Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro-mediterrane associatieovereenkomsten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euro-mediterrane associatieovereenkomsten

De Europese Unie (Europese Unie) heeft tussen 1998 en 2005 Euro-mediterrane associatieovereenkomsten gesloten met zeven landen in het zuiden van het Middellandse Zeegebied. Deze overeenkomsten leveren een passend kader voor de politieke Noord-Zuid-dialoog en dienen ook als grondslag voor de geleidelijke liberalisering van het handelsverkeer in het Middellandse Zeegebied. Ten slotte worden in deze overeenkomsten de voorwaarden voor de samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied tussen de EU en elk partnerland vastgesteld.

BESLUITEN

Besluit 2006/356/EG, Besluit 2005/690/EG, Besluit 2004/635/EG, Besluit 2002/357/EG, Besluit 2000/384/EG, Besluit 2000/204/EG, en Besluit 98/238/EG, betreffende de sluiting van een Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en respectievelijk, de Republiek Libanon, Democratische Volksrepubliek Algerije, de Arabische Republiek Egypte, het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, de Staat Israël, het Koninkrijk Marokko en de Tunesische republiek.

SAMENVATTING

Het Euro-mediterrane partnerschap tussen de Europese Unie (EU) en de zuidelijke mediterrane landen is in 1995 begonnen met de Verklaring van Barcelona. Dit politiek, economisch en sociaal partnerschap stoelt op de beginselen van wederkerigheid, solidariteit en gezamenlijke ontwikkeling.

In het kader van het partnerschap hebben de EU, de lidstaten en de mediterrane partnerlanden associatieovereenkomsten gesloten. Deze bilaterale overeenkomsten vervangen de overeenkomsten van de eerste generatie, namelijk de samenwerkingsovereenkomsten van de jaren 70.

Eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele rechten is een essentieel element van de associatieovereenkomsten.

Afgezien van de bilaterale aard ervan, en de specifieke kenmerken van elk partnerland is het schema van de associatieovereenkomsten vergelijkbaar; zij beogen de bevordering van:

 • een regelmatige dialoog over politieke en veiligheidsaspecten, om wederzijds begrip, samenwerking en gemeenschappelijke initiatieven te bevorderen;
 • samenwerking op economisch, handels- en financieel gebied, met het oog op de geleidelijke liberalisering van de handel, een duurzame ontwikkeling van de regio en investeringen;
 • samenwerking op sociaal, cultureel en onderwijsgebied, met name door interculturele dialoog, migratiebeheer, ontwikkeling van vaardigheden en bevordering van het arbeidsrecht en de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De overeenkomsten moedigen de mediterrane landen ook aan om binnen de regio samen te werken, omdat dit vrede en stabiliteit brengt en economische en sociale ontwikkeling oplevert.

Naar een vrijhandelszone

De associatieovereenkomsten voorzien in de geleidelijke totstandbrenging van een vrijhandelszone in het Middellandse Zeegebied, met inachtneming van de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die vrijhandelszone moet worden ingesteld na een overgangsperiode van twaalf jaar vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomsten. De handel tussen de EU en Israël is reeds geliberaliseerd.

Het vrije verkeer van goederen tussen de EU en de mediterrane landen moet tot stand komen door:

 • een geleidelijke afschaffing van de douanerechten;
 • een verbod op kwantitatieve uitvoer- en invoerbeperkingen, alsook op alle maatregelen van gelijke werking en discriminerende maatregelen tussen de partijen.

Deze regels zijn van toepassing op met name de invoer van industriële producten, op visserijproducten en op de handel in al dan niet verwerkte landbouwproducten.

Er kunnen evenwel vrijwaringsmaatregelen worden genomen om redenen van openbaar belang of om een bijzonder kwetsbare economische sector te beschermen.

Wat het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten betreft, herhalen de partijen hun verbintenissen uit hoofde van de algemene overeenkomst inzake handel in diensten (GATS) (EN) (ES) (FR). Bovendien moeten de partners zorgen voor een volledig vrij verkeer van kapitaal zodra aan de nodige voorwaarden is voldaan.

Tot slot dient geleidelijk ook een regeling te worden ingesteld voor het beslechten van handelsgeschillen.

Institutionele bepalingen

In het kader van elke associatieovereenkomst worden institutionele structuren in het leven geroepen: een Associatieraad op ministerieel niveau die besluiten neemt en aanbevelingen formuleert voor de verwezenlijking van de gestelde doelen, enerzijds, en een Associatiecomité dat instaat voor het beheer van de overeenkomst en voor geschillenbeslechting in verband met de toepassing van de overeenkomsten, anderzijds.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkintreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2003/356/EG, Republiek Libanon

1.4.2006

-

L 143 van 30.5.2006

Besluit 2005/690/EG, Democratische Volksrepubliek Algerije

1.9.2005

-

L 265 van 10.10.2005

Besluit 2004/635/EG, Arabische Republiek Egypte

1.6.2004

-

L 304 van 30.9.2004

Besluit 2002/357/EG, Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

1.5.2002

-

L 129 van 15.5.2002

Besluit 2000/384/EG, Staat Israël

1.6.2000

-

L 147 van 21.6.2000

Besluit 2000/204/EG, Koninkrijk Marokko

1.3.2000

-

L 138 van 9.6.2000

Besluit 98/238/EG, Republiek Tunesië

1.3.1998

-

L 97 van 30.3.1998

GERELATEERDE BESLUITEN

 • Algerije

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds [Publicatieblad L 265 van 10.10.2005].

 • Palestijnse autoriteit

Euro-mediterrane interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie [PLO] ten behoeve van de Palestijnse autoriteit van de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds [Publicatieblad L 187 van 16.7.1997]. De Euro-mediterrane interim-associatieovereenkomst moet tussen de partijen worden gebruikt tot de sluiting van een Euro-mediterrane associatieovereenkomst en heeft hoofdzakelijk betrekking op commerciële vraagstukken en op de samenwerking op niet-politiek gebied.

 • Egypte

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds [Publicatieblad L 304 van 30.9.2004].

 • Jordanië

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds [Publicatieblad L 129 van 15.5.2002].

 • Israël

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds [Publicatieblad L 147 van 21.6.2000].

 • Libanon

Euro-mediterrane overeenkomst betreffende de oprichting van een vereniging tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Libanon anderzijds [Publicatieblad L 143 van 30.5.2006].

 • Marokko

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [Publicatieblad L 70 van 18.3.2000].

 • Tunesië

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tunesische Republiek, anderzijds [Publicatieblad L 97 van 30.3.1998].

Laatste wijziging: 10.03.2011

Top