Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versterking van de Azië-strategie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Versterking van de Azië-strategie

Deze mededeling stelt een nieuwe strategie vast voor versterkt partnerschap tussen Europa en Azië en het totstandbrengen van een globaal, coherent en evenwichtig kader voor de betrekkingen met Azië en zijn regio's tijdens het komende decennium.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad van 4 september 2001, "Europa en Azië: een strategisch kader voor versterkte partnerschappen" [COM (2001) 469 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Gelet op veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds haar mededeling van 1994 (es de en fr), "Naar een nieuwe Azië-strategie", stelt de Commissie de doelstelling van de strategie van 1994 bij, en stelt zij in deze mededeling een volledig strategisch kader vast voor de betrekkingen tussen Azië, zijn regio's en de Europese Unie (EU) tijdens het komende decennium, waarbij door verschillende vormen van partnerschap recht wordt gedaan aan de diversiteit van Azië. De Commissie wil de politieke en economische aanwezigheid in Azië op een niveau brengen dat in overeenstemming is met het toenemende gewicht dat de uitgebreide Unie in de wereld gaat innemen.

De nieuwe strategie stelt zes belangrijke actiepunten vast :

  • vergroten van de betrokkenheid van de EU met Azië, zowel op politiek gebied als op dat van de veiligheid;
  • intensiveren van de wederzijdse handel en investeringsstromen;
  • efficiënt bijdragen tot de armoedebestrijding in de Aziatische regio;
  • bevorderen van de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie, goed bestuur en de rechtsstaat;
  • opbouwen van mondiale allianties met de belangrijkste partners van Azië (om de mondiale uitdagingen het hoofd te bieden en binnen internationale fora);
  • aanmoedigen van een beter wederzijds bewustzijn tussen de EU en Azië.

In de mededeling worden een aantal concrete voorstellen gedaan om de betrekkingen EU-Azië op deze belangrijke terreinen te versterken en acties te ondernemen op een grotere regionale schaal.

Wat vredes- en veiligheidsvraagstukken betreft, moet de EU binnen regionale fora een actievere rol spelen, conflictpreventie ondersteunen door gemeenschappelijke ervaringen te delen, en de dialoog met Azië intensiveren op het terrein van justitie en binnenlandse zaken, een luik dat met name asielrecht, immigratie en wapenhandel omvat.

Beide partijen moeten betere markttoegang en voorwaarden scheppen voor de onderlinge handel en wederzijdse investeringen. Er wordt voorgesteld om contacten tussen particuliere ondernemers (vooral kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)), in het bijzonder in hightechsectoren, te ondersteunen, om de dialoog over het economisch en financieel beleid te versterken en om de markttoegang voor de armste ontwikkelingslanden te verbeteren.

Ter bestrijding van de armoede zal de Commissie haar samenwerkingprogramma's richten op fundamentele terreinen, zoals onderwijs en gezondheid, economisch en sociaal bestuur, of de koppeling tussen milieu en armoede. Via een versterkte dialoog over vraagstukken van sociaal beleid kunnen ervaringen worden uitgewisseld over de beste methoden om de uitdagingen van de mondalisering en de modernisering het hoofd te bieden.

De bevordering van de burgermaatschappij en van een dialoog tussen Azië en Europa moet de democratie, goed bestuur en de rechtsstaat aanmoedigen. Op het gebied van mensenrechten moeten constructieve uitwisselingen, zoals de dialoog met China over de mensenrechten, het terrein voor een betere samenwerking voorbereiden.

Ook voor het optreden in mondiale dossiers, zoals de hervorming van de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie, milieu en plagen zoals grensoverschrijdende misdaad, terrorisme en aids, moeten partnerschappen worden opgebouwd en allianties gesloten.

De opening van nieuwe delegaties is één van de instrumenten om een beter wederzijds bewustzijn van Europa en Azië te bevorderen. Ook moeten universitaire, culturele en wetenschappelijke uitwisselingen en contacten tussen de burgerorganisaties van de twee regio's worden aangemoedigd.

De mededeling voorziet verder in specifieke maatregelen om de initiatieven van de EU op de verschillende subregio's van Azië af te stemmen (Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Noordoost-Azië en Australazië, dat voor het eerst in het strategisch kader voor de betrekkingen tussen Europa en Azië wordt opgenomen). Deze maatregelen beogen vooral de betrekkingen met bepaalde landen van de regio te verbeteren en behandelen bilaterale kwesties met elk land, terwijl ook de globale betrekkingen Europa-Azië een kader krijgen. De Commissie is voorstandster van een pragmatische aanpak, die gebaseerd is op een gepersonaliseerde analyse van haar betrekkingen met elk land of elke groep van landen.

Op het institutionele vlak hebben de betrekkingen van de EU met Azië recentelijk aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. De eerste bilaterale top is ingesteld in 1991 met Japan. Vergelijkbare topconferenties zijn tijdens de voorbije jaren ingesteld met India en China en met Oost-Azië in zijn geheel via het ASEM-proces (ontmoeting Azië-Europa). Op ministerieel niveau vorderen de dialoog van de EU met de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) en de dialoog met Australië en Nieuw-Zeeland.

Laatste wijziging: 02.06.2005

Top