Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/41/EG inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de regels vastgelegd betreffende het ingeperkte gebruik* van genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM’s)* met als doel het beschermen van de gezondheid van de mens en het milieu in de EU.

KERNPUNTEN

Klassen en kennisgevingen

 • Gebruikers van GGM’s moeten het ingeperkte gebruik beoordelen met betrekking tot risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu. Op basis van deze beoordeling wordt het beperkte gebruik van GGM’s ingedeeld in een van de volgende klassen.
  • Klasse 1: voor activiteiten die geen of een verwaarloosbaar risico inhouden.
  • Klasse 2: voor activiteiten die weinig risico inhouden.
  • Klasse 3: voor activiteiten die enig risico inhouden.
  • Klasse 4: voor activiteiten die veel risico inhouden.
 • Wanneer een ingeperkt gebruik van een GGM voor het eerst wordt uitgevoerd, moet de gebruiker bij de bevoegde instantie van hun EU-land een kennisgeving indienen die minimaal de in bijlage V van de richtlijn genoemde informatie bevat. Hiermee kan deze zich ervan vergewissen dat de voorgestelde installatie geschikt is voor het uitvoeren van de activiteit op een wijze die geen gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu inhoudt.
 • Zodra de kennisgeving is ingediend bij de bevoegde instantie mag vervolgens zonder verdere kennisgeving ingeperkt gebruik van klasse 1 plaatsvinden.
 • Met het ingeperkte gebruik van klasse 2 mag onmiddellijk na de indiening van de kennisgeving worden begonnen, mits voor de installatie al eerder een kennisgeving van ingeperkt gebruik van klasse 2 of hoger is ingediend. Indien dit niet het geval is, mag, als de bevoegde instantie geen bezwaar kenbaar heeft gemaakt, met ingeperkt gebruik van klasse 2 worden begonnen 45 dagen na de indiening van de kennisgeving (of eerder als de bevoegde instantie daarmee instemt).
 • Met ingeperkt gebruik van klasse 3 of 4 mag niet worden begonnen zonder de voorafgaande toestemming van de bevoegde instantie die haar besluit schriftelijk meedeelt.

Ongevallen *

 • EU-landen dragen er zorg voor dat, alvorens een ingeperkt gebruik begint:
  • een rampenplan wordt opgesteld om onmiddellijk op een ongeval te reageren, indien het falen van de inperkingsmaatregelen kan resulteren in ernstig gevaar; en
  • personen die het risico lopen door een ongeval te worden getroffen over alle aspecten betreffende hun veiligheid worden geïnformeerd.
 • Bij een ongeval dient het betreffende EU-land ervoor te zorgen dat de GGM-gebruiker de bevoegde instanties op de hoogte stelt en de informatie verstrekt die nodig is voor een beoordeling van de situatie en voor het nemen van passende maatregelen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 10 juni 2009.

ACHTERGROND

Deze richtlijn dient tot intrekking en codificatie van Richtlijn 90/219/EEG en de achtereenvolgende wijzigingen tot één enkele wet.

In de richtlijn worden minimumnormen vastgesteld die van toepassing zijn op het ingeperkte gebruik van GGM’s. Het is EU-landen toegestaan strengere maatregelen te nemen.

* KERNBEGRIPPEN

Ingeperkt gebruik: Elke activiteit waarbij micro-organismen genetisch worden gemodificeerd of waarbij dergelijke GGM’s worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt en waarbij specifieke inperkingsmaatregelen worden gebruikt om het contact ervan met de bevolking en het milieu te beperken.

GGM’s: Micro-organismen, zoals bacteriën, virussen of schimmels waarvan het genetische materiaal is veranderd op een wijze die van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet plaatsvindt.

Ongevallen: In de context van deze richtlijn verwijst dit naar elk incident waarbij tijdens het ingeperkte gebruik onbedoeld een significante hoeveelheid GGM’s vrijkomt waardoor de menselijke gezondheid of het milieu in gevaar kan worden gebracht.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (Herschikking) (PB L 125 van 21.5.2009, blz. 75-97)

Laatste bijwerking 07.07.2016

Top