Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Verenigde Staten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Verenigde Staten

De Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) is gericht op bevordering, ontwikkeling en vergemakkelijking van wetenschappelijke en technologische samenwerkingsactiviteiten tussen beide partijen. Deze overeenkomst stelt Amerikaanse en Europese wetenschappers met name in staat om op basis van wederkerigheid deel te nemen aan elkaars onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

BESLUITEN

98/591/EG: Besluit van de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

2009/306/EG: Besluit van de Raad van 30 maart 2009 betreffende de verlenging en de wijziging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

2014/240/EU: Besluit van de Raad van 14 april 2014 betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

SAMENVATTING

Besluit 2014/240/EU beoogt de verlenging met een nieuwe periode van vijf jaar van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap (EG) en de Verenigde Staten (VS), die oorspronkelijk op 5 december 1997 in Washington werd ondertekend.

De doelstelling hiervan is om samenwerking tussen beide partijen te versterken op gemeenschappelijke prioritaire gebieden waarop zij wetenschappelijke en technologische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verrichten. Samenwerkingsactiviteiten kunnen plaatsvinden in de volgende sectoren:

 • milieu (waaronder klimaatonderzoek),
 • medische biologie en gezondheid (waaronder aids, besmettelijke ziekten en misbruik van drugs),
 • landbouw,
 • visserijwetenschap,
 • technologisch onderzoek,
 • niet-nucleaire energie,
 • natuurlijke hulpbronnen,
 • materiaalwetenschappen (waaronder nanotechnologie) en metrologie,
 • informatie- en communicatietechnologie (ICT),
 • telematica,
 • biotechnologie,
 • mariene wetenschappen en technologie,
 • onderzoek inzake sociale wetenschappen,
 • vervoer,
 • veiligheidsonderzoek,
 • ruimtevaartonderzoek,
 • wetenschaps- en technologiebeleid, management, opleiding en mobiliteit van wetenschappers.

Acties in het kader van de overeenkomst hebben betrekking op de tenuitvoerlegging van onderzoeksprogramma's, technologische ontwikkeling en demonstratie door het bevorderen van samenwerking met en tussen ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten van de VS en EU-landen. Acties zijn tevens gericht op bevordering van de opleiding en mobiliteit van wetenschappers, alsook van de verspreiding en exploitatie van onderzoeksresultaten, waarbij de bescherming van intellectueel eigendom wordt gerespecteerd.

Beide partijen vergemakkelijken de toegang tot hun grondgebied van wetenschappers en uitrusting die worden ingezet voor activiteiten die onder deze overeenkomst vallen. De coördinatie wordt gedragen door een Gemeenschappelijke Adviesgroep (GAG) die gewoonlijk eenmaal per jaar bijeenkomt. Deze groep bestaat uit een beperkt en even groot aantal vertegenwoordigers van elke partij. Zij evalueert en houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Haar taken omvatten bovendien de aanwijzing van de sectoren waar samenwerking versterkt zou kunnen worden en de vaststelling van onderzoeksprioriteiten.

Kader

De overeenkomst tussen de EU en de VS schept een officieel samenwerkingskader met betrekking tot wetenschappelijk en technologische onderzoek. De overeenkomst werd oorspronkelijk ondertekend op 5 december 1997 voor een aanvankelijke periode van vijf jaar. Deze periode kan met eventuele wijzigingen telkens met een nieuwe periode van vijf jaar worden verlengd. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 98/591/EG

13.10.1998

-

PB L 284 van 22.10.1998, blz. 35-36.

Besluit 2009/306/EG

30.3.2009

-

PB L 90 van 2.4.2009, blz. 20-21.

Besluit 2014/240/EU

14.4.2014

-

PB L 128 van 30.4.2014, blz. 43-44.

23.09.2014

Top