Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-betrekkingen met China

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-betrekkingen met China

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 2616/85 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de EU en China

Overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de EU en China

Strategische agenda voor 2020 voor samenwerking tussen de EU en China

Gezamenlijke mededeling (JOIN(2016) 30 final) — Nieuwe EU-strategie ten aanzien van China

Conclusies van de Raad over de EU-strategie ten aanzien van China

WAT IS HET DOEL VAN DEZE DOCUMENTEN?

Ze vormen de basis voor het Strategisch partnerschap tussen de EU en China, dat vanuit de handel en vanuit economische samenwerking verder is uitgebouwd naar buitenlandse zaken, veiligheidskwesties en internationale uitdagingen zoals klimaatverandering en internationaal economisch bestuur.

KERNPUNTEN

De Strategische agenda voor 2020 voor samenwerking tussen de EU en China vormt de leidraad voor de verhouding tussen de twee partijen en is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:

 • Vrede en veiligheid: de EU en China geven steun aan meer samenwerking en betere dialoog over internationale en regionale veiligheidskwesties met mondiale gevolgen.
 • Welvaart: de EU en China richten zich op belangrijke initiatieven, zoals:
  • meer open handel en investeringen;
  • uitwisseling van industriële informatie;
  • samenwerking op het gebied van landbouwonderzoek; en
  • meer samenwerking op het gebied van vervoer en de ontwikkeling van infrastructuur.
 • Duurzame ontwikkeling: de EU en China richten zich op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om mondiale ontwikkeling te bevorderen door samen te werken aan:
 • Contacten tussen mensen: samen vertegenwoordigen de EU en China meer dan een kwart van de wereldbevolking, het is dus belangrijk om de contacten tussen mensen aan beide kanten uit te breiden om meer begrip voor elkaar te krijgen. Daarom wordt er nadruk gelegd op cultuur, onderwijs en jongerendialoog. De EU en China houden meer dan zestig regelmatige dialogen over belangrijke buitenlandse beleidsgebieden en technische onderwerpen, zoals industrieel beleid, onderwijs, douane, kernenergie en consumentenbescherming.

Nieuwe benadering

 • Strategie en beleid voor EU-betrekkingen met China worden de komende vijf jaar gebaseerd op:
 • Samen zijn zij gericht op:
  • het vormen van één duidelijke en heldere stem voor de EU in de benadering van China, die democratie, de rechtsstaat, mensenrechten, naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en internationale wetgeving bevordert;
  • het stimuleren van handel en investeringen door een alomvattende investeringsovereenkomst te sluiten. Dit zou een gelijk speelveld moeten creëren en marktkansen moeten openen voor de EU en voor China die in de juiste omstandigheden kunnen leiden tot bredere handelsambities zoals een vrijhandelsovereenkomst als perspectief voor de lange termijn. De EU verwacht ook een overeenkomst te sluiten over geografische aanduidingen op basis van het hoogste niveau van internationale bescherming; en
  • meer op principes gebaseerde, praktische en pragmatische samenwerking op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en China. Beide kanten zullen, zowel bilateraal als in multilaterale organisaties zoals de VN, nauwer samenwerken aan mondiale kwesties zoals migratie, ontwikkelingshulp en bestrijding van klimaatverandering.

ACHTERGROND

 • Diplomatieke betrekkingen tussen de EU (toen de EEG) en China werden in 1975 tot stand gebracht. Sinds die tijd is het partnerschap verder uitgebreid naar de aanpak van een breed scala van mondiale uitdagingen, variërend van non-proliferatie van massavernietigingswapens tot de veiligheidssituatie in Azië, opwarming van de aarde, en bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.
 • Als strategische partners is er steeds meer samenwerking tussen de EU en China inzake belangrijke internationale en regionale kwesties. De twee kanten zijn er samen verantwoordelijk voor om vrede, welvaart en duurzame ontwikkeling voor iedereen te bevorderen.
 • De EU is de grootste handelspartner van China, en China is de op een na grootste handelspartner voor de EU. De handels– en investeringsrelatie tussen de twee is een belangrijke bron voor rijkdom, banen, ontwikkeling en innovatie voor beide kanten.
 • Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EEG) nr. 2616/85 van de Raad van 16 september 1985 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China (PB L 250 van 19.9.1985, blz. 1)

Overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China (PB L 250 van 19.9.1985, blz. 2-7)

Strategische agenda voor 2020 voor samenwerking tussen de EU en China

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad — Nieuwe EU-strategie ten aanzien van China (JOIN(2016) 30 final van 22.6.2016)

EU-strategie ten aanzien van China — Conclusies van de Raad, (Brussel, 18.7.2016)

Laatste bijwerking 20.03.2017

Top