Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid van pesticiden op de EU-markt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid van pesticiden op de EU-markt

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1107/2009 — het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

SAMENVATTING

De EU hecht veel belang aan de bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en aan de bescherming van het milieu. Het standaardiseren van regels inzake de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen draagt hiertoe bij, garandeert de goede werking van de interne markt en verbetert landbouwproductie.

WAT DOET DE VERORDENING?

Deze verordening legt regels vast voor de goedkeuring van verkoop en gebruik van en controle op gewasbeschermingsmiddelen in de EU. Ze erkent het voorzorgsbeginsel dat EU-landen mogen toepassen wanneer er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de risico’s die een gewasbeschermingsmiddel kan inhouden voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu.

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op producten die worden gebruikt om planten te beschermen of bewaren, hun groei te beïnvloeden en ongewenste planten te vernietigen en belemmeren.

Om te worden goedgekeurd, mag geen enkele werkzame stof (chemische stof, plantenextract of micro-organisme dat pesticiden bestrijdt of gewassen beschermt) schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens, waaronder kwetsbare groepen, noch enig onaanvaardbaar gevolg hebben voor het milieu.

Gewasbeschermingsmiddelen moeten doeltreffend zijn, mogen geen onmiddellijk of uitgesteld schadelijk effect hebben op de gezondheid van de mens, noch enig onaanvaardbaar gevolg hebben voor planten of het milieu en geen onnodig lijden en pijn veroorzaken voor gewervelde dieren.

De bevoegde nationale autoriteit in elk EU-land mag bij de goedkeuring van een pesticide* criteria en beperkingen opleggen zoals een minimale zuiverheidsgraad, het type preparaat en de gebruikswijze en -voorwaarden.

De autoriteit geeft een eerste goedkeuring voor een periode die maximaal tien jaar bedraagt. De goedkeuring van een vernieuwing mag niet meer dan vijftien jaar bedragen.

Een verzoek om de goedkeuring van een werkzame stof, vergezeld van de nodige wetenschappelijke informatie, moet worden ingediend bij de nationale autoriteiten. De autoriteiten hebben maximaal twaalf maanden de tijd om het verzoek te onderzoeken.

De houders van een toelating in een EU-land kunnen de wederzijdse erkenningsprocedure gebruiken om om de toelating in een ander EU-land te verzoeken.

KERNBEGRIPPEN

* Pesticide: voorkomt, vernietigt of beheert een schadelijk organisme (ongedierte) of een schadelijke ziekte, of beschermt planten of plantaardige producten tijdens de teelt, de opslag of het vervoer. Pesticide is een breder begrip dan gewasbeschermingsmiddelen, aangezien het ook niet-plant of -oogst toepassingen zoals biociden omvat.

ACHTERGROND

Voor nadere informatie:

Pesticiden, op de website van de Europese Commissie

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1–50)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EG) 1107/2009 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 283/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 93 van 3.4.2013, blz. 1–84). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 284/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 93 van 3.4.2013, blz. 85–152). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 26.11.2015

Top