Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gezondheidsvoorschriften voor het verkeer en de handel van paarden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gezondheidsvoorschriften voor het verkeer en de handel van paarden

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/156/EG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer en de invoer van paardachtigen uit niet-EU-landen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld waaraan bij de invoer van paarden (met inbegrip van alle dieren van de familie van paardachtigen), of het verkeer ervan binnen de EU, moet worden voldaan.

KERNPUNTEN

Paarden die in aanmerking komen voor inschrijving in een stamboek* en die bestemd zijn voor handel binnen de EU:

mogen 48 uur voor het vervoer geen tekenen van ziekte vertonen;

mogen 15 dagen voor inspectie niet in aanraking zijn geweest met paarden die een infectie of een besmettelijke ziekte hebben;

mogen niet worden geslacht in het kader van een programma tot uitroeiing van een infectueuze of besmettelijke ziekte.

moeten worden geïdentificeerd door een document zoals bepaald in Richtlijn 90/427/EEG;

mogen niet uit een stal komen die onderhevig is aan een verbodsmaatregel met betrekking tot infectueuze of besmettelijke ziekten.

EU-landen die getroffen zijn door de paardenpest mogen geen paarden uit geïnfecteerde gebieden sturen tenzij ze:

op bepaalde momenten van het jaar worden vervoerd, gerelateerd aan de activiteitencyclus van de insecten die de ziekte met zich meedraagt;

symptoomvrij zijn;

getest zijn op de ziekte met negatieve reactie;

gedurende ten minste veertig dagen in quarantaine zijn gehouden, en

gedurende de quarantaineperiode beschermd zijn tegen ziekte-overbrengende insecten.

Paarden moet rechtstreeks reizen, vergezeld van een gezondheidscertificaat in voertuigen die adequaat zijn uitgerust voor hun gezondheid en welzijn. Veterinaire deskundigen van de Europese Commissie mogen ter plaatse controles uitvoeren.

Invoer van buiten de EU

Ieder niet-EU-land dat paarden wil uitvoeren moet door de EU worden erkend op basis van hun staat van dienst met betrekking tot diergezondheid en de garanties die ze voor de gezondheid en het welzijn van de dieren bieden.

Het niet-EU-land of -regio moet:

vrij zijn van paardenpest,

sedert twee jaar vrij zijn van Venezolaanse paardenencefalomyelitis;

sedert zes maanden vrij zijn van dourine en van kwade droes.

Er kunnen eventueel aanvullende garanties worden geëist voor ziekten die niet in de EU voorkomen.

Paarden moeten een bepaalde periode in het niet-EU-land hebben verbleven en vergezeld gaan van een identificatie en een gezondheidscertificaat. Aanvullende controles worden door veterinaire deskundigen uit EU-landen en de Commissie uitgevoerd.

Op sommige van deze regels kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor paarden die voor sportieve, recreatieve of culturele doeleinden worden gebruikt, of die tijdelijk in de nabijheid van de binnengrenzen van de EU worden geweid of voor werkzaamheden zijn bestemd.

Door Verordening (EU) 2015/262 worden de identificatievoorschriften versterkt door middel van een paspoortstelsel voor paarden.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing vanaf 12 augustus 2010.

KERNBEGRIPPEN

* Paardachtigen: leden van de familie van paarden, met inbegrip van paarden, ezels en zebra's en kruisingen.

* Stamboek: een boek of andere vorm van registratie met paarden die in aanmerking komen voor registratie met een vermelding van hun bekende voorouders.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1-24)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/156/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 92/260/EEG van de Commissie van 10 april 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor tijdelijke toelating van geregistreerde paarden (PB L 130 van 15.5.1992, blz. 67-83) Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 93/195/EEG van de Commissie van 2 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (PB L 86 van 6.4.1993, blz. 1-6). Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 93/196/EEG van de Commissie van 5 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van voor de slacht bestemde paardachtigen (PB L 86 van 6.4.1993, blz. 7-15). Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 93/197/EEG van de Commissie van 5 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen (PB L 86 van 6.4.1993, blz. 16-33). Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 2004/211/EG van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (PB L 73 van 11.3.2004, blz. 1-10). Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van dinsdag 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort) (PB L 59 van 3.3.2015, blz. 1-53)

Laatste bijwerking 24.11.2015

Top