiddelen.

Nationale autoriteiten kunnen om aanvullende veiligheidseisen vragen als zij vinden dat bepaalde lokale omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Ieder in een EU-land geregistreerd passagiersschip wordt voordat het in dienst wordt genomen en daarna eenmaal per jaar geïnspecteerd.

Alle passagiersschepen die aan de veiligheidsnormen voldoen, krijgen een veiligheidscertificaat voor passagiersschepen.

Nationale autoriteiten moeten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties opleggen op overtredingen van de veiligheidsnormen.

Deze wetgeving is niet van toepassing op verschillende soorten schepen zoals

oorlogsschepen;

primitieve houten schepen;

originele, historische passagiersschepen en replica’s daarvan;

plezierjachten met minder dan twaalf passagiers, of

schepen die uitsluitend in havengebieden worden gebruikt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 15 juli 2009 in werking.

ACHTERGROND

Schepen voor binnenlandse reizen in EU-wateren moeten aan de basisnormen voor veiligheid voldoen om het leven van hun passagiers en bemanning te beschermen. Na het zinken van veerboot Estonia in 1994 in de Oostzee zijn deze normen flink aangescherpt.

Richtlijn 2009/45/EG is het meest uitgebreide wetgevende instrument van de EU op het gebied van de veiligheid van passagiersschepen. De richtlijn wordt aangevuld door bepaalde EU-regels voor roropassagiersschepen (rolll-on/roll-off) en hogesnelheidsvaartuigen en de registratie van personen aan boord.

BESLUIT

Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (herschikking)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/45/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 98/41/EG van de Raad van 18 juni 1998 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen (PB L 188 van 2.7.1998, blz. 35-39). Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met roroveerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen (PB L 138 van 1.6.1999, blz. 1-19). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 16.11.2015

Top