Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eerlijke marktomstandigheden voor telefoontoestellen en andere communicatie-apparatuur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eerlijke marktomstandigheden voor telefoontoestellen en andere communicatie-apparatuur

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/63/EG betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

  • De richtlijn moet de markten voor telecommunicatie-eindapparatuur* openstellen voor concurrentie.
  • Tevens moet de richtlijn zorgen dat er betere informatie over de verschillende apparaten beschikbaar is voor de consument, zodat de gebruikers kunnen profiteren van de technologische vooruitgang en zodat ze als consument een weloverwogen keuze kunnen maken.

KERNPUNTEN

  • EU-landen mogen geen bijzondere of uitsluitende rechten toekennen met betrekking tot invoer, afzet, aansluiting, opstarten of onderhoud van telecommunicatie-eindapparatuur.
  • EU-landen mogen de aansluiting van eindapparatuur* op het openbare telecommunicatienet of het opstarten van satellietgrondstationapparatuur* in hun land niet weigeren tenzij de apparatuur niet aan bepaalde wezenlijke vereisten voldoet.
  • Vanaf 13 juni 2016 zijn de vereisten met betrekking tot de veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit voor radioapparatuur vastgelegd in Richtlijn 2014/53/EU (en de gedelegeerde handelingen die bij deze richtlijn zijn aangenomen), die voorziet in een overgangsperiode van één jaar.
  • De veiligheidsvereisten voor eindapparatuur met vaste lijnen ((niet-radioapparatuur) zijn, afhankelijk van de kenmerken, vastgelegd in de laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU). De vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit voor apparatuur met een nominale wisselspanning tussen 50 en 1000 V of een nominale gelijkspanning tussen 75 en 1500 V zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU).
  • Om gebruikers toegang te bieden tot de eindapparatuur van hun keuze is het nodig dat de kenmerken van de interfacepunten van het openbare netwerk waarmee de apparatuur (direct of indirect) wordt verbonden bekend en openbaar gemaakt worden. De EU-landen moeten ervoor zorgen dat exploitanten deze kenmerken publiceren en dat gebruikers toegang hebben tot de interfacepunten van het openbare netwerk.
  • De door EU-landen aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de toepassing van de specificaties moeten onafhankelijk zijn van particuliere en overheidsorganisaties die goederen/diensten in de telecommunicatiesector aanbieden.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn is sinds 11 juli 2008 van kracht. EU-landen moesten de richtlijn voor 8 augustus 1995 (de datum die wordt genoemd in Richtlijn 88/301/EEG, die is gecodificeerd* door Richtlijn 2008/63/EG) opnemen in de nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Deze richtlijn vertegenwoordigde de eerste fase van beleid om de markt voor telecommunicatie te liberaliseren en heeft geleid tot de complete liberalisering van deze markten op 1 januari 1998.

* KERNBEGRIPPEN

Eindapparatuur: de apparaten die voor overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie direct of indirect op de interface van een openbaar telecommunicatienet zijn aangesloten. Grondstationapparatuur valt ook onder deze categorie.

Satellietgrondstationapparatuur: apparatuur die kan worden gebruikt voor transmissie („zend”) of voor transmissie en ontvangst („zend/ontvang”), of uitsluitend voor ontvangst („ontvang”) van radiocommunicatiesignalen door middel van satellieten of andere systemen in de ruimte.

Codificatie: een nieuwe wet die een andere wet vervangt die aanzienlijk is gewijzigd. De nieuwe wet behoudt de regels uit de wet die wordt gecodificeerd en kan daarom middels een versnelde procedure het besluitvormingsproces doorlopen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/63/EG van de Commissie van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (gecodificeerde versie) (PB L 162 van 21.6.2008, blz. 20-26)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 79–106)

Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 357–374)

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62–106)

Laatste bijwerking 14.11.2016

Top