Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid op zee: organisaties voor de inspectie en controle van schepen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid op zee: organisaties voor de inspectie en controle van schepen

De Europese Unie (EU) heeft een wettelijk kader opgesteld voor de erkenning en controle van de activiteiten van organisaties die verantwoordelijk zijn voor inspecties en controles van schepen namens de EU-landen in hun hoedanigheid van vlaggenstaten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Hiermee wordt er een vergunningsstelsel (erkenning) opgericht dat aan een aantal criteria en verplichtingen moet voldoen om ervoor te zorgen dat een erkende organisatie dezelfde strengheid toepast op alle schepen in haar register, ongeacht de vlag waaronder het schip vaart.

KERNPUNTEN

EU-erkenningssysteem

EU-landen moeten een verzoek indienen bij de Europese Commissie (EC) om erkenning te krijgen voor een organisatie.

Erkenning wordt centraal door de EC verleend en beheerd. Dit is een voorwaarde voor elke organisatie die door een EU-land wordt gemachtigd wettelijke inspecties en controles uit te voeren op schepen onder hun vlag (Richtlijn 2009/15/EG).

Voor erkenning moet de organisatie aan bepaalde minimumcriteria voldoen:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten,
  • professionele excellentie hebben,
  • ervaring hebben,
  • onafhankelijk zijn,
  • een gedragscode in acht nemen, en
  • een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem gebruiken.

De EC kan van de organisatie eisen dat deze preventieve en herstelmaatregelen neemt wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan of wanneer prestaties op het gebied van preventie van verontreiniging en veiligheid aanzienlijk zijn verslechterd.

Geldboeten, dwangsommen en intrekking van de erkenning

De EC kan geldboeten opleggen aan een erkende organisatie waarvan de verslechterende prestaties of ernstige of herhaalde niet-nakoming van de minimumcriteria van deze verordening blijken voort te komen uit ernstige tekortkomingen in haar structuur, systemen, procedures of interne controles. Ook kan er een geldboete worden opgelegd wanneer de organisatie opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie in het kader van deze beoordeling verschaft.

De EC kan ook dwangsommen opleggen aan erkende organisaties wanneer deze niet de benodigde preventieve en herstelmaatregelen uitvoert.

De EC kan op verzoek van een EU-land of op eigen initiatief de erkenning onder bepaalde omstandigheden intrekken. Dit zal vooral gebeuren bij ernstige of herhaaldelijke tekortkomingen bij het naleven van de minimumcriteria of eisen in de verordening, of wanneer slechte prestaties een onaanvaardbare bedreiging voor de veiligheid of het milieu vormen.

Verordening (EU) nr. 788/2014 van de Commissie stelt uitvoeringsbepalingen vast voor het opleggen van geldboeten en dwangsommen en de intrekking van de erkenning.

Beoordeling van organisaties

De EC moet samen met het EU-land dat het verzoek om erkenning heeft ingediend de erkende organisatie minimaal om de twee jaar beoordelen. Beoordelaars moeten de naleving van de verplichtingen en minimumcriteria controleren en speciale aandacht besteden aan veiligheid, preventie van vervuiling en ongevallencijfers.

Voorschriften en procedures

Erkende organisaties moeten onderling periodiek overleg plegen om voorschriften en procedures te harmoniseren en de voorwaarden voor de wederzijdse erkenning van klassecertificaten voor materialen, uitrusting en onderdelen te definiëren. Met het oog op classificatie moeten erkende organisaties certificaten van scheepsuitrusting in overeenstemming met Richtlijn 96/98/EG (of, per 18 september 2016, Richtlijn 2014/90/EU) erkennen.

Onafhankelijke eenheid voor kwaliteitsbeoordeling en certificering

Erkende organisaties moeten een onafhankelijke eenheid voor kwaliteits-beoordeling en certificering oprichten die verantwoordelijk is voor de beoordeling en certificatie van kwaliteitsbeheerssystemen. Het werk van de eenheid moet periodiek door de EC worden beoordeeld.

KERNBEGRIPPEN

Voorschriften en procedures: de technische normen van erkende organisaties voor het ontwerp, de bouw, de uitrusting, het onderhoud en de controle van schepen.

Erkende organisatie: een organisatie die is erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 391/2009.

Klassecertificaat: een door een erkende organisatie afgegeven document waarin wordt bevestigd dat een schip, overeenkomstig de door de erkende organisatie vastgestelde voorschriften en procedures, geschikt is voor een bepaald gebruik.

ACHTERGROND

Met Richtlijn 2009/15/EG die tegelijk met Verordening (EG) nr. 391/2009 werd goedgekeurd, wordt het juridisch kader voor de betrekkingen tussen lidstaten en erkende organisaties geregeld.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over EU-acties inzake maritieme veiligheid en bescherming van het milieu.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 391/2009

17.6.2009

-

PB L 131 van 28.5.2009.

Laatste bijwerking 23.04.2015

Top