Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1211/2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening stelt de regels vast voor de oprichting en het beheer van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec).

Berec adviseert de EU-instellingen inzake de ontwikkeling van een betere interne markt voor netwerken en diensten voor elektronische communicatie en vormt de schakel tussen de nationale regelgevende instanties en de Europese Commissie.

KERNPUNTEN

De belangrijkste doelstellingen van Berec zijn:

 • optimale regelgevingspraktijken ontwikkelen en deze verspreiden onder de nationale regelgevende instanties;
 • bijstand verlenen aan de nationale regelgevende instanties inzake regelgevingskwesties;
 • advies verstrekken inzake ontwerpbesluiten, aanbevelingen en richtlijnen van de Commissie;
 • verslagen opstellen en advies verstrekken op het gebied van elektronische communicatie.

Samenstelling en organisatie:

 • De raad van regelgevers bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale regelgevende instanties uit elk EU-land. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de raad van regelgevers bestaat uit het nemen van alle beslissingen met betrekking tot de uitoefening van de functies van Berec, waaronder:
  • verstrekken van advies over ontwerpbesluiten van nationale regelgevende instanties, bijv. inzake de aanwijzing van exploitanten met een sterke marktpositie;
  • overleg plegen over ontwerpaanbevelingen inzake relevante markten voor producten en diensten;
  • geraadpleegd worden over ontwerpmaatregelen in verband met effectieve toegang tot het alarmnummer „112” en de effectieve invoering in EU-landen van de nummerreeks „116” (hulplijnen);
  • toezicht houden op en verslag uitbrengen over de sector van de elektronische communicatie en een jaarverslag publiceren over de ontwikkelingen in die sector.
 • Berec wordt bijgestaan door het bureau, dat bestaat uit een comité van beheer en een administratief directeur. Het comité van beheer, dat is samengesteld uit leden van de raad van regelgevers en een vertegenwoordiger van de Commissie, houdt toezicht op de administratief directeur, die hoofd van het bureau is. De belangrijkste functie van het bureau is het verschaffen van professionele en administratieve ondersteuning aan Berec.
 • De werkzaamheden van Berec kunnen worden georganiseerd in werkgroepen van deskundigen die specifieke onderwerpen uit het Berec-werkprogramma behandelen of optreden op verzoek van de EU-instellingen.

Financiering

De financiële middelen van het Berec-bureau zijn hoofdzakelijk afkomstig van de EU en van vrijwillige bijdragen van EU-landen of van hun nationale regelgevende instanties.

Het comité van beheer stelt de begroting van het Bureau op, die wordt uitgevoerd door de administratief directeur onder toezicht van het comité van beheer.

Recente werkzaamheden

De Berec-strategie voor 2015-2017 richt zich op drie prioriteiten:

 • bevorderen van concurrentie en investeringen;
 • bevorderen van de interne markt;
 • emanciperen en beschermen van eindgebruikers.

Berec verstrekt informatie aan en wisselt standpunten uit met de Europese Commissie in verband met de beoordeling en herziening van de bestaande regels betreffende de markt voor elektronische communicatie als onderdeel van het initiatief voor een digitale eengemaakte markt van de Commissie.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 7 januari 2010.

ACHTERGROND

Het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau (PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1-10)

Laatste bijwerking 22.02.2016

Top