Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Met eCall kunnen nooddiensten sneller hulp verlenen aan slachtoffers van auto-ongevallen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Met eCall kunnen nooddiensten sneller hulp verlenen aan slachtoffers van auto-ongevallen

eCall wordt automatisch geactiveerd zodra sensoren binnen in de wagen een ernstig ongeval detecteren. Het systeem verzendt gegevens van het ongeval naar de nooddiensten, zodat zij vlugger hulp kunnen verlenen aan de chauffeur en passagiers van de wagen.

WET

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

SAMENVATTING

Het doel van eCall is om sneller hulp te kunnen verlenen aan de inzittenden van een wagen die betrokken is bij een ernstig ongeval in alle landen van de Europese Unie, maar ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

eCall wordt automatisch geactiveerd zodra sensoren binnen de wagen een ernstig ongeval detecteren. Als het systeem wordt ingeschakeld, wordt het Europese noodnummer 112 gebeld, wordt een telefoonverbinding tot stand gebracht met de dichtstbijzijnde alarmcentrale en worden gegevens van het ongeval naar de hulpdiensten verzonden, zoals het tijdstip van het ongeval, de precieze positie van het verongelukte voertuig en de rijrichting (wat zeer belangrijk is op autowegen en in tunnels). Een eCall kan ook handmatig worden verricht wanneer bijvoorbeeld een getuige van een zwaar ongeval op een knop in de auto drukt. Zo weten de nooddiensten kort na het ongeval al dat er een ongeval heeft plaatsgevonden en waar dat precies was.

Dankzij de gegevens die via het eCall-systeem worden verkregen, kunnen nooddiensten sneller hulp verlenen aan chauffeurs en passagiers van voertuigen. Zo kunnen meer levens worden gered en kunnen verwondingen sneller worden behandeld. Volgens schattingen zou eCall de responstijd bij ongevallen kunnen verminderen met 40 % in stedelijke gebieden en tot 50 % in landelijke gebieden. Jaarlijks zouden op die manier 2 500 mensenlevens gered kunnen worden.

Naast de voordelen voor de verkeersveiligheid zal eCall ook een belangrijk effect hebben op het verminderen van files die ontstaan door verkeersongevallen en op het verminderen van secundaire ongevallen die veroorzaakt worden door plekken waar zich een verkeersongeval heeft voorgedaan. Naar verwachting zal het voertuigsysteem dat door eCall geïntroduceerd is, ook gebruikt kunnen worden voor andere nooddiensten en/of diensten met een extra toegevoegde waarde, parallel met of voortbouwend op het op 112 gebaseerde eCall-systeem in de wagen.

In Richtlijn 2010/40/EU van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen werd een van de zes prioritaire acties waarvoor bindende specificaties moeten worden opgesteld (artikel 6) bepaald als de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall (artikel 3 d)).

REFERENTIES

Wet

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Richtlijn 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

PB L 207 van 6.8.2010

Gedelegeerde handelingen

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie

23.4.2013

23.4.2013Bepalingen betreffende de informatieservice die al geïmplementeerd is op de datum van inwerkingtreding van deze verordening: 23.4.2014

PB L 91 van 3.4.2013

VERWANTE WETTEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG. [COM(2013) 316 final van 13.6.2013 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad]

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU [COM(2013) 315 final van 13.6.2013 ]

In juni 2013 nam de Europese Commissie twee voorstellen aan om te zorgen dat wagens tegen oktober 2015 automatisch de nooddiensten zullen bellen in geval van een ernstig auto-ongeval. Deze ontwerpwetgeving zal ervoor zorgen dat vanaf oktober 2015 alle nieuwe modellen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen worden uitgerust met het op 112 gebaseerde eCall-systeem en dat de infrastructuur wordt aangelegd die nodig is voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls in noodoproepcentrales, teneinde de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de universele eCall-dienst in de hele EU te waarborgen.

Zodra deze voorstellen door de Raad en het Parlement zijn goedgekeurd, wil de Commissie dat een volledig functionele eCall-service in de hele EU (en IJsland, Noorwegen en Zwitserland) geïmplementeerd is tegen 2015.

Laatste wijziging: 24.01.2014

Top