Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verkeersveiligheid: grensoverschrijdende handhaving van de wet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Verkeersveiligheid: grensoverschrijdende handhaving van de wet

De Europese Unie werkt aan een beleid om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal doden en gewonden in het verkeer te beperken. Sancties zijn een belangrijk instrument om deze doelstelling te bereiken. Overtredingen worden echter vaak niet bestraft wanneer de overtreding gebeurt met een voertuig dat is ingeschreven in een andere lidstaat dan die waar de overtreding is begaan. Een systeem voor gegevensuitwisseling moet de grensoverschrijdende vervolging van de gevaarlijkste overtredingen vergemakkelijken.

BESLUIT

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2008 ter facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid [COM(2008) 151 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Verkeersovertredingen die in een lidstaat worden begaan met een voertuig dat is ingeschreven in een andere lidstaat blijven vaak onbestraft. Meerdere lidstaten hebben bilaterale akkoorden gesloten om deze straffeloosheid aan te pakken, maar de tenuitvoerlegging daarvan verloopt moeizaam. Het ontbreken van grensoverschrijdende vervolging in de EU betekent niet alleen dat buitenlandse overtreders de doeltreffendheid van het beleid inzake verkeersveiligheid van de lidstaten verminderen, maar ook dat binnenlandse overtreders worden gediscrimineerd.

Doel van dit voorstel voor een richtlijn is de tenuitvoerlegging van sancties te vergemakkelijken tegen bestuurders die een overtreding begaan in een andere lidstaat dan die waar hun voertuig is ingeschreven.

Het voorstel voorziet in een elektronisch netwerk voor de uitwisseling van gegevens dat de hele EU omspant, zodat de autoriteiten van een lidstaat waar een verkeersovertreding is begaan overtreders kunnen identificeren en hen voor de begane overtreding een bekeuring kunnen zenden.

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op de overtredingen:

  • die het grootste aantal verkeersongevallen en -doden veroorzaken (te hoge snelheid *, het niet dragen van de veiligheidsgordel *, door het rode licht rijden * en rijden onder invloed van alcohol *)
  • die, naast eventuele andere sancties, bestraft worden met een geldboete.

Systeem voor de uitwisseling van informatie

Wanneer in een lidstaat een overtreding wordt begaan met een voertuig dat in een andere lidstaat is ingeschreven en deze overtreding niet onmiddellijk door een bevoegde autoriteit van de staat van de overtreding wordt bestraft en afgehandeld, deelt de bevoegde autoriteit van die staat het kentekennummer en informatie betreffende de plaats en datum van de overtreding mee aan de bevoegde autoriteit van de woonstaat van de overtreder.

De bevoegde autoriteiten van de woonstaat * delen de gegevens van het voertuig en de kentekenhouder mee aan de bevoegde autoriteit van de staat van de overtreding *.

Bekeuring

Bij ontvangst van deze informatie zendt de autoriteit van de lidstaat van de overtreding een bekeuring naar de kentekenhouder. Deze bekeuring bevat een nadere omschrijving van de overtreding en de door de houder te betalen geldboete en vermeldt ook de mogelijkheden om verzet of beroep aan te tekenen. De bekeuring wordt opgesteld in de officiële ta(a)l(en) van de woonstaat.

Centrale autoriteiten

Elke lidstaat wijst een centrale autoriteit aan om ondersteuning te bieden bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Elke persoon van wie de persoonsgegevens werden doorgegeven via dit systeem, kan verzoeken om deze gegevens te mogen raadplegen en foutieve of op een onwettige wijze geregistreerde gegevens laten corrigeren of verwijderen bij de centrale autoriteit van de woonstaat.

Context

Het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid, dat werd gelanceerd in 2003, heeft tot doel het aantal verkeersdoden tegen 2010 te halveren. In 2001 vielen in de 27 lidstaten 54 000 dodelijke verkeersslachtoffers. In de periode 2001-2007 is het aantal verkeersdoden met 20% gedaald. Daarbij dient wel opgemerkt dat, hoewel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2004 en 2006 met respectievelijk 6 en 5% is gedaald, het aantal in 2007 is gestagneerd op 43 000 doden. Dit voorstel voor een richtlijn geeft invulling aan de doelstelling om de weggebruikers aan te zetten zich beter te gedragen door een striktere naleving van de bestaande wetgeving.

Belangrijkste begrippen

  • Staat van de overtreding: de lidstaat waar de overtreding is begaan.
  • Woonstaat: de lidstaat waar het voertuig waarmee de overtreding is begaan, is ingeschreven.
  • Te hoge snelheid: sneller rijden dan de in de staat van de overtreding voor de weg of het voertuigtype vastgestelde maximumsnelheid.
  • Rijden onder invloed: rijden met een hoger alcoholgehalte in het bloed dan het in de staat van de overtreding toegestane maximumgehalte.
  • Het niet dragen van de veiligheidsgordel: niet voldoen aan de verplichting een veiligheidsgordel te dragen of een kinderbeveiligingssysteem te gebruiken in gevallen waarin dat verplicht is op grond van Richtlijn 91/671/EEG11 van de Raad of de nationale wetgeving van de staat van de overtreding.
  • Door het rode licht rijden: niet stoppen voor een rood verkeerslicht als gedefinieerd in de wetgeving van de staat van de overtreding.

Referenties

Voorstel

Publicatieblad

Procedurenummer

COM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Laatste wijziging: 04.08.2008

Top