Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De verenigbaarheid van EU-spoorwegsystemen waarborgen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De verenigbaarheid van EU-spoorwegsystemen waarborgen

De Europese Unie streeft er met de invoer van gemeenschappelijke voor-waarden en normen naar de integratie van het spoorwegnet (*) te versnellen. Dit zal bijdragen aan het waarborgen van een hoge mate van veiligheid en doelmatigheid.

BESLUIT

Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Hierin staan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de interoperabiliteit (**) van het Europese spoorwegsysteem op een manier die verenigbaar is met Richtlijn 2004/49/EG inzake spoorwegveiligheid. Dit geldt vooral voor de goedkeuringsprocedures voor de indienststelling van spoorweg-voertuigen.

De voorwaarden betreffen het ontwerp, de bouw, de indienststelling, de verbetering, de vernieuwing, de exploitatie en het onderhoud van dit systeem. Ze hebben ook betrekking op de professionele gezondheids- en veiligheids-voorschriften van het personeel dat het systeem beheert en onderhoudt.

KERNPUNTEN

De EU streeft naar een interoperabel spoorwegsysteem, zowel hogesnelheid als conventioneel, door uniforme technische normen voor alle EU-landen aan te nemen en in te voeren. In de richtlijn staan:

  • de essentiële eisen op het gebied van veiligheid (bijv. van onderdelen als remuitrusting), betrouwbaarheid (bijv. controle op en onderhoud van belangrijke onderdelen), menselijke gezondheid, milieubescherming, technische verenigbaarheid en functioneren van het systeem (bijlage III);
  • de door deze richtlijn vereiste technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI’s) die door het Europees Spoorwegbureau voor alle subsystemen (***) of delen van subsystemen zijn goedgekeurd;
  • de desbetreffende Europese specificaties.

De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om verdere wetgeving aan te nemen over bepaalde aspecten van technische specificaties met betrekking tot de interoperabiliteit van de spoorwegen. De door dergelijke wetgeving behan-delde aspecten zijn onder andere technische aspecten voor goederenwagons en locomotieven, toegankelijkheid van het spoorwegsysteem voor mensen met een handicap en verminderde mobiliteit, en de veiligheid in tunnels.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 19 juli 2008.

ACHTERGROND

Richtlijn 96/48/EG betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem en Richtlijn 2001/16/EG betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem worden door deze richtlijn ingetrokken.

KERNBEGRIPPEN

(*) Spoorwegnet: de spoorlijnen, stations, terminals en onroerende uitrusting die nodig zijn voor het veilig en soepel functioneren van een spoorwegsysteem.

(**) Interoperabiliteit: het vermogen van een spoorwegsysteem om een veilige en ononderbroken beweging van treinen met de vereiste prestatieniveaus voor deze lijnen te waarborgen.

(***) Subsystemen: betekent het resultaat van de verdeling van een spoorweg-systeem (bijlage II). Deze subsystemen, waarvoor essentiële eisen moeten worden opgesteld, kunnen structureel (bijv. infrastructuur of seingeving) of functioneel (bijv. verkeersleiding of onderhoud) zijn.

Kijk voor meer informatie op de pagina's over interoperabiliteit op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/57/EG

19.7.2008

19.7.2010

PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1-45

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2008/57/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

Laatste bijwerking 10.06.2015

Top