Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veilige invoer van melk en melkproducten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veilige invoer van melk en melkproducten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie — volks- en diergezondheidsvoorwaarden en veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de EU van rauwe melk en zuivelproducten, bestemd voor menselijke consumptie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt de diergezondheid in de EU beschermd door erop toe te zien dat ingevoerde melk en melkproducten voldoen aan bepaalde basisvoorwaarden op het vlak van diergezondheid.

De verordening legt volks- en diergezondheidsvoorwaarden en certificeringsvoorschriften op voor de invoer van rauwe melk en zuivelproducten in de EU, waaronder voorschriften inzake de vereiste warmtebehandeling.

De landen waaruit de invoer is toegestaan, worden in de verordening opgenoemd.

KERNPUNTEN

De invoer van zuivelproducten afgeleid van rauwe melk wordt toegestaan voor landen waaruit de invoer is toegelaten, maar er gelden verschillende soorten warmtebehandeling, afhankelijk van de diergezondheid in het land van herkomst.

De verschillende categorieën landen waaruit de invoer is toegelaten, zijn opgenoemd in bijlage I van de verordening.

De invoer van rauwe melk en zuivelproducten zonder warmtebehandeling is toegestaan vanuit landen die zijn opgenomen in kolom A van de bijlage.

Invoer die is afgeleid van rauwe melk van koeien, ooien, geiten of buffelkoeien uit landen die in kolom B en C van de bijlage zijn opgenomen, moeten een pasteurisatiebehandeling ondergaan. Afhankelijk van de kolom (B of C) waarin ze zijn opgenomen, gaat het om een kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur (HTST) of een ultrahogetemperatuurbehandeling (UHT).

Melk of zuivelproducten afkomstig van andere dieren dan koeien, ooien, geiten of buffelkoeien moeten pasteurisatie of een UHT-behandeling ondergaan.

Melk of zuivelproducten mogen niet afkomstig zijn uit regio’s waar een risico van mond-en-klauwzeer bestaat.

Deze vereiste is niet van toepassing op landen die in kolom A van de bijlage zijn opgenomen. Melk en zuivelproducten moeten echter een warmtebehandeling ondergaan indien ze afkomstig zijn uit een land waar in de afgelopen twaalf maanden een uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft plaatsgevonden of waar in die periode een vaccinatie tegen die ziekte werd uitgevoerd.

Alle invoer moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat is ondertekend door een dierenarts. Diergezondheidsvoorwaarden voor de invoer van melk en zuivelproducten zijn vastgelegd in Richtlijn 2002/99/EG.

Zendingen rauwe melk en zuivelproducten die door de EU worden doorgevoerd naar een niet-EU-land worden krachtens deze verordening slechts toegelaten indien:

ze afkomstig zijn van een land waaruit de invoer is toegelaten en de producten de gepaste warmtebehandeling hebben ondergaan, afhankelijk van de categorie (kolom A of B) van het land van herkomst

ze voldoen aan de bepaalde diergezondheidsvoorwaarden in de certificeringsvoorschriften en over een gezondheidscertificaat beschikken

ze na een grensinspectie door een dierenarts zijn goedgekeurd voor doorvoer, waaronder ook opslag indien van toepassing.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad in werking op 30 juli 2010.

ACHTERGROND

Invoer van melk en zuivelproducten die zijn bestemd voor menselijke consumptie, op de website van de Europese Commissie

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk en zuivelproducten, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1-24)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EU) nr. 605/2010 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11-20) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 25.11.2015

Top