Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificatie en registratie van varkens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identificatie en registratie van varkens

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/71/EG met betrekking tot de identificatie en de registratie van varkens

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Deze verordening moet de traceerbaarheid* van varkens verzekeren door de landen van de Europese Unie (EU) te verplichten een eenvormige identificatie- en registratieregeling in te voeren.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten een regeling invoeren om groepen varkens te identificeren, zodat het bedrijf van oorsprong en de verplaatsingen tussen bedrijven kunnen worden getraceerd.
 • De richtlijn is niet van toepassing op wilde varkens, en een afwijking kan worden toegestaan voor bedrijven die slechts één dier houden voor eigen gebruik, op voorwaarde dat het dier voldoet aan de veterinaire, fysieke en administratieve bepalingen van Richtlijn 90/425/EEG.
 • De identificatie- en registratieregeling vereist:
  • een oormerk of tatoeage, waarmee groepen varkens kunnen worden geïdentificeerd en het bedrijf van herkomst en alle daaropvolgende bedrijven kunnen worden vastgesteld, en waarvan de dieren zo snel mogelijk moet worden voorzien, in ieder geval voordat ze het bedrijf van herkomst verlaten;
  • een register in elk bedrijf van de varkens en hun verplaatsingen, dat ten minste drie jaar wordt bijgehouden;
  • een nationaal centraal geautomatiseerd gegevensbestand met informatie over de varkensbedrijven, de identificatie van de groepen varkens en hun verplaatsingen.
 • Alle informatie betreffende verplaatsingen van varkens zonder een certificaat of een document dat op basis van de veterinaire of zoötechnische wetgeving vereist is, moet gedurende een vast te stellen minimumperiode op verzoek aan de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd.
 • Een dier dat uit een niet-EU-land wordt ingevoerd in de EU om te worden geslacht, hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden geïdentificeerd onder deze richtlijn indien het de veterinaire controles van de EU op de invoer van levende dieren doorstaat en vervolgens binnen een termijn van dertig dagen wordt geslacht.
 • EU-landen passen sancties toe indien de richtlijn wordt overtreden.
 • Deze richtlijn zal worden ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2016/429 vanaf 20 april 2021.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze gecodificeerde versie (Richtlijn 2008/71/EG) is een nieuwe wet die de oorspronkelijke wet (Richtlijn 92/102/EEG) en de daaropvolgende wijzigingen ervan omvat. De richtlijn is van toepassing sinds 28 augustus 2008. EU-landen dienden Richtlijn 92/102/EEG om te zetten in nationale wetgeving tegen 31 december 1993.

* KERNBEGRIPPEN

Traceerbaarheid: de mogelijkheid om een voor consumptie bestemd levensmiddel, diervoeder, voedselproducerend dier of stof door alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/71/EG van de Raad van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en de registratie van varkens (Gecodificeerde versie) (PB L 213 van 8.8.2008, blz. 31-36)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29-41)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 90/425/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 05.10.2016

Top