Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerking en dialoog tussen de EU, Afrika en China

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samenwerking en dialoog tussen de EU, Afrika en China

Een drieledig partnerschap tussen de Europese Unie (EU), Afrika en China moet de betrokken landen helpen het hoofd te bieden aan wereldwijde uitdagingen die voortvloeien uit de toenemende ontwikkeling alsook bijdragen aan een betere afstemming van de samenwerkingsstrategieën op de behoeften van Afrika.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 17 oktober 2008 – De EU, Afrika en China: naar een trilaterale dialoog en trilaterale samenwerking [COM(2008) 654 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie stelt een nieuwe aanpak voor om de samenwerking en dialoog tussen de Europese Unie (EU), Afrika en China te versterken. De Commissie erkent het gemeenschappelijk belang van een versteviging van de bestaande bilaterale partnerschappen om de stabiele en duurzame ontwikkeling van Afrika te bevorderen.

De EU, Afrika en China dienen samen te werken op grond van gemeenschappelijke progressieve doelstellingen die in overeenstemming met de nationale en regionale ontwikkelingsstrategieën worden vastgesteld.

Dankzij deze benadering kunnen ontwikkelingsgerelateerde vraagstukken samen worden aangepakt en kan de verleende steun efficiënter worden ingezet. Ook de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken inzake financiële instrumenten, officiële ontwikkelingshulp en buitenlandse directe investeringen draagt bij aan deze doelstelling.

In een eerste fase richt het partnerschap zijn pijlen op vier prioritaire doelstellingen:

  • de verhoging van de veiligheid en een betere ondersteuning van vredehandhavingsmissies;
  • de bouw van een duurzame, betaalbare infrastructuur waarmee verbindingen en regionale integratie worden gestimuleerd. Het infrastructuurpartnerschap tussen de EU en Afrika kan helpen om deze doelstelling te verwezenlijken;
  • bescherming van het milieu en beheer van de natuurlijke hulpbronnen met het oog op economische en commerciële groei. De Commissie stelt voor om met de Afrikaanse Unie (AU) en de Afrikaanse landen samen te werken teneinde duurzaam beheer, technologieoverdracht en investeringen te bevorderen;
  • gedetailleerde ontwikkelingsplan voor de Afrikaanse landbouw te realiseren.

Het drieledige partnerschap ligt in het verlengde van de bilaterale politieke dialoog tussen de Afrikaanse Unie (AU), de EU en China alsook van de dialoog tussen de EU en China. Het stoelt op een regelmatige strategische dialoog, die wordt aangevuld met raadplegingen over specifieke kwesties.

De Commissie stelt voor om tussen de bevoegde nationale en regionale overheden een netwerk voor informatie-uitwisseling op te zetten. Op een jaarlijkse coördinatieontmoeting van de ontwikkelingspartners dienen de prioriteiten voor de samenwerking onder de loep te worden genomen, met inachtneming van de initiatieven van internationale organisaties, donoren en de burgermaatschappij.

Context

Op de top van Lissabon in 2007 hebben de staats- en regeringsleiders van de EU en de Afrikaanse landen een nieuw gemeenschappelijk strategisch partnerschap goedgekeurd. Deze strategie schept een algemeen kader voor de verdere uitdieping van de betrekkingen van de EU met Afrika en omvat een actieplan voor de periode 2008-2010. De EU is de grootste verlener van officiële ontwikkelingshulp en de belangrijkste handelspartner van Afrika. Dit partnerschap heeft tevens tot doel synergieën te creëren met andere partners en internationale donoren.

De samenwerking tussen China en Afrika is hoofdzakelijk gericht op handel, investeringen, infrastructuurprojecten en steun op sociaal en opleidingsgebied. Dit partnerschap werd versterkt met de goedkeuring van een nieuwe strategie in 2006 op het Forum voor Chinees-Afrikaanse samenwerking (FOCAC).

Hun respectieve samenwerkingsmechanismen dragen bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het partnerschap voor ontwikkeling (MDG) en de integratie van Afrika in de wereldeconomie.

See also

Raadpleeg de volgende internetsites voor aanvullende informatie:

- Afrikaanse Unie (UA) (EN)

- Forum voor Chinees-Afrikaanse samenwerking (FOCAC) (EN)

- Gezamenlijke verklaring van de 10e top China-EU in Peking van 28 november 2007 (PDF) (EN)

Laatste wijziging: 20.02.2009

Top