Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nabuurschapsbeleid: deelname aan agentschappen en programma’s van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nabuurschapsbeleid: deelname aan agentschappen en programma’s van de Europese Unie

Door de deelname van de partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid aan de agentschappen en programma’s van de Europese Unie (EU) kan de EU nauwer met haar partnerlanden samenwerken. De samenwerking helpt deze landen bovendien hun instellingen en hervormingsprocessen te versterken en hun wetgeving, normen en standaarden op de Europese wetgeving en praktijk af te stemmen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 4 december 2006 over de algemene aanpak om de ENB-partnerlanden te laten deelnemen aan communautaire agentschappen en programma’s [COM(2006) 724 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

SAMENVATTING

De partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) (DE) (EN) (FR) die associatieovereenkomsten of partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met de Europese Unie (EU) hebben gesloten, kunnen deelnemen aan de agentschappen en de organen van de EU die de tenuitvoerlegging van het Europese beleid ondersteunen.

Deze deelname, die is voorzien in de actieplannen van het ENB, gebeurt op vrijwillige base. Zij moet relevant zijn voor zowel de ENB-partnerlanden als voor de EU. De hoofddoelstelling bestaat er immers in de hervormingsprocessen te bevorderen, de administratieve capaciteit te vergroten en de normen en, in voorkomend geval, de wetgeving op die van de EU af te stemmen.

In maart 2007 heeft de Europese Raad een akkoord bereikt over de geleidelijk toenemende deelname van de 13 ENB-partnerlanden aan de agentschappen en de programma’s van de EU (Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Moldavië, Oekraïne, de Palestijnse Autoriteit en Tunesië), teneinde wettelijke en bestuursrechtelijke hervormingen aan te moedigen en de afstemming van het beleid van de partnerlanden met de normen, standaarden en goede praktijken van de EU in overeenstemming te brengen.

Deelname aan agentschappen van de EU

De ENB-landen worden geleidelijk en selectief in de agentschappen opgenomen. De Commissie bepaalt het deelnemingsvermogen van de landen op basis van hun prioriteiten, de voortgang van de aangevatte sectorale hervormingen en hun engagement voor de lange termijn. De Commissie houdt ook rekening met de voordelen voor de EU en met het integratievermogen van de agentschappen.

De deelname van de ENB-landen aan de agentschappen wordt vastgelegd in technische overeenkomsten. Alvorens dergelijke overeenkomsten worden gesloten, kan een kennismakingsfase worden ingelast om de ENB-partnerlanden met de betrokken agentschappen vertrouwd te maken. Tijdens deze voorbereidingsfase kunnen zij met name hun instellingen alsook hun normen, standaarden en werkwijzen afstemmen op de goede praktijken van de Europese Unie. In voorkomend geval dient ook de wetgeving op de Europese wetgeving te worden afgestemd.

De ENB-partnerlanden kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de agentschappen of samen initiatieven uitvoeren, naargelang van het activiteitengebied (EN).

Deelname aan de programma’s van de EU

De ENB-partnerlanden kunnen uitsluitend deelnemen aan de programma’s van de EU die voorzien in de deelname van derde landen. Deze programma’s zijn in de eerste plaats immers bedoeld om de tenuitvoerlegging van het Europese beleid te ondersteunen door middel van samenwerking tussen de landen van de EU.

De algemene voorwaarden voor deelname van ENB-partnerlanden aan Europese programma’s worden vastgelegd in kaderovereenkomsten. Voor elk programma worden vervolgens de voorwaarden voor de deelname van de afzonderlijke landen in memoranda van overeenstemming vastgesteld.

De voornaamste programma’s waaraan ENB-partnerlanden deelnemen, zijn:

Er zijn specifieke samenwerkingsregelingen (EN) vastgesteld voor bepaalde activiteiten in het kader van de volgende programma’s:

 • Hercules II,
 • grondrechten en justitie,
 • terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen,
 • preventie en bestrijding van criminaliteit,
 • Marco Polo,
 • IDABC,
 • burgerbescherming,
 • een leven lang leren,
 • cultuur,
 • Media 2007,
 • Jeugd in actie,
 • het 7e kaderprogramma inzake onderzoek,
 • Statistieken 2008,
 • grensoverschrijdende, transnationale en interregionale acties in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Methode

Elk deelnemend ENB-partnerland levert een financiële bijdrage, die afhangt van het betrokken agentschap of programma en samenhangt met verschillende factoren. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van steun aan de algemene begroting van de EU.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de voortgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van het ENB en de individuele ENB-actieplannen. Daarbij verstrekt zij ook informatie over de deelname van de partnerlanden aan de agentschappen en programma’s van de EU.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Voorbereiding van de deelname van de landen van de Westelijke Balkan aan de communautaire programma's en agentschappen [COM(2003) 748 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Kaderovereenkomsten

Voorstel voor een besluit van de Raad van 28 juli 2010 betreffende de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne over de algemene beginselen voor de deelname van Oekraïne aan EU-programma’s [COM(2010) 407 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de algemene beginselen voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan EU-programma’s [COM(2010) 232 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Moldavië aan EU-programma's [COM(2010) 194 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël over de algemene beginselen van de deelname van de staat Israël aan communautaire programma’s [Publicatieblad L 129 van 17.5.2008].

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds betreffende een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [Publicatieblad L 192 van 22.7.2005].

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake de algemene beginselen voor de deelname van Servië en Montenegro aan communautaire programma’s [Publicatieblad L 192 van 22.7.2005].

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Kroatië aan communautaire programma’s [Publicatieblad L 192 van 22.7.2005].

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de algemene beginselen voor de deelname van Bosnië en Herzegovina aan communautaire programma’s [Publicatieblad L 192 van 22.7.2005].

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de algemene beginselen van de deelname van de Republiek Albanië aan communautaire programma’s [Publicatieblad L 192 van 22.7.2005].

Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije inzake de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Turkije aan communautaire programma’s [Publicatieblad L 61 van 2.3.2002].

Laatste wijziging: 28.10.2010

Top