Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

Deze verordening omvat een nieuwe rechtsstructuur voor gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten van Europees belang. Hierdoor worden EU-landen en de met het EU-kaderprogramma voor onderzoek (Horizon 2020) geassocieerde landen in staat gesteld om deze faciliteiten op te zetten en te beheren. Deze rechtsstructuur vult derhalve een voorheen bestaand rechtsvacuüm op en geeft ruimte voor de gezamenlijke onderneming van complexe, vaak zeer kostbare projecten.

SAMENVATTING

Deze verordening creëert een unieke rechtsgrondslag voor het vergemakkelijken van de oprichting en het beheer van een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) door EU-landen waarbij deelname mogelijk is van landen die met de kaderprogramma’s voor onderzoek van de EU zijn geassocieerd, van andere landen en van gespecialiseerde intergouvernementele agentschappen. EU- en geassocieerde landen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van infrastructuurprojecten en voor de vastlegging van de belangrijkste aspecten ervan, zoals de statuten, de statutaire zetel, enz.

Anders dan de gemeenschappelijke ondernemingen voor de uitvoering van de gezamenlijke technologie-initiatieven (GO GTI’s) waaraan de EU systematisch als lid deelneemt, is een ERIC een juridische entiteit waarvan de EU niet noodzakelijkerwijze lid is.

Dit rechtskader is van toepassing op infrastructuren met een pan-Europees belang.

Onderzoeksinfrastructuren die overeenkomstig de onderhavige verordening door een ERIC gecreëerd worden, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

bijdragen aan de uitvoering van Europese onderzoeksactiviteiten;

op Europees en internationaal niveau bieden van een toegevoegde waarde op wetenschappelijk en technologisch gebied;

openstaan voor onderzoekers uit EU-landen en de landen die zijn geassocieerd met het EU-kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (Horizon 2020);

bijdragen aan de mobiliteit van onderzoekers en de uitwisseling van kennis in de Europese onderzoeksruimte (EOR);

bijdragen aan het verspreiden en optimaliseren van de resultaten van de onderzoeksactiviteiten.

De activiteiten van een ERIC zijn in principe zonder winstoogmerk. Een ERIC kan echter wel bepaalde beperkte economische activiteiten uitvoeren voor zover deze nauw verband houden met zijn hoofdtaken en voor zover deze de belangrijkste doelstelling van de onderzoeksinfrastructuur niet in de weg staan.

Verzoeken tot oprichting van een ERIC worden ter evaluatie bij de Commissie ingediend.

Een dergelijk dossier dient de volgende documenten te bevatten:

het aan de Commissie gerichte verzoek tot oprichting;

de voorgestelde statuten (de ledenlijst, de statutaire zetel, de naam van de ERIC, de rechten en plichten van de leden, de organen van de ERIC met hun bevoegdheden, hun samenstelling en besluitvormingsprocedures, de duur van de ERIC, de basisbeginselen, de werktaal en verwijzingen naar de uitvoeringsvoorschriften van de statuten);

een wetenschappelijke en technische beschrijving (zie voorwaarden hieronder);

een verklaring van het gastland van de EU dat hij het ERIC vanaf het tijdstip van oprichting als internationale instelling in de zin van de BTW- en de accijnsrichtlijn erkent.

Op basis van de resultaten van de beoordeling en rekening houdend met de standpunten van de EU-landen moet de Commissie een beschikking goedkeuren, die zij vervolgens aan de verzoeker overmaakt. Indien zij de oprichting van het ERIC goedkeurt, wordt haar beschikking bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Tijdens de beoordelingsperiode kan de verzoekers verzocht worden hun verzoek aan te vullen of te wijzigen.

ERIC’s hebben rechtspersoonlijkheid en moeten hun statutaire zetel in een van hun leden hebben (EU-land of land dat met het EU-kaderprogramma voor onderzoek geassocieerd is). Hun naam moet de afkorting „ERIC” bevatten.

ERIC’s moeten zijnsamengestelduit ten minste één EU-land en twee andere landen die ofwel EU- ofwel geassocieerde landen zijn. Ook kunnen andere EU- of geassocieerde landen, derde landen en gespecialiseerde intergouvernementele organisaties lid worden.

ERIC’s worden beschouwd als internationale organisaties of instellingen in de zin van de richtlijnen inzake de belasting over de toegevoegde waarde, inzake accijnzen en inzake overheidsopdrachten. ERIC’s zijn dus vrijgesteld van BTW en accijnzen en hun procedures voor het plaatsen van opdrachten vallen buiten het toepassingsgebied van de richtlijn inzake overheidsopdrachten.

De aansprakelijkheid van de leden voor de schulden van een ERIC is in principe beperkt tot hun respectieve bijdragen.

Het toepasselijke recht is in eerste instantie het recht van het land van de statutaire zetel of, voor bepaalde veiligheidskwesties en technische aangelegenheden, het recht van het land waar de activiteiten plaatsvinden.

Vijf jaar na de vaststelling van dit rechtskader heeft de Commissie een evaluatie ervan uitgevoerd en daarover verslag uitgebracht aan het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

De onderhavige verordening is een van de strategische initiatieven dat volgt op het Groenboek over de Europese Onderzoeksruimte (EOR) van 4 april 2007. Dit initiatief is een aanvulling op de tenuitvoerlegging van het onderdeel „Onderzoeksinfrastructuren” van het 7de kaderprogramma voor onderzoek ( 2007-2013) en van Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).

Meer informatie is beschikbaar bij: Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad van 25 juni 2009 betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 723/2009

28.8.2009

-

PB L 206 van 8.8.2009, blz. 1–8

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1261/2013

26.12.2013

PB L 326 van 6.12.2013, blz. 1–2

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/923/EU van 12 december 2014 tot oprichting van het Gemeenschappelijk Instituut voor interferometrie met zeer lange basislijn als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (JIV-ERIC) (Publicatieblad L 363, 18.12.2014, blz. 156–169)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/526/EU van 6 augustus 2014 tot oprichting van de „Digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunsten en geesteswetenschappen” als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (DARIAH-ERIC) ( Publicatieblad L 239, 12.8.2014, blz. 64–80)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/261/EU van 5 mei 2014 tot oprichting van de onderzoeksinfrastructuur Euro-Argo als een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (Euro-Argo ERIC) (Publicatieblad L 136, 9.5.2014, blz. 35–50)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/713/EU van 29 november 2013 tot oprichting van het Europees netwerk voor klinische onderzoeksinfrastructuur (ECRIN) als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ECRIN-ERIC) (Publicatieblad L 324, 5.12.2013, blz. 8–20)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/700/EU van 22 november 2013 tot oprichting van de European Social Survey als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ESS ERIC) (Publicatieblad L 320, 30.11.2013, blz. 44–62)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/701/EU van 22 november 2013 tot oprichting van het consortium voor een onderzoeksinfrastructuur voor biobanken en biomoleculaire middelen als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (BBMRI-ERIC) (Publicatieblad L 320, 30.11.2013, blz. 63–80)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/640/EU van 7 november 2013 tot oprichting van de Europese infrastructuur voor geavanceerd translationeel onderzoek in de geneeskunde als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (Eatris Eric) (Publicatieblad L 298, 8.11.2013, blz. 38–47)

Besluit van de Commissie 2012/136/EU van 29 februari 2012 tot oprichting van de gemeenschappelijke infrastructuur voor taalhulpbronnen en -technologie als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (CLARIN ERIC) (Publicatieblad L 64, 3.3.2012, blz. 13–28)

Besluit van de Commissie 2011/166/EU van 17 maart 2011 tot oprichting van het Share-Eric (Publicatieblad L 71 van 18.3.2011, blz. 20–31), als gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/302/EU van 27 mei 2014 (Publicatieblad L 159, 28.5.2014, blz. 52–53)

Laatste bijwerking 10.09.2015

Top