Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionale strategie voor de Mercosur 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionale strategie voor de Mercosur 2007-2013

In het regionaal strategiedocument voor de Mercosur worden de prioriteiten voor de samenwerking tussen de Europese Unie en de regio voor de periode 2007-2013 vastgesteld, namelijk de versterking van de Mercosur, de tenuitvoerlegging van de toekomstige associatieovereenkomst tussen de twee partners en de deelname van het maatschappelijk middenveld aan het integratieproces, daaronder begrepen kennis van elkaar en wederzijdse zichtbaarheid. Aldus kan richting worden gegeven aan de bijstand, afhankelijk van de acties die ter verwezenlijking van de genoemde prioriteiten zijn vastgesteld en met een definiëring van de uitvoeringsbepalingen in het regionaal indicatief programma voor de periode 2007-2013.

MAATREGEL

Europese Commissie – Regionaal strategiedocument 2007-2013 voor de Mercosur (DE) (EN) (ES) (FR).

SAMENVATTING

In het regionaal strategiedocument (RSD) worden de doelstellingen en prioriteiten voor een samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en de Mercosur voor het tijdvak 2007-2013 vastgesteld. Het document is erop gericht deze samenwerking te versterken onder meer door het bieden van een regionale dimensie aan de samenwerking van de EU met elke lidstaat van de Mercosur – vervat in de nationale strategiedocumenten (NSD)-, en wel Argentinië, Brazilië, Paraguay, Venezuela en Uruguay.

Uitdagingen voor de Mercosur

De Mercosur verwerft een steeds duidelijker politieke dimensie, hetgeen de regionale integratie en de bereidheid bij de leiders om groei, sociale gerechtigheid en menselijke waardigheid hier aan te koppelen, bevordert. Ondanks een onvoltooide economische integratie, handelsgeschillen en ongelijkheden tussen de lidstaten is de vooruitgang van de Mercosur aanzienlijk. De regio wint er internationaal bij wanneer zij zich met andere landen van Zuid-Amerika associeert. De doelstelling ervan is van de regio en de delen daarvan in het vervolg wereldspelers van de eerste rang te maken, naast China, India en Rusland.

Daarenboven is de Mercosur thans de vierde economische macht ter wereld, met daarin Brazilië, met op zich al 79 % van het BIP van de Mercosur. Na de financiële crises hebben de economieën van de regio zich hersteld, vooral dankzij een verbetering van het concurrentievermogen, handelsvoordelen, een stijging van de mondiale grondstofprijzen, de uitvoer en een beter economisch klimaat. Gedurende de crisisjaren is de begrotingssituatie verbeterd teneinde de negatieve invloed van inflatie in te perken. Toch blijven de Mercosur-landen ondanks talrijke vormen van vooruitgang kwetsbaar voor schommelingen bij de prijzen die internationaal worden betaald en bij de rentevoeten, voor mondiale conjunctuur en vanwege hun hoge graad van openbare schuld. Zij dienen vol te houden bij de structurele hervormingen, budgettaire consolidering en het terugdringen van de armoede en grote ongelijkheid bij de inkomens.

Van 2002 tot 2005 betekende de intraregionale handel voor de Mercosur 15 % van zijn totale handelsverkeer. Alleen de handelsstructuur van Brazilië is op de wereldmarkten gericht, terwijl Argentinië, Uruguay en Paraguay afhankelijker van hun Mercosur-partners zijn. Wat de deelnemingsgraad aan de wereldhandel betreft, deze beliep slechts 1,05 % van de totale handel over de genoemde periode. Desalniettemin tracht de Mercosur, daarin aangevoerd door Brazilië, zijn handelsstromen te diversifiëren teneinde de regionale handel te stimuleren, met name door de ondertekening van een vrijhandelsovereenkomst met de Andesgemeenschap. Ten slotte zij vermeld dat de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) en de EU nog altijd het grootste deel van de handel met de regio voor hun rekening nemen.

Op sociaal gebied zijn er talrijke vormen van vooruitgang geboekt, met name op het gebied van de gezondheidszorg en alfabetisering. De bevolkingsgroei van de regio ligt op ongeveer 1,1 %, met grote verschillen tussen de landen. Met de economische groei zouden de inspanningen moeten worden geconcentreerd op de inkomensongelijkheid en de bestrijding van de armoede, sectoren waarop met het toenemen van de werkloosheid en de sociale uitsluiting de weerslag van de recessie van 1999-2002 is gevoeld.

De gevarieerde en rijke ecosystemen van de regio worden bedreigd. De initiatieven tot bescherming van milieu, biodiversiteit en ecosystemen dienen te worden versterkt om de doelstelling van duurzame ontwikkeling na te streven.

Prioritaire gebieden van de regionale strategie 2007-2013

De eerste prioriteit is de versterkte institutionalisering van de Mercosur zodat met name de vertraging bij de invoering en de toepassing van zijn wetgeving door zijn lidstaten kan worden weggewerkt. De ervaring en de hulp van de EU voor concrete projecten ten behoeve van de institutionele ontwikkeling voor het parlement, het permanent hof van beroep en het secretariaat van de organisatie van de Mercosur kunnen de institutionele doeltreffendheid ervan versterken.

Het versterken van de Mercosur en het ten uitvoer leggen van een toekomstige associatieovereenkomst EU-Mercosur vormen de tweede prioriteit van de strategie. De verdieping van de gebieden handel en economie en de voltooiing van de douane-unie zijn noodzakelijk voor het bereiken van een geïntegreerde regionale markt en om aldus de organisatie van de Mercosur te versterken.

De tenuitvoerlegging van de toekomstige associatie-overeenkomst is gericht op het weer op gang brengen van het proces van regionale integratie en het vergemakkelijken van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, vooral inzake de handel (facilitering van het handels- en douaneverkeer, aanvaarding van de internationale normen, enz.). De aspecten handel en steun aan de handel worden op het niveau van de Mercosur behandeld in het kader van dit regionaal strategiedocument, overeenkomstig de integratieplannen daarin, en niet op het niveau van de lidstaten, ofschoon met de eigen kenmerken daarvan wel degelijk rekening wordt gehouden. De maatregelen betreffen het faciliteren van de integratie van de markt en de productie, de voedselzekerheid en voedselhygiëne hetgeen de instelling van een fytosanitaire ruimte en de bescherming van het milieu met zich meebrengt.

De derde prioriteit beoogt het consolideren en verbeteren van de deelname van het maatschappelijk middenveld, van de kennis over het proces van regionale integratie, van het begrip voor elkaar en voor de wederzijdse zichtbaarheid. De regionale integratie behoeft de steun van het maatschappelijk middenveld voor het weer in gang brengen van de integratie en het verlenen van legitimiteit. Daarnaast kan met een versterking van haar zichtbaarheid de kennis over de EU als politiek speler en als integratiemodel verder komen dan alleen maar de handelsaspecten ervan. Hiertoe worden de acties hoofdzakelijk toegespitst op het instellen van tien studiecentra EU-Mercosur, de totstandbrenging van een operationeel plan voor onderwijs 2006-2010, film en het audiovisuele, alsook op seminars en werkbijeenkomsten om de uitwisseling van ervaringen te stimuleren.

Modaliteiten

Het onderhavige regionaal strategiedocument omvat een regionaal indicatief programma (RIP), bestaande uit het programmeringsdocument voor bijstand, op basis van de acties die zijn vastgesteld voor de drie prioriteiten van het regionaal strategiedocument. Eén regionaal indicatief programma is voor het tijdvak 2007-2010 vastgesteld; een ander RIP voor 2011-2013. Het regionaal strategiedocument completeert aldus de voor elk land van de Mercosur vastgestelde nationale strategiedocumenten alsook het regionaal strategiedocument ten behoeve van Latijns-Amerika [FR]. De financiering van de twee regionale indicatieve programma’s beloopt 50 miljoen euro, waarvan 10 miljoen zijn toegekend voor de financiering van de projecten uit het voorafgaande regionaal strategiedocument (2002-2006) ten behoeve van onderwijs en de informatiemaatschappij, en 40 miljoen euro zijn toegekend voor het institutionaliseren (10 % van de middelen), de versterking van de regio en de toepassing van de associatieovereenkomst EU-Mercosur (70 % van de middelen) en voor de deelname van het maatschappelijk middenveld aan het regionaal integratieproces (20 % van de middelen). Het onderhavige regionaal strategiedocument past binnen het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (IOS).

De ondersteunde activiteiten zijn de navolgende: evaluaties, programma’s, strategieën, studies, opleidingen, seminars, conferenties, werkbijeenkomsten, publicaties, statistieken, opleiding van personeel en van ambtenaren, instelling van diploma’s en leerstoelen, gemeenschappelijke acties, dialoog, onderzoek, subregionale samenwerking en harmonisering van de wetgeving en de standaarden. Nog wel andere activiteiten zullen gedurende de stadia van identificatie worden vastgesteld.

Om de invloed van de acties en de projecten te kunnen meten, worden de resultaten en de prestatie-indicatoren vastgesteld. Na realisatie ervan vormen de partnerschappen, de activiteiten, de gezamenlijke vormen van beleid, de controles op de voedselhygiëne, de vergaderingen, conferenties en studies of ook de wetteksten en geharmoniseerde standaarden allemaal indicatoren waarmee de doeltreffendheid kan worden geëvalueerd.

Context

De samenwerking EU-Mercosur verloopt volgens de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking met de Mercosur (esdeenfr) en past in het raam van de te bereiken doelstellingen van de topconferentie van Rio (esdeenfr) en de daaropvolgende ontwikkelingen, alsmede het versterkte partnerschap met Latijns-Amerika. Hiermee worden de voortzetting van de prioriteiten, de bereikte resultaten en de ervaringen op basis van het voorafgaande regionale strategiedocument voor het tijdvak 2002-2006 (pdf) [EN] veilig gesteld.

See also

Zie voor nadere bijzonderheden de website van de Europese Dienst voor extern optreden (EN) (ES) (FR).

Laatste wijziging: 29.05.2008

Top