Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ICT-gerelateerde aanbevelingen om de EU te helpen een energiezuinigere, koolstofarme economie te worden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ICT-gerelateerde aanbevelingen om de EU te helpen een energiezuinigere, koolstofarme economie te worden

De Europese Commissie heeft een reeks aanbevelingen uitgevaardigd voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT)-industrie en de EU-lidstaten om de EU dichter bij een energiezuinige, koolstofarme economie te brengen.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 9 oktober 2009 inzake de inzet van informatie- en communicatietechnologieën voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (2013/105/EG).

SAMENVATTING

De Europese Commissie heeft twee reeksen aanbevelingen geproduceerd, één voor de ICT-sector en één voor de EU-lidstaten, om de EU dichter bij een energiezuinige en koolstofarme economie te brengen.

Aanbevelingen voor de ICT-sector

Een algemene doelstelling voor de ICT-sector is om een meetbare en controleerbare energiebesparing en reductie van koolstofuitstoot te kunnen aantonen in alle processen betrokken bij de productie, het transport en de verkoop van ICT-apparatuur en -onderdelen.

Een voorbeeld van een aanbeveling is dat de ICT-sector ICT-oplossingen vindt om de milieuvriendelijkheid van nieuwe en bestaande gebouwen, alsook om die van bouw- en renovatiepraktijken te verbeteren.

Een ander voorbeeld is dat de ICT-sector samen met de logistieke sector ICT-oplossingen vindt om de milieu- en energieprestaties van deze diensten te verbeteren.

De Commissie deed ook een beroep op de ICT-sector om tegen 2020 gemeenschappelijke methodes overeen te komen voor het meten van energieconsumptie en koolstofuitstoot.

Aanbevelingen voor EU-lidstaten

De Commissie heeft EU-lidstaten onder andere gevraagd om ICT-oplossingen te gebruiken om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Slim meten

Slimme netten en slimme meters kunnen de productie-efficiëntie en -controle, alsook de energiedistributie en -consumptie verbeteren. EU-lidstaten hadden tot eind 2010 om gemeenschappelijke specificaties overeen te komen voor slimme meters om consumenten zo een beter inzicht te geven in hun energiegebruik en dat gebruik beter te beheren. Met slimme meters in hun huizen kunnen klanten hun energieconsumptie bijvoorbeeld met tot 10 % doen dalen. In 2012 produceerde de Commissie een inventaris van projecten rond slimme netten en meters in Europa. Die bevat 281 slimme-netprojecten en 90 slimme-meterpilootprojecten en de uitrol in 30 Europese landen.

Gebruik van ICT voor energiesimulatie en -modellering

Overheidsdiensten van EU-lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden aangespoord om beter gebruik te maken van ICT-tools voor energiesimulatie en -modellering, o.a. in de opleiding van professionals in de gebouwen-, transport- en logistieke sectoren.

Een andere aanbeveling voor EU-lidstaten is om energiezuinigere technologie te stimuleren door het een onderdeel te maken van overheidsopdrachten.

Context

In december 2008 bevestigde de Unie zich in te zetten voor een vermindering van de koolstofuitstoot met 20 % tegen 2020. De economische en financiële crisis hebben haar wil versterkt om deze doelstellingen na te streven en om op lange termijn een duurzamere economie op te bouwen.

ICT speelt een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstellingen aangezien ze aanwezig is in vrijwel alle onderdelen van de economie, en kan bijdragen tot een toename in productiviteit van meer dan 40 %.

REFERENTIES

Wet

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Aanbeveling van de Commissie 2013/105/EG

-

-

PB L 51 van 23.2.2013

DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake de inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie [COM(2009) 111 definitief van 12.3.2009 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 05.02.2014

Top