Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor bijstand aan Centraal-Azië 2007-2013 en indicatief programma 2007-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie voor bijstand aan Centraal-Azië 2007-2013 en indicatief programma 2007-2010

Het regionaal strategiedocument voor Centraal-Azië beoogt in te gaan op de behoeften van de regio inzake regionale samenwerking, op de terugdringing van de armoede en een verbetering van de levenskwaliteit, en op een goed bestuur en economische hervormingen. De modaliteiten voor de tenuitvoerlegging staan in het regionaal strategiedocument (RSD) 2007-2013 en het indicatief programma 2007-2010 vermeld.

MAATREGEL

Europese Gemeenschap – Regionaal strategiedocument voor Centraal-Azië voor de periode 2007-2013 en indicatief programma 2007-2010 (pdf) [EN].

SAMENVATTING

In het regionaal strategiedocument (RSD) worden de doelstellingen en prioriteiten van de samenwerking met de regio Centraal-Azië uiteengezet voor de gebieden die voor de partnerlanden (Kazachstan, Kirgizstan (Kirgizië), Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan) van gemeenschappelijk belang zijn.

Ondanks hun gezamenlijk verleden lopen de omstandigheden, de omvang van het grondgebied, de bevolking, het ontwikkelingsniveau van de bevolking en de bereidheid tot samenwerking en integratie met de rest van de wereld duidelijk uiteen van land tot land. Toch heeft de regio een aantal politieke, economische, sociale en ecologische problemen gemeen zoals:

  • op het gebied van de handel en toegang tot de wereldmarkten, een ingewikkelde en slecht gecoördineerde handelspolitiek, een gebrek aan transparantie, hoge kosten van vervoer en doorvoer, alsook oponthoud aan de grenzen bij in- en uitvoer;
  • de wisselvalligheid van het investeringsklimaat, die nog wordt versterkt door een duidelijke wetgeving;
  • op het gebied van het vervoer bestaat er behoefte aan een geleidelijke maar doeltreffende integratie in de Europese en internationale overeenkomsten, verbetering van de veiligheid van het vervoer over de weg, over het spoor, over het water en van de luchtvaart en de binnenvaart, alsook het introduceren van het concept intermodaliteit;
  • op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen is gedeeld beheer noodzakelijk, inzonderheid dat van de watervoorraden; daarnaast zijn er de problemen van klimaatverandering, ontbossing, natuurrampen of hernieuwbare energiebronnen;
  • er moet worden gewerkt aan sociale ontwikkeling en terugdringing van de armoede, aangezien de regio gebukt gaat onder sterke inkomensongelijheid, een hoog werkloosheidscijfer, een geringe levensverwachting en het weer opduiken van besmettelijke ziekten.

Strategie van de EU

De steunstrategie en het indicatief programma 2007-2010 geven blijk van drie door de Europese Unie (EU) gekozen hoofddoelstellingen voor het partnerschap van de komende vijf jaar.

Allereerst streeft de EU naar het bevorderen van de regionale samenwerking met Centraal-Azië en naar goede nabuurschapsbetrekkingen. De EU zal zich hoofdzakelijk toeleggen op de volgende vier doelstellingen die een reële meerwaarde kunnen bieden door de regionale tenuitvoerlegging:

  • steun aan netwerken voor vervoer en energie en steun voor integratie met de internationale markt, teneinde de handelsverbindingen en -betrekkingen te intensiveren;
  • verbetering van het milieubeheer, hetgeen duurzaam beheer en goed bestuur in de sectoren water en bosbouw alsook het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, met name in verband met de klimaatverandering, omvat;
  • grens- en migratiebeheer, douane en bestrijding van de georganiseerde misdaad;
  • bevorderen van uitwisselingen op onderwijsgebied en van wetenschappelijke activiteiten en het opzetten van plaatselijke diensten voor de bevolking van de regio.

Op het niveau van de bilaterale bijstand vormen armoedebestrijding en verbetering van de levensstandaard de eerste prioriteit. Dit valt binnen de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) [EN]. De armoede treft namelijk een groot gedeelte van de regio, waarbij de ongelijke sociaaleconomische ontwikkeling de instabiliteit nog vergroot en de onveiligheid en het extremisme in deze landen nog verergert. Deze doelstelling zal zich richten op de regionale ontwikkeling en de plaatselijke gemeenschappen en op de steun voor plattelandsontwikkeling en voor hervormingen in de sociale sector.

Het stimuleren van goed bestuur en economische hervormingen is de tweede hoofddoelstelling voor bijstand in deze periode. De Commissie zal zich vooral richten op het stimuleren van goed bestuur en het maatschappelijk middenveld, de sociale dialoog, de democratische processen, maar ook op hervormingen waarmee markten en handel beter kunnen worden gereguleerd. Steun voor politieke, administratieve en justitiële hervormingen kan immers voor stabiliteit in de landen van Centraal-Azië zorgen. Voor elk land is een specifiek programma ontworpen waarin met het nationale beleid en met bijzondere omstandigheden rekening wordt gehouden.

De bijstand van de EU berust op een reeks instrumenten en maatregelen, zoals het samenwerkingsinstrument voor ontwikkeling (ICD), inclusief de vijf thematische programma's, het instrument voor democratie en mensenrechten, het instrument voor nucleaire veiligheid, het stabiliteitsinstrument en het instrument voor humanitaire hulp.

Modaliteiten

De financiering van het indicatief geopolitiek programma voor Centraal-Azië voor de periode 2007-2010 beloopt 314 miljoen euro, waarvan 94,2 miljoen euro bedoeld zijn voor de bevordering van de regionale samenwerking met Centraal-Azië en 219,8 miljoen euro voor de laatste twee prioriteiten. De Europese Raad zal in juni 2008, en vervolgens ten minste om de twee jaar, de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de strategie bezien.

Het indicatief programma 2007-2010 biedt een overzicht van de verwachte resultaten van de communautaire bijstand bij de hierboven gepresenteerde prioriteiten. Zo betreft het voor de regionale programma's de verbetering van het beheer van energie en infrastructuur, uitbreiding van de vervoersstromen (in aantal en in kwaliteit) en harmonisatie van het vervoer over het water, per trein of over de weg, bewustmaking van milieubescherming en medewerking van het maatschappelijk middenveld, verbetering van de doeltreffendheid en de veiligheid aan de grenzen en harmonisering van de procedures alsmede uitbreiding en modernisering van de plaatselijke en regionale infrastructuur en verbetering van de toegang tot diensten voor de bevolking en aanpassing van de wetten en praktijken aan de internationale normen, onder meer voor wat de mensenrechten aangaat.

De prestatie-indicatoren die bij de uitwerking van de programma's werden vastgesteld, maken het mogelijk de uitwerking ervan te meten (op het gebied van de mensenrechten en op andere voornoemde gebieden bereikte vooruitgang, relevantie van de activiteiten, statistisch materiaal over de ontwikkeling van de armoede, met name betreffende de millenniumdoelstellingen, uitvoeringsrapporten enz.).

Laatste wijziging: 12.06.2008

Top