Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionale strategie voor Azië 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionale strategie voor Azië 2007-2013

In dit regionale strategiedocument voor Azië worden voor de samenwerking tussen de Europese Unie en de regio voor het tijdvak 2007-2013 de prioriteiten vastgesteld, namelijk de bevordering van de samenwerking en de regionale integratie, samenwerking op basis van beleid en knowhow op het gebied van milieu, onderwijs en gezondheidszorg, alsook steun aan ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië. Aldus kan de steun worden toegespitst op de acties om deze prioriteiten te verwezenlijken en worden tegelijkertijd de uitvoeringsbepalingen vastgesteld in het regionaal indicatief programma voor het tijdvak 2007-2013.

MAATREGEL

Europese Commissie – Regionaal strategiedocument 2007-2013 voor Azië.

SAMENVATTING

In het regionale strategiedocument worden de doelstellingen en de prioriteiten voor de samenwerking van de Europese Unie met Azië voor het tijdvak 2007-2013 gedefinieerd. Azië omvat hierin Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, Noord-Korea, India, Indonesië, Laos, Maleisië, de Malediven, Mongolië, Myanmar, Nepal, Pakistan, de Filippijnen, Sri Lanka, Thailand en Vietnam.

Uitdagingen voor Azië

Azië wordt momenteel vooral gekenmerkt door de opkomst van China en India en kent op politiek niveau verschillende bestuursvormen. Een hele reeks uitdagingen zijn er op het gebied van veiligheid, nucleaire proliferatie, democratisering, eerbiediging van de mensenrechten, werkloosheid en gezondheidszorg, kwetsbare situaties (Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka en Nepal), grote stromen vluchtelingen en migranten, arbeidsnormen, natuurrampen en milieubescherming.

De afgelopen twintig jaar heeft Azië een sterke economische groei gekend, dankzij een grotere openstelling en grootschalige economische hervormingen. Azië is nu de belangrijkste handelspartner van de EU. De meeste Aziatische landen zijn lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het maatschappelijke middenveld is goed ontwikkeld en er ontwikkelt er zich een dynamisch bedrijfsleven. Ondanks deze vooruitgang met betrekking tot de sociaaleconomische indicatoren zijn er grote inkomensverschillen, neemt de werkgelegenheid in veel landen slechts langzaam toe, worden de voordelen van de groei ongelijk verdeeld en blijven de institutionele zwakten, natuurrampen en een zwakke infrastructuur de ontwikkeling belemmeren.

De sociale bescherming is in Azië zwak: kinderarbeid, de situatie van vrouwen en de armoede blijven enorme uitdagingen, evenals moedersterfte, ondervoeding bij kinderen, schendingen van de mensenrechten, sociale bescherming, de verspreiding van besmettelijke ziekten, de gezondheidsbedreigingen, ongelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen, discriminatie, enz. In tegenstelling tot Oost-Azië, dat zich minder snel ontwikkelt, heeft Zuid-Azië vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG).

Azië kent een grote aardrijkskundige verscheidenheid. Het milieu lijdt onder de demografische druk, de snelle economische groei, de industrialisering, inadequate wetgeving onvoldoende investeringen en het feit dat beschermingsmaatregelen onvoldoende worden gehandhaafd, wat leidt tot niet-duurzaam gebruik van grondstoffen. Daarenboven bestaat het gevaar dat de klimaatverandering de geologische en klimatologische instabiliteit nog zal verergeren.

Prioritaire gebieden van de regionale strategie 2007-2013

Het bevorderen van samenwerking en regionale integratie vormt de eerste prioriteit van de strategie. Hiertoe ondersteunt de EU de werkzaamheden en de dialoog met de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM), de Stichting Azië-Europa (ASEF), het project Trans-Eurasia Information Network (TEIN), de Zuid-Aziatische associatie voor regionale samenwerking (ASACR), de vrijhandelszone van Zuid-Azië (AFTA) en de Associatie van Zuid-Oost-Aziatische staten (ASEAN).

De tweede prioriteit behelst het stimuleren van de samenwerking op basis van beleid en knowhow op het gebied van milieu, onderwijs en gezondheidszorg. Hiermee wordt gestreefd naar duurzame consumptie en productie, de uitwisseling van goederen en diensten op milieugebied, en het steunen van wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT), evenals het bevorderen van gelijke kansen en democratische waarden, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Ten slotte wordt steun verleend aan de regio bij het beheer van de vogelgriep en opkomende en sterk pathogene ziekten en wordt gestreefd naar grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hygiëne.

De derde prioriteit heeft als doel het steunen van ontwortelde bevolkingsgroepen in Azië door deze te helpen bij hun terugkeer en bij vestiging in hun land van oorsprong of in een derde land. Deze steun koppelt hulp, re-integratie en ontwikkeling en tracht de kloof tussen noodhulp aan vluchtelingen en langetermijnhulp te overbruggen. De activiteiten geschieden in coördinatie met ECHO en er wordt rekening gehouden met de acties in het kader van de landenprogramma's. Geleidelijk zullen lokale partnerschappen en ontwikkelingscapaciteit worden ontwikkeld.

Bepaalde sectoroverschrijdende thema's zullen op regionaal niveau aan de orde worden gesteld en waar mogelijk in het hele programma worden geïntegreerd (mensenrechten, democratie, goed bestuur, enz.).

Uitvoeringsbepalingen

Voor 2007-2013 bedraagt het aan Azië toegekende budget 5,187 miljard euro, waarvan 81 % voor ontwikkelingshulp aan betrokken landen, 16 % voor regionale bijstand en 3 % voor onvoorziene omstandigheden. Het huidige regionale strategiedocument omvat een regionaal meerjarig indicatief programma (RMIP), dat het programmeringsdocument voor de bijstand vormt, aan de hand van de acties die zijn vastgesteld om de prioriteiten van het regionale strategiedocument te verwezenlijken. Het eerste RMIP is vastgesteld voor de periode 2007-2010 (400 miljoen euro) en voor de periode 2011-2013 een tweede RMIP zal worden opgesteld (375 miljoen euro). Het regionale strategiedocument sluit aan op de landenstrategiedocumenten die voor elk land van Azië zijn opgesteld en het regionale strategiedocument voor Midden-Azië. Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking vormt het voornaamste financieringskader voor de bijstand uit hoofde van het dit regionale strategiedocument.

De ondersteunde activiteiten zijn de volgende: programma's, contacten, vergaderingen, promotieactiviteiten, dialoog, uitwisseling van goede praktijken, vergaderingen van deskundigen, regionale samenwerking en driehoekssamenwerking, seminars, conferenties, werkbijeenkomsten, onderzoek, stedenbanden, ontmoetingen, studies, opleidingen, studiereizen, universitaire uitwisselingsprogramma's en harmonisatie van normen en wetgeving. Gedurende de programmeringsfase kunnen nog andere activiteiten worden vastgesteld.

Er zijn prestatie-indicatoren gedefinieerd om daarmee de doeltreffendheid van de uitgevoerde activiteiten te kunnen evalueren. Deze omvatten: de doelstelling, het resultaat en de beoogde voordelen voor de doelgroepen, de rechtstreekse gevolgen en de benodigde activiteiten. De resultaten van de activiteiten zullen kwalitatief en kwantitatief worden gemeten, met behulp van indicatoren en controlecriteria en andere uitvoeringsmechanismen. De uitvoering van alle programma's wordt gevolgd en gecontroleerd. Halverwege (in 2009) zal het volledige programma aan een controle worden onderworpen.

Context

De samenwerking tussen de twee regio's geschiedt in het kader van de MededelingEuropa en Azië en van de Europese consensus over ontwikkeling, waarin het uitroeien van armoede centraal staat. Met dit regionale strategiedocument wordt gezorgd voor continuïteit van de prioriteiten, de resultaten en de ervaringen met het voorgaande regionale strategiedocument voor 2005-2006.

03.03.2015

Top