Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro-mediterraan regionaal strategiedocument en regionaal indicatief programma 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euro-mediterraan regionaal strategiedocument en regionaal indicatief programma 2007-2013

Het regionaal strategiedocument voor het Middellandse Zeegebied stelt de concrete doelstellingen en actieprogramma's voor de samenwerking van de Europese Unie (EU) met de mediterrane partnerlanden vast. Het regionaal strategiedocument en het regionaal indicatief programma voor de periode 2007-2013 bevatten de nadere tenuitvoerleggingsregelingen.

MAATREGEL

Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) – Regionaal strategiedocument (2007-2013) en regionaal indicatief programma (2007-2013) voor het Euro-mediterraan partnerschap (DE) (EN) (FR).

SAMENVATTING

In het regionaal strategiedocument zijn de doelstellingen en prioriteiten van de regionale samenwerking vastgesteld op basis van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) voor de periode 2007-2013. In die context beoogt het document de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), dat een aanvullende dimensie moet verlenen aan het Euro-mediterraan partnerschap (Barcelona-proces) om de impact ervan tot buiten de grenzen van de bilaterale betrekkingen te doen reiken.

De politieke, economische, sociale en ecologische situatie van het Middellandse Zeegebied stelt de regio voor een aantal uitdagingen. De regionale samenwerking wil een antwoord bieden op die problemen en met name op de grensoverschrijdende problemen die de landen in de regio gemeen hebben. Het regionaal strategiedocument vormt aldus een aanvulling op de landenstrategiedocumenten voor Algerije, de Palestijnse Autoriteit, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Syrië en Tunesië.

Responsstrategie van de EU

De Europese Unie (EU) streeft ernaar het hervormingsproces in de mediterrane partnerlanden in stand te houden en te versterken. Zij wil eveneens de dialoog bevorderen door steun te verlenen voor de nationale instanties via de samenwerking waarin de verschillende instrumenten voorzien.

Daartoe worden in het regionaal indicatief programma prioritaire actieterreinen omschreven die een toegevoegde waarde inhouden door het comparatieve voordeel dat zij voor de versterking van het Euro-mediterraan partnerschap kunnen bieden.

De samenwerking inzake justitie, veiligheid en migratie is van regionaal belang en bestrijkt de volgende terreinen:

 • maatregelen voor vertrouwensopbouw in verband met de volgende twee aspecten: bevordering van de samenwerking op het gebied van de civiele bescherming en partnerschap voor de vrede. Meer specifiek wordt in het regionaal strategiedocument onder meer steun voor crisisbeheer en toepassing van een gedragscode voor terrorismebestrijding voorgesteld;
 • een component "politie, justitie en migratie", om de resultaten van bovenstaande programma's te consolideren en de samenwerking bij het beheer van de migratiestromen tussen de landen van oorsprong, doorreis en bestemming te versterken. Deze component omvat maatregelen voor het stimuleren van contacten, opleiding en onderlinge bijstand tussen de wetshandhavingsdiensten;
 • een component "beleidsanalyse", die de ontwikkeling beoogt van het netwerk van Euro-mediterrane instituten voor buitenlands beleid (EN) (FR) en van het economisch onderzoekinstituut.

Duurzame economische ontwikkeling is een prioriteit voor de totstandbrenging van de Euro‑mediterrane vrijhandelszone tegen 2010. Het betreft de volgende punten:

 • aanmoedigen van hervormingen en investeringen om investeerders aan te trekken;
 • samenwerking bij infrastructuurnetwerken voor vervoer en energie;
 • totstandbrenging van een vrijhandelszone en een zone van regionale economische integratie zuid-zuid, waarbij de nodige milieubeschermingsmaatregelen in de regio worden uitgevoerd;
 • een milieuprogramma, met bijzondere aandacht voor de zeeverontreiniging.

Sociale ontwikkeling en culturele uitwisselingen leggen de nadruk op interpersoonlijke uitwisselingen en het gebruik van de media om de publieke opinie beter in te lichten over het partnerschap. De belangrijkste componenten zijn:

 • gelijke kansen en het maatschappelijk middenveld teneinde het actieve burgerschap aan te moedigen, de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen en de rol van vrouwen meer op de voorgrond te brengen;
 • informatie en communicatie om het partnerschap en het Europees nabuurschapsbeleid te bevorderen en de samenwerking tussen de EU en de verschillende media in de regio te verbeteren;
 • Euromed jongeren (EN) (FR) om een stimulans te bieden aan de dialoog tussen jongeren aan beide zijden van de Middellandse Zee, de integratie van jongeren en het actieve burgerschap;
 • interculturele dialoog en cultureel erfgoed.

Het partnerschap met de buurlanden maakt het zodoende mogelijk een belangrijke mate van integratie met de EU te bereiken, de handelsbetrekkingen te versterken en de samenwerking op veiligheidsgebied op te voeren. De eigen verantwoordelijkheid en inzet van de partnerlanden zijn echter essentieel om de doeltreffendheid van het partnerschap te waarborgen.

Wijze van uitvoering

De indicatieve begroting voor de periode 2007-2010 bedraagt 343,3 miljoen euro.

Het regionaal indicatief programma 2007-2013 omvat de programma's voor de verschillende prioriteiten.en stelt de prestatie-indicatoren vast met het oog op de meting van de impact en de verwachte resultaten, zoals:

 • herstel van het vertrouwen binnen en tussen de samenlevingen door het maatschappelijk middenveld en de grensoverschrijdende banden te versterken;
 • consolidatie van de Euromed-netwerken en de justitiële en politiële samenwerking;
 • ondersteuning van de sociale integratie van migrerende werknemers en hun gezinnen;
 • opvoering van het aantal investeringsprojecten en scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen door een regionaal programma voor investeringsbevordering;
 • sterkere integratie van de energiemarkten, de zekerheid van de energievoorziening en de ontwikkeling van onderlinge aansluitingen en hernieuwbare energiebronnen;
 • bewustmaking van het belang van milieubescherming.

Context

Overeenkomstig de doelstellingen van haar buitenlands beleid bevordert de EU welvaart, solidariteit, veiligheid en duurzame ontwikkeling in de wereld alsmede democratie en mensenrechten. Het Europees nabuurschapsbeleid, dat in 2003 is opgezet, streeft deze doelstellingen na door goede betrekkingen met de buurlanden te bevorderen. Daartoe ondersteunt het ENPI, het financieel instrument van het ENB voor 2007-2013, de ENB-partnerlanden door de regionale en grensoverschrijdende dimensie in zijn werking op te nemen. Het ENPI streeft ook de doelstellingen van het MEDA-programma 2002-2006 na en bouwt voort op de daarbij opgedane ervaring.

GERELATEERDE MAATREGELEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 4 december 2006 betreffende de versterking van het Europees nabuurschapsbeleid [COM(2006) 726 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 20.05.2008

Top