Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Foliewikkels van geregenereerde cellulose, die met levensmiddelen in aanraking komen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Foliewikkels van geregenereerde cellulose, die met levensmiddelen in aanraking komen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/42/EG inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Dit is een specifieke richtlijn waarin wordt voorzien door Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen.

De richtlijn geeft een definitie van geregenereerde cellulosefolie*.

Ze bevat een lijst van stoffen waarvan het gebruik bij de productie van folie van geregenereerde cellulose is toegestaan, en geeft een overzicht van de hoeveelheden die niet mogen worden overschreden teneinde de gezondheid van de consument te beschermen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op geregenereerde cellulosefolie — in de vorm van een op zichzelf staand eindproduct of als onderdeel van een eindproduct dat uit nog andere materialen bestaat — dat bedoeld is om in aanraking te komen of dat in aanraking komt met levensmiddelen.

Ze heeft betrekking op de volgende categorieën:

1.

folie van geregenereerde cellulose zonder laklaag;

2.

folie van geregenereerde cellulose met een laklaag op basis van cellulose; of

3.

folie van geregenereerde cellulose met een laklaag op basis van kunststof.

Deze richtlijn is niet van toepassing op kunstdarmen van geregenereerde cellulose.

Lijst van stoffen die zijn toegestaan

Bijlage II van de richtlijn bevat een lijst stoffen waarvan het gebruik bij de productie van geregenereerde cellulosefolie is toegestaan, aangevuld met beperkingen ten aanzien van het gebruik.

Folies van geregenereerde cellulose zonder laklaag of met een laklaag op basis van kunststof kunnen worden vervaardigd met stoffen anders dan die die zijn gespecificeerd in bijlage II indien deze worden gebruikt als kleurstoffen of als hechtmiddelen, voor zover er geen migratie van deze stoffen in of op de levensmiddelen aantoonbaar is.

Folies van geregenereerde cellulose met een laklaag op basis van kunststof moeten voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Bedrukte oppervlakken van geregenereerde cellulosefolie mogen niet met levensmiddelen in aanraking komen.

Verkoop en etikettering

In de verkoopfase moeten materialen en voorwerpen van geregenereerde cellulosefolie — die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen — vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1935/2004. Indien deze materialen of voorwerpen echter naar hun aard duidelijk zijn bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, is deze verplichting niet van toepassing.

Wanneer speciale gebruiksvoorwaarden worden aangegeven, moet het materiaal of het voorwerp van geregenereerde cellulosefolie dienovereenkomstig zijn geëtiketteerd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 20 juli 2007 in werking.

BACKGROUND

KERNBEGRIP

* Geregenereerde cellulosefolie: dunne folie die wordt verkregen uit gezuiverde cellulose afkomstig van niet-gerecycleerd hout of katoen. Geregenereerde cellulosefolie kan aan één of aan beide zijden van een laklaag zijn voorzien.

BESLUIT

Richtlijn 2007/42/EG van de Commissie van 29 juni 2007 inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 71-82)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4-17) De achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 1935/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1-89) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 02.12.2015

Top