Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veilige insecticiden, ontsmettingsmiddelen en andere industriële chemicaliën (biociden) in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veilige insecticiden, ontsmettingsmiddelen en andere industriële chemicaliën (biociden) in de EU

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

SAMENVATTING

Biociden (ontsmettingsmiddelen, insecticiden en andere chemicaliën) moeten plagen verminderen (parasieten, schimmels, bacteriën, enz.) of materiaal beschermen. Aangezien hun eigenschappen echter risico kunnen inhouden voor mensen, dieren en het milieu, worden ze gereguleerd op EU-niveau.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening worden de EU-regels inzake de verkoop en het gebruik van biociden geharmoniseerd en wordt een zeer goede bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en het milieu gegarandeerd.

KERNPUNTEN

Goedkeuring

Alle biociden moeten over een vergunning beschikken om verkocht te mogen worden in de EU. De werkzame stoffen ervan moeten tevens worden goedgekeurd.

De evaluatie van werkzame stoffen wordt uitgevoerd op EU-niveau. Een EU-land wordt aangeduid als rapporteur voor elke werkzame stof die moet worden geëvalueerd. Het betreffende land is verantwoordelijk voor het opstellen van een beoordelingsverslag dat daarna wordt besproken door alle EU-landen om een beslissing te kunnen nemen op EU-niveau om de stof goed of af te keuren.

Werkzame stoffen die aan de uitsluitingscriteria voldoen, worden niet goedgekeurd. Deze stoffen zijn kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, hormoonontregelaars, persistent*, bioaccumulerend*, toxisch* (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB). Uitzonderingen zijn mogelijk indien de risico’s te verwaarlozen zijn.

De risico’s van nanomateriële biociden* moeten specifiek worden onderzocht.

De goedkeuring van een werkzame stof is geldig voor een maximale duur van tien jaar.

Goedgekeurde werkzame stoffen zijn opgenomen op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Toelating

Zodra een werkzame stof wordt goedgekeurd, moeten bedrijven toelating vragen om hun producten op de markt te brengen:

ofwel via een aanvraag voor een EU-toelating aan het ECHA: indien het product veilig wordt geacht, kan het rechtstreeks in de hele EU worden verkocht zonder dat hiervoor een specifieke nationale toelating is vereist;

ofwel via een aanvraag voor een nationale toelating indien het product in één land wordt verkocht. Als toelating wordt verleend, kunnen bedrijven het product op de markt van andere EU-landen aanbieden op basis van het principe van wederzijdse erkenning van de toelating van het product.

Er bestaat ook een vereenvoudigde toelatingsprocedure voor de minst schadelijke producten die aan bepaalde criteria voldoen, zoals producten die geen zorgwekkende stoffen of nanomaterialen bevatten.

Uitwisseling van gegevens

Om de kosten en het gebruik van dierproeven tot een minimum te beperken, vereist de verordening de uitwisseling van gegevens met betrekking tot goedgekeurde stoffen en producten die zijn toegelaten in de EU. Het agentschap heeft hiervoor een informatiesysteem opgezet (het Register voor biociden).

Behandelde onderwerpen

De verordening heeft betrekking op voorwerpen die met biociden werden behandeld of die biociden bevatten (zoals meubilair en verpakking van voedingsproducten). Voorwerpen kunnen alleen worden behandeld met werkzame stoffen die in de EU zijn goedgekeurd en moeten dusdanig gelabeld zijn.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 september 2013.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Persistent: chemische stoffen die persistent zijn in het milieu (d.w.z. dat ze niet afbreken) en zo schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid. Het pesticide DDT is hier een voorbeeld van.

* Bioaccumulerend: de ophoping van een stof zoals een chemische stof in een organisme. Bioaccumulatie vindt plaats wanneer deze stof sneller door het organisme wordt geabsorbeerd dan dat deze wordt geëlimineerd.

* Toxisch: stoffen die het milieu of de gezondheid schade kunnen toebrengen bij inademing of wanneer ze worden ingenomen of geabsorbeerd door de huid.

* Nanomateriële biociden: biociden die worden geproduceerd aan de hand van nanomateriaal. Nanomaterialen zijn chemische stoffen of materialen die op zeer kleine schaal worden ontworpen en gebruikt. Nanomaterialen hebben unieke en sterker uitgesproken eigenschappen in vergelijking met hetzelfde materiaal zonder nanoschalige eigenschappen (bron Europees Agentschap voor chemische stoffen).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 528/2012

17.7.2012

PB L 167, 27.6.2012, blz. 1–123

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 736/2013

20.8.2013

PB L 204 van 31.7.2013, blz. 25

Verordening (EU) nr. 837/2013

23.9.2013

PB L 234 van 3.9.2013, blz. 1-2

Verordening (EU) nr. 334/2014

25.4.2014

PB L 103 van 5.4.2014, blz. 22-32

GENOEMDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 283/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 93 van 3.4.2013, blz. 1–84)

Verordening (EU) nr. 284/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 93 van 3.4.2013, blz. 85-152)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4-13)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 88/2014 van de Commissie van 31 januari 2014 tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 32 van 1.2.2014, blz. 3-5)

Laatste bijwerking 26.10.2015

Top