Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Exploitatie van luchtdiensten: EU-regels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Exploitatie van luchtdiensten: EU-regels

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1008/2008 — Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening stelt gemeenschappelijke regels vast voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de EU, met inbegrip van de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen in de EU en prijstransparantie.

KERNPUNTEN

Exploitatievergunningen en leasing van luchtvaartuigen

 • De criteria voor de toekenning en geldigheid van de exploitatievergunningen van luchtvaartmaatschappijen in de EU worden geharmoniseerd.
 • De voorwaarden voor de toekenning en geldigheid van een exploitatievergunning in de EU zijn o.a.:
  • houder zijn van een geldig bewijs luchtvaartexploitant dat de activiteiten specificeert die onder de exploitatievergunning vallen;
  • voor meer dan 50 % eigendom zijn van EU-landen en/of ingezetenen van EU-landen die daadwerkelijk controle over de maatschappij uitoefenen;
  • aan een aantal financiële voorwaarden voldoen.
 • Indien de maatschappij de voorwaarden van de exploitatievergunning niet nakomt, kan de vergunning uiteindelijk worden geschorst of ingetrokken.
 • Leasing van in de EU geregistreerde luchtvaartuigen is toegestaan. Leasing van een in een derde land geregistreerd luchtvaartuig is enkel onder bepaalde omstandigheden toegestaan, bijvoorbeeld om te voldoen aan seizoensgebonden capaciteitsbehoeften. In dat geval moet de betreffende EU-luchtvaartmaatschappij aan de bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat het luchtvaartuig voldoet aan alle EU-veiligheidsnormen.

Prijstransparantie

 • Luchtvaartmaatschappijen kunnen de prijs van hun intra-EU-luchtdiensten vrij bepalen.
 • De totale prijs die klanten moeten betalen voor luchtdiensten vanuit de EU en de vervoersvoorwaarden moeten steeds worden bekendgemaakt, inclusief alle toepasselijke belastingen, luchthavengelden en andere heffingen en toeslagen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn. Bovendien moeten luchtvaartmaatschappijen een uitsplitsing ter beschikking stellen van al die onvermijdbare en voorzienbare prijselementen die de totale prijs uitmaken.
 • Facultatieve prijstoeslagen worden op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces meegedeeld en dienen door de passagier op een „opt-in” -basis te worden aanvaard.
 • Prijsdiscriminatie op basis van nationaliteit of verblijfplaats van de klant of plaats van vestiging van de agent van de luchtvaartmaatschappij of andere ticketverkopers in de EU is verboden.
 • EU-landen moeten toezien op de naleving van de prijsregels. Sancties voor de schending van de regels moeten doeltreffend en evenredig zijn en een afschrikkende werking hebben.

Openbaredienstverplichtingen

 • Een EU-land kan een openbaredienstverplichting opleggen voor geregelde luchtdiensten tussen een luchthaven in de EU en een luchthaven die de luchtverbindingen verzorgt voor een perifeer of ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied of op een weinig geëxploiteerde route naar een luchthaven op zijn grondgebied, wanneer het waarborgen van een minimumaanbod op die route van vitaal belang wordt geacht voor de economische en sociale ontwikkeling van de regio die door de luchthaven wordt bediend.
 • De noodzaak en de toereikendheid van een geplande openbaredienstverplichting worden door de EU-landen beoordeeld.
 • Indien geen luchtvaartmaatschappij kan worden gevonden die de route waarvoor de openbaredienstverplichting werd opgelegd, wil exploiteren, kan het betreffende land de toegang tot de route beperken tot een enkele luchtvaartmaatschappij voor een periode van maximaal vier jaar en de operationele verliezen van die maatschappij ten gevolge van de openbaredienstverplichting vergoeden. De exploitant wordt geselecteerd via een openbare aanbesteding op EU-niveau.

Verdeling van het luchtverkeer tussen luchthavens

EU-landen kunnen de verdeling van het luchtverkeer tussen luchthavens regelen voor zover o.a. aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de luchthavens bedienen dezelfde stad of agglomeratie,
 • de luchthavens worden bediend door adequate vervoersinfrastructuur en zijn via frequent, betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer verbonden met elkaar en met de stad of agglomeratie die ze bedienen,
 • een voorstel voor de verdeling van het luchtverkeer tussen de betrokken luchthavens moet in overeenstemming zijn met de beginselen van evenredigheid en transparantie en op objectieve criteria gebaseerd zijn.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening werd van kracht op 1 november 2008.

ACHTERGROND

Lucht — Interne markt op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening) (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3-20)

Laatste bijwerking 22.02.2016

Top