Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vervoer van gevaarlijke goederen over land

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vervoer van gevaarlijke goederen over land

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden gemeenschappelijke regels vastgesteld voor veilig en betrouwbaar vervoer van gevaarlijke goederen tussen EU-landen via de weg, het spoor of de binnenwateren. De richtlijn omvat ook aspecten zoals het laden en lossen, de overbrenging van of naar een andere vervoersmodaliteit en het oponthoud tijdens het vervoer. De richtlijn voorziet in de toepassing van internationale regels op binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen.

KERNPUNTEN

Uitzonderingen

De richtlijn is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen:

door voertuigen, wagens of vaartuigen die eigendom zijn van of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;

door zeeschepen over maritieme waterwegen die deel uitmaken van de binnenwateren;

door veerboten die uitsluitend een binnenwater of haven oversteken;

dat volledig binnen de begrenzing van een afgesloten gebied plaatsvindt.

Nationale regels

Om andere dan redenen van veiligheid bij het vervoer (bijv. milieubescherming of nationale veiligheid) hebben EU-landen het recht om vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied te regelen of te verbieden. Ze kunnen voor het nationale en internationale vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied ook specifieke veiligheidsvoorschriften instellen met betrekking tot:

het vervoer van gevaarlijke goederen door voertuigen, wagens of binnenschepen die niet onder deze richtlijn vallen;

voor zover gemotiveerd, het gebruik van voorgeschreven routes, met inbegrip van het gebruik van voorgeschreven wijzen van vervoer;

speciale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen met personentreinen.

Internationale overeenkomsten

Het internationale vervoer van gevaarlijke goederen wordt gereguleerd door de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)*, het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ( ADN)* en het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)*. Deze internationale regels moeten ook gelden voor het nationale vervoer om de omstandigheden waarin gevaarlijke goederen worden vervoerd in de EU te harmoniseren en de behoorlijke werking van de interne vervoersmarkt van de EU te garanderen. Naar de teksten van deze overeenkomsten wordt verwezen in de bijlagen van de richtlijn.

De ADR, RID en ADN hebben een lijst met gevaarlijke goederen opgesteld waarin staat vermeld of het vervoer ervan is verboden of niet en aan welke voorwaarden moet worden voldaan indien het vervoer ervan is toegestaan. EU-landen kunnen onder bepaalde voorwaarden afwijkingen aanvragen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 20 oktober 2008.

KERNBEGRIPPEN

* ADR: De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, gesloten te Genève op 30 september 1957.

* ADN: de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gesloten te Genève op 26 mei 2000.

* RID: het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, als opgenomen in bijlage C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999.

ACHTERGROND

Webpagina over verkeersveiligheid

BESLUIT

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/68/EG

20.10.2008

30.6.2009

PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13-59

Achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2008/68/EG werden opgenomen in de basistekst. De geconsolideerde versie is slechts ter informatie.

Laatste bijwerking 07.10.2015

Top