Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veilige levensmiddelenadditieven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veilige levensmiddelenadditieven

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1333/2008 — Levensmiddelenadditieven

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening vervangt voorafgaande wetgevingsbesluiten van de Europese Unie (EU) door alle soorten levensmiddelenadditieven* samen te brengen in één wetgevingsdocument.
 • De verordening voorziet in lijsten van:
  • goedgekeurdelevensmiddelenadditieven ;
  • voorwaarden voor het gebruik en de etikettering daarvan.
 • In de verordening wordt ook de toelatingsprocedure vereenvoudigd.

KERNPUNTEN

 • Uitsluitend door de EUgoedgekeurde additieven mogen worden verkocht en gebruikt in levensmiddelen.
 • Om te worden goedgekeurd mag een levensmiddelenadditief geen bedreiging vormen voor de gezondheid en de consument niet misleiden. Een additief moet aan een redelijke behoefte voldoen waaraan niet op een andere manier voldaan kan worden.
 • Een additief moet voordelen voor consumenten bieden. Dit zijn onder andere:
  • instandhouding van de voedingskwaliteit van het levensmiddel;
  • vergemakkelijking van het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van levensmiddelen;
  • tegemoetkoming aan speciale dieetbehoeften.
 • Er zijn specifieke eisen van toepassing op zoet- en kleurstoffen.
 • Additieven moeten worden gebruikt op het laagste niveau om het gewenste effect te bewerkstelligen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een aanvaardbare dagelijkse inname en met de behoeften van speciale groepen consumenten (bijv. mensen met allergieën).
 • In de regel mogen additieven niet worden gebruikt in:
  • onverwerkte levensmiddelen ;
  • levensmiddelen voor zuigelingen en peuters.
 • Ongeacht of additieven aan de eindgebruiker te koop worden aangeboden of niet, moeten ze voldoen aan duidelijke etiketteringsvoorschriften, zoals het verstrekken van de naam en/of het e-nummer (zonnegeel is bijvoorbeeld E 110).
 • Deze verordening is niet van toepassing op de volgende stoffen, tenzij deze als levensmiddelenadditieven worden gebruikt:
  • technische hulpstoffen, d.w.z. een stof die wordt gebruikt om grondstoffen te verwerken;
  • stoffen die gebruikt worden om planten en plantaardige producten te beschermen;
  • aan levensmiddelen toegevoegde voedingsstoffen;
  • stoffen voor de behandeling van water.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De aanbeveling is sinds 20 januari 2010 van toepassing.

ACHTERGROND

De meeste beoordelingen van additieven dateren uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Deze worden nu opnieuw beoordeeld en dit proces zal naar verwachting tegen 2020 voltooid zijn.

Daarna kan de Europese Commissie wijzigingen in de huidige gebruiksvoorwaarden voorstellen of bepaalde additieven uit de goedgekeurde lijst verwijderen.

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Levensmiddelenadditieven: stoffen die om verschillende redenen in levensmiddelen worden gebruikt, bijv. als zoetstof of om de houdbaarheid te verlengen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 31.12.2008, blz. 16–33)

De achtereenvolgende wijzigingen van de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1333/2008 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van een programma voor de herbeoordeling van goedgekeurde levensmiddelenadditieven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven (PB L 80 26.3.2010, blz. 19–27)

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 22.3.2012, blz. 1–295)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.09.2016

Top