Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor Brazilië 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie voor Brazilië 2007-2013

In het strategiedocument voor Brazilië voor het tijdvak 2007-2013 worden de doelstellingen en de actieprogramma's voor de samenwerking met de Europese Unie (EU) gedefinieerd. Er worden twee samenwerkingsprioriteiten vastgesteld aan de hand van de behoeften van het land, en wel een intensivering van de betrekkingen EU-Brazilië en het beschermen van het milieu in het kader van een duurzame ontwikkeling. Aan de hand van deze twee prioriteiten beschrijft dit strategiedocument de noodzakelijke acties en de modaliteiten om ze uit te voeren. Dit document vormt aldus ook een richtinggevend kader voor de financiële bijstand.

MAATREGEL

Europese Commissie – Landenstrategiedocument 2007-2013 voor Brazilië (EN).

SAMENVATTING

In het onderhavige landenstrategiedocument (LSD) wordt een strategisch kader voor de samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en Brazilië voor het tijdvak 2007-2013 gegeven. Het document stelt "flexibele" maatregelen voor waarmee de armoede kan worden teruggedrongen en de economische, politieke en ecologische omstandigheden van het land kunnen worden verbeterd.

De twee samenwerkingsprioriteiten zijn geïdentificeerd op basis van de behoeften van Brazilië, uitgaande van een analyse van de toestand aldaar. De eerste prioriteit bestaat uit het stimuleren van uitwisselingen, contacten en de overdracht van knowhow tussen de EU en Brazilië, teneinde de sociale integratie te versterken, de ongelijkheid terug te dringen en elkaar beter te leren kennen. De tweede prioriteit bestaat uit het steunen van projecten ten behoeve van het milieu, in het kader van een duurzame ontwikkeling.

Politieke, economische, sociale en ecologische omstandigheden

Op politiek niveau geldt dat Brazilië nu een stabiele democratie is. Er zijn nog wel enkele uitdagingen zoals het bereiken van stabiele parlementaire meerderheden, het versterken van de betrekkingen tussen de drie bevoegdheidsniveaus (federaal, deelstatelijk en gemeentelijk), het bestrijden van corruptie en het wegsluizen van publieke gelden, het verbeteren van de werking van justitie en het openbaar bestuur, het toepassen van de wetgeving met betrekking tot de mensenrechten en het bestrijden van geweld, veelal in verband met drugshandel en sociale uitsluiting.

Op economisch niveau geeft het land voorrang aan macro-economische stabiliteit. De openbare schuld is sterk teruggedrongen, maar blijft nog een gevoelig punt. Bovendien worden de privé-investeringen belemmerd door hoge interestvoeten. Daarentegen kent het land een levendige buitenlandse handel.

De indicatoren op sociaal gebied en voor de volksgezondheid laten verbetering zien. Ondanks de vooruitgang bij de toegang tot het onderwijs blijven er regionale onevenwichtigheden bestaan. Daarenboven is de verdeling van rijkdom en inkomen zeer ongelijk.

Het milieu in Brazilië is een van de rijkste van de planeet. Het land dient het Amazonebekken met zijn oppervlakte van 6,5 miljoen km2 te behoeden en te strijden tegen ontbossing, klimaatverandering, verslechtering van de kwaliteit van waterhulpbronnen en stedelijke vervuiling.

Twee grote prioritaire gebieden

De eerste prioriteit is het nauwer aanhalen van de bilaterale betrekkingen. Het gaat erom de initiatieven te steunen die in de sectorale dialoog tussen de EU en Brazilië worden besproken en die kunnen bijdragen aan sociale integratie en terugdringing van de ongelijkheid. De middelen worden toegekend voor het intensiveren van de contacten en het financieren van de activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van goed bestuur en het uitwerken van het beleid. Het nauwer aanhalen van de betrekkingen tussen de EU en Brazilië beoogt ook het versterken van het wederzijds begrip en een betere beeldvorming rond de EU in Brazilië, via universitaire uitwisselingen en het oprichten van een instituut voor Europese studiën in Brazilië.

De tweede prioriteit is erop gericht het milieu in het kader van duurzame ontwikkeling te behouden. Gezien zijn rijke en uitgestrekte ecosystemen heeft Brazilië een grote rol te vervullen bij de bescherming van het milieu wereldwijd. De middelen voor samenwerking worden derhalve aan duurzame ontwikkeling toegekend. Met het oog daarop verbindt de EU zich ertoe Brazilië bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO) en bij het nakomen van zijn verbintenissen op grond van het biodiversiteitsverdrag, het kaderverdrag inzake klimaatverandering (FR) en het Kyotoprotocol bijstand te verlenen. Eveneens ondersteunt de EU de inspanningen om de ontbossing tegen te gaan en de natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze te beheren. De bestrijding van armoede in de plattelandszones dient nog te worden opgevoerd, aangezien armoede zowel oorzaak als gevolg van het achteruitgaan van de natuurlijke hulpbronnen is.

Modaliteiten

Om het LSD ten uitvoer te leggen, wordt een budget van in totaal 61 miljoen euro uitgetrokken, in het kader van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

(FIO). De strategie voor ontwikkelingssamenwerking zal worden vastgesteld in twee nationale indicatieve programma's (NIP), waarbij het eerste de periode 2007-2010 omvat, met 65 % van de geldmiddelen, en het tweede de periode 2011-2013, met 35 % van de geldmiddelen. Voor de volledige periode 2007-2013 wordt voorgesteld om 70 % van de geldmiddelen toe te kennen voor versterking van de bilaterale betrekkingen en 30 % voor de verbetering van het milieu.

De gesteunde activiteiten zijn: een steunmechanisme voor de contacten op sectoraal vlak; bewustmakingscampagnes in de media; deelneming van deskundigen en van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de EU en Brazilië; programma's van hoger onderwijs voor Brazilië (bekostiging van studiebeurzen en uitwisseling van leerkrachten); oprichting van een Instituut voor Europese studiën; acties waarmee de toegang van de plaatselijke bevolking tot gebruik van het land wordt gewaarborgd, waarbij niet-vervuilende productiewijzen de voorkeur krijgen, met stijging van opbrengsten en verbetering van de levenskwaliteit.

Voor de activiteiten uit hoofde van elke prioriteit worden streefdoelen vastgesteld. De activiteiten met betrekking tot de doelstelling om de bilaterale betrekkingen nauwer aan te halen dienen te leiden tot: sectorale dialogen; versterkte samenwerking tussen de instellingen, de organisaties van het maatschappelijk middenveld en de belanghebbenden aan beide kanten; een toename van de uitwisselingen en van partnerschappen tussen universiteiten; het uitwisselen van informatie over de EU en het organiseren van Europese studiën in Brazilië.

De activiteiten in het bestek van de tweede prioriteit met betrekking tot het behoud van het milieu dienen te leiden tot: minder ontbossing per jaar; hogere inkomsten voor de arme plattelandsbevolking, nieuwe strategieën voor ruimtelijke ordening; minder rechteloosheid in de tropische bosgebieden; meer duurzame bescherming en schepping van waarde op plaatselijk vlak; meer vermogen tot plaatselijk beheer ten behoeve van duurzame productievormen; opening van nieuwe afzetkanalen en intensivering van het onderzoek ten behoeve van milieuactiviteiten.

Samenhang

De samenwerking tussen de twee partners is een hoofddoelstelling van de EU. Zij is de voornaamste handelspartner van Brazilië en de eerste investeerder in het land. Brazilië is van zijn kant een regionale speler van belang; het land wordt gaandeweg een internationale speler. De bilaterale betrekkingen berusten hoofdzakelijk op de en omvatten een hele reeks gebieden.

Met het huidige LSD wordt beoogd de samenwerking tussen de twee partijen voort te zetten en de verwezenlijkingen die uit hoofde van het LSD 2002-2006 waren aangegaan, te continueren. Bovendien passen deze in het regionale kader van de Mercosur (kaderovereenkomst voor samenwerking EU-Mercosur, regionale strategie 2007-2013) en de strategie voor Latijns-Amerika 2007-2013.

GERELATEERDE MAATREGELEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2007: "Naar een strategisch partnerschap tussen de EU en Brazilië" COM(2007) 281 definitief [– Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 12.06.2008

Top