Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meerjarig actieprogramma gezondheid (2014–2020) (voorstel)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Meerjarig actieprogramma gezondheid (2014–2020) (voorstel)

De Europese Commissie presenteert haar derde meerjarig actieprogramma op het gebied van gezondheid voor de periode 2014–2020. Dit programma is een reactie op de noodzaak de lidstaten te begeleiden bij hun inspanningen de gezondheid van de burgers te verbeteren en de duurzaamheid van de gezondheidszorgstelsels te waarborgen, overeenkomstig het beleid van Europa 2020.

VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 9 november 2011 tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarig actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014–2020 [COM(2011) 709 definitief — Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het programma „Gezondheid voor groei” (2014–2020) is het derde meerjarig actieprogramma van de Europese Unie (EU). Het helpt/ondersteunt de lidstaten bij:

 • het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen voor innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels;
 • het verbeteren van de toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg voor burgers;
 • het bevorderen van een goede gezondheid en het voorkomen van ziekten;
 • het beschermen van burgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstelling nr. 1: bijdragen aan innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels

De Europese Commissie moet de lidstaten helpen om het hoofd te bieden aan personeels- en financiële tekorten. De Commissie moet de lidstaten ook stimuleren tot het integreren van innovaties in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van e-gezondheid en tot het delen van hun kennis op dit gebied. Het programma ondersteunt bovendien het Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden.

Doelstelling nr. 2: verbeteren van de toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg voor burgers

De Commissie stelt voor om een accreditatiesysteem van Europese referentienetwerken op te zetten, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld acties op het gebied van zeldzame ziekten te ondersteunen. Er dienen eveneens Europese richtsnoeren te worden ontwikkeld op het gebied van de patiëntveiligheid en het gebruik van antimicrobiële stoffen.

Doelstelling nr. 3: bevorderen van een goede gezondheid en voorkomen van ziekten

De lidstaten worden uitgenodigd om hun optimale werkwijzen voor de bestrijding van tabaksgebruik, van alcoholmisbruik en van obesitas uit te wisselen. Specifieke maatregelen moeten ook kunnen bijdragen aan de preventie van chronische ziekten, waaronder kanker.

Doelstelling nr. 4: beschermen van burgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

De Commissie is van mening dat het voorbereidingsniveau en het coördinatievermogen bij ernstige grensoverschrijdende bedreigingen moeten worden verbeterd.

Financiële bepalingen

De financiële middelen van het programma bedragen 446 miljoen EUR voor de periode tussen 1 januari 2014 en 31 december 2020. Aan het programma kunnen deelnemen:

 • alle lidstaten van de EU;
 • de toetredende landen tot de EU, de kandidaat-lidstaten of de potentiële kandidaat-lidstaten die onder een pretoetredingsstrategie vallen;
 • de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (EN) overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in het akkoord over de Europese Economische Ruimte (EER);
 • buurlanden en landen waarop het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) (DE) (EN) (FR) van toepassing is overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in een bilaterale of multilaterale overeenkomst.

Financiële bijdragen van de Unie kunnen ook de vorm hebben van subsidies of overheidsopdrachten om acties met een Europese toegevoegde waarde te financieren of het toekennen van exploitatiesubsidies aan niet-gouvernementele organisaties te verlenen. Deze subsidies bedragen niet meer dan 60 % van de subsidiabele kosten en betreffen een breed scala van wettelijk opgerichte instellingen, zoals:

 • overheidsinstanties en -organen;
 • onderzoeksinstellingen;
 • instellingen voor gezondheidszorg;
 • universiteiten;
 • instellingen voor hoger onderwijs;
 • ondernemingen.

Alleen in bijzondere gevallen kunnen deze subsidies 80 % van de subsidiabele kosten bedragen.

De financiële middelen kunnen eveneens de kosten dekken in verband met voorbereiding, bewaking, toezicht, audits en evaluaties, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het programma.

Uitvoering van het programma

De uitvoering van de acties van het programma wordt door de Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, gecontroleerd. Bovendien wordt de Commissie bijgestaan door een comité overeenkomstig de Verordening betreffende de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie.

De lidstaten moeten nationale knooppunten aanwijzen voor het promoten van het programma en het verspreiden van de resultaten van het programma in hun landen.

Deze verordening leidt tot intrekking van het besluit betreffende het tweede communautaire actieprogramma op het gebied van de gezondheid met ingang van 1 januari 2014.

Referentie

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2011) 709 definitief

2011/0339/COD

See also

 • Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten - Meerjarig actieprogramma voor de gezondheid (2014-2020) (EN)

Laatste wijziging: 11.01.2012

Top