Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gerecycleerd kunststof verpakkingsmateriaal dat met levensmiddelen in aanraking komt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gerecycleerd kunststof verpakkingsmateriaal dat met levensmiddelen in aanraking komt

Verordening (EG) nr. 282/2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

SAMENVATTING

Kunststofafval kan worden verontreinigd door stoffen afkomstig van het eerdere gebruik van de kunststoffen of door contact met kunststoffen die niet bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen. Daarom is voor de controle van de veiligheid van het eindproduct een passend proces voor de verwijdering van mogelijke verontreinigingen noodzakelijk.

WAT DOET DE VERORDENING?

Deze verordening stelt specifieke maatregelen voor gerecycleerde kunststof materialen en voorwerpen vast, in aanvulling op Verordening (EG) nr. 1935/2004 betreffende materialen en voorwerpen die zijn bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

KERNPUNTEN

Deze verordening heeft betrekking op het gebruik van gerecycleerde kunststof materialen en voorwerpen die rechtstreeks met levensmiddelen in aanraking komen. De verordening is niet van toepassing op eerder niet-gebruikt afval, of polymeren die chemisch zijn afgebroken tot bijvoorbeeld monomeren*, waardoor ze hun kwaliteit van plasticiteit verliezen.

De hier behandelde materialen en voorwerpen zijn tevens onderworpen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende kunststof materialen bestemd voor de verpakking van levensmiddelen.

De gerecycleerde kunststof die wordt gebruikt voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen die onder deze verordening vallen, moet afkomstig zijn van een toegelaten recyclageproces dat wordt beheerd overeenkomstig voorschriften die zijn uiteengezet in de bijlage van Verordening (EG) nr. 2023/2006 betreffende goede praktijken voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Toelating kan worden toegekend indien de recyclageprocessen voldoen aan het volgende:

de kwaliteit van de kunststofinput moet worden gecontroleerd;

de input moet afkomstig zijn van kunststof materialen in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake kunststof materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

het proces moet garanderen dat er geen risico van verontreiniging bestaat of dat dat op een niveau is dat er geen risico voor de gezondheid bestaat;

het eindproduct mag geen bestanddelen in levensmiddelen afgeven in een hoeveelheid die naar waarschijnlijkheid een gevaar vormt voor de gezondheid van de mens of die een onacceptabele verandering van de samenstelling van de voeding veroorzaakt, of een verslechtering van de uiterlijke kenmerken, geur of textuur van de voedingsmiddelen.

De Europese Commissie (EC) houdt een openbaar register van toegelaten recyclageprocessen bij, alsook een register van recyclinglocaties in EU- en niet-EU-landen.

De vrijwillige opgave van het gerecycleerde gehalte aan gerecycleerde kunststof materialen en voorwerpen dient plaats te vinden overeenkomstig de regels die zijn uiteengezet in ISO 14021:1999.

Behalve dat de verklaring van conformiteit moet voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 20/2011, moet de verklaring bevestigen dat:

een toegelaten recyclageproces werd gebruikt, met opgaaf van het EG-registratienummer,

de kunststofinput, het recyclageproces en de gerecycleerde kunststof voldoen aan de specificaties waarvoor de toelating is toegekend, en

een kwaliteitsborgingssysteem is ingesteld.

KERNBEGRIP

*Monomeer: een stof bestaande uit niet-verbonden moleculen, in tegenstelling tot een polymeer die de kwaliteit van plasticiteit haalt uit moleculen in een monomeer die met elkaar worden verbonden.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 17 april 2008.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2023/2006

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 282/2008

17.4.2008

PB L 86 van 28.3.2008, blz. 9-18

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4-17)

Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 75-78)

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1-89)

Laatste bijwerking 03.12.2015

Top