Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Levensmiddelen bestemd voor bijzondere voeding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Levensmiddelen bestemd voor bijzondere voeding

De voorschriften in verband met voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (voor zuigelingen en jonge kinderen, voor personen met een verstoord spijsverteringsstelsel of verstoorde stofwisseling of voor personen die zich in bijzondere fysiologische omstandigheden bevinden) worden geharmoniseerd op Europees niveau. De etikettering van deze producten moet informatie bevatten over de bijzondere voedingskenmerken van het product, de energiewaarde of het gehalte aan koolhydraten, eiwitten, vetstoffen, enz.

BESLUIT

Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.

Deze levensmiddelen onderscheiden zich van gewone levensmiddelen door hun samenstelling of bereidingswijze. Bovendien dienen ze te voldoen aan de bijzondere voedingsbehoeften van de volgende categorieën:

  • personen met een verstoord spijsverteringsstelsel of verstoorde stofwisseling;
  • personen die zich in bijzondere fysiologische omstandigheden bevinden; en
  • zuigelingen, peuters of kleuters in goede gezondheid.

Alleen de levensmiddelen die aan de voedingsbehoeften van de twee eerste voormelde categorieën van personen voldoen, mogen worden voorzien van de vermeldingen dieet of regime.

Bijzondere bepalingen

Er zijn bijzondere bepalingen van toepassing op de volgende groepen van voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen:

De bijzondere bepalingen worden vastgelegd in bijzondere richtlijnen of regels die voorschriften kunnen bevatten in verband met voornamelijk de aard of de samenstelling van de producten en hun etikettering.

Specifieke voedingsstoffen

Levensmiddelen kunnen verrijkt wordt door er voedingsstoffen aan toe te voegen om aan bijzondere voedingsbehoeften en/of bijzondere wettelijke vereisten te voldoen. Dergelijke levensmiddelen moeten veilig zijn voor consumptie en dienen tot stand te zijn gekomen op basis van wetenschappelijke gegevens.

Hun samenstelling moet voldoen aan de zuiverheidscriteria die door de Europese wetgeving en de nationale wettelijke voorschriften zijn voorzien of door internationale organisaties worden aanbevolen.

Etikettering, presentatie en reclame

Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen die niet gereglementeerd worden door een specifieke richtlijn, volgen de etiketterings-, presentatie- en reclameregels van gewone levensmiddelen. De verkoopbenaming van een dieetproduct dient echter vergezeld te zijn van een aanwijzing omtrent de bijzondere voedingskenmerken ervan en dient ook bijkomende gegevens te omvatten in verband met:

  • de samenstelling of de bereidingswijze die het product zijn bijzondere voedingskenmerken verlenen;
  • de in kilojoule (kJ) of in kilocalorieën (kcal) uitgedrukte energiewaarde;
  • het gehalte aan koolhydraten, eiwitten en vetstoffen per 100 gram of 100 milliliter van het product.

De voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen uitsluitend in voorverpakte vorm in de handel worden gebracht, en wel zodanig dat de verpakking de producten volledig omsluit, behalve voor de kleinhandel of tenzij een bijzondere richtlijn ter zake iets anders bepaalt.

Het in de handel brengen

Wanneer er een levensmiddel in de handel wordt gebracht, dat niet tot de groepen van levensmiddelen behoort, waarvoor er specifieke bepalingen gelden, moet de fabrikant of de importeur van het product in kwestie de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het product voor de eerste maal in de handel wordt gebracht, hiervan in kennis stellen en haar een specimen van de voor dat product gebruikte etikettering bezorgen. Wanneer het product dan vervolgens in de handel wordt gebracht in een andere lidstaat, doet de fabrikant of de importeur de bevoegde autoriteit van die lidstaat het specimen van de etikettering toekomen en vermeldt daarbij tevens de autoriteit waaraan de eerste kennisgeving was gericht.

De bevoegde autoriteit mag van de fabrikant of de importeur het voorleggen van wetenschappelijke werkzaamheden en gegevens eisen, waaruit blijkt dat het levensmiddel aan een bijzonder voedingsbehoefte van één van de drie hierboven vermelde categorieën van consumenten voldoet.

Tijdelijke opschorting en intrekking van de verkoop

Een lidstaat mag de handel in een voor bijzondere voeding bestemd levensmiddel tijdelijk opschorten of beperken, als dit middel gevaar voor de gezondheid van de mens oplevert of als het niet in overeenstemming is met deze richtlijn of de specifieke richtlijnen die werden vastgelegd in toepassing van deze richtlijn.

De Commissie onderzoekt de door de lidstaat opgegeven redenen en raadpleegt het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid alvorens passende maatregelen te treffen.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2009/39/EG

9.6.2009

-

PB L 124 van 20.5.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie van 13 oktober 2009 inzake stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd [Publicatieblad L 269 van 14.10.2009].

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik [ COM(2011) 353 definitief - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Het voorstel voor een verordening herziet de kaderwetgeving vervat in Richtlijn 2009/39/EG. Het schaft het begrip voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen af en voorziet in een nieuw kader voor bepaalde levensmiddelencategorieën, namelijk levensmiddelen voor zuigelingen en peuters en levensmiddelen voor patiënten onder medisch toezicht.

Laatste wijziging: 25.06.2014

Top