Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Speciaal partnerschap met Kaapverdië

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Speciaal partnerschap met Kaapverdië

De Europese Unie (EU) stelt voor haar betrekkingen met de Republiek Kaapverdië in het kader van de Overeenkomst van Cotonou op grond van een speciaal partnerschap te intensiveren. Dit partnerschap is met name gericht op de samenwerking op politiek niveau en op gebied van veiligheid, regionale integratie, kennismaatschappij en armoedebestrijding.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 24 oktober 2007 over de toekomst van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië [COM(2007) 641 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Republiek Kaapverdië en de EU zijn met elkaar verbonden door historische, menselijke, religieuze, taalkundige en culturele banden. Zij delen fundamentele sociaal-politieke waarden zoals de verdediging van de democratie en de mensenrechten, de bevordering van goed bestuur, vrede, veiligheid, en de strijd tegen terrorisme en criminaliteit. De EU en de Republiek Kaapverdië hebben met name gemeenschappelijke prioriteiten op het gebied van de bestrijding van de illegale drugshandel en de clandestiene immigratie, hetgeen Kaapverdië ertoe aanzet de politionele en justitiële samenwerking met de EU te intensiveren.

Speciaal partnerschap EU-Kaapverdië

In het licht van de toenemende belangstelling van Kaapverdië voor een toenadering tot de EU, en in het bijzonder tot de ultraperifere regio's (UPR) in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan (de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden) en om te kunnen inspelen op de wederzijdse belangen van de EU en Kaapverdië op het vlak van veiligheid en ontwikkeling, stelt de Commissie een speciaal partnerschap voor. Dit speciaal partnerschap heeft tot doel het overleg en de beleidsconvergentie tussen beide partijen te intensiveren, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van Cotonou.

Het beoogde partnerschap wordt gekenmerkt door:

 • de versterking van de politieke dialoog tussen beide partijen, op basis van een actieplan dat betrekking heeft op de bij de ontwikkeling van het speciaal partnerschap vastgestelde prioriteiten en waarin de samenwerkingsinstrumenten uit de Overeenkomst van Cotonou zijn opgenomen;
 • het zoeken naar samenwerkingsvormen die de traditionele maatregelen die in het kader van de Overeenkomst van Cotonou zijn genomen, kunnen aanvullen;
 • de bevordering van een voortschrijdend proces, dat is gebaseerd op een soepel actieplan dat kan worden aangepast aan de ontwikkeling van Kaapverdië en de betrekkingen van Kaapverdië met de Europese Unie en derde landen;
 • de totstandkoming van verdere vooruitgang op het gebied van goed bestuur in Kaapverdië;
 • de ondersteuning van de toenadering van Kaapverdië met de UPR en de rest van de EU, waarbij de betrekkingen van Kaapverdië met West-Afrika en binnen de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) worden geïntensiveerd;
 • de bevordering van de convergentie met de Europese normen en standaarden met het oog op de versterking van de comparatieve voordelen van Kaapverdië.

Dit partnerschap opent nieuwe perspectieven, waardoor het onder meer mogelijk wordt:

 • de samenwerking te versterken tussen de beide partijen op politiek, economisch, commercieel, administratief en justitieel vlak;
 • de convergentie tot stand te brengen van de wetgeving inzake normatieve economische en technische voorschriften;
 • in het kader van de toenadering met de UPR, Kaapverdië toegang te verlenen tot de interne markt van de EU alsook de mogelijkheid te bieden om geleidelijk aan deel te nemen aan beleidsmaatregelen en programma's van de EU;
 • activiteiten te bevorderen die tot doel hebben ervoor te zorgen dat Kaapverdië beter is afgestemd op het communautair acquis in alle werkterreinen waarop het actieplan betrekking heeft.

Het actieplan voor het partnerschap, dat het algemene strategische kader vertegenwoordigt, is op de volgende pijlers gebaseerd:

 • het behoorlijk bestuur dat door Kaapverdië wordt nagestreefd, in het bijzonder de versterking van de democratie, de rechtsstaat en de deelname van het maatschappelijk middenveld. In het kader van het partnerschap zal ook aandacht worden besteed aan de rechten van vrouwen en kinderen, de integratie van migranten, de strijd tegen huiselijk geweld, justitiële hervormingen en hervormingen van de overheidsfinanciën;
 • veiligheid en stabiliteit, onder meer door maatregelen die op een grensoverschrijdende en regionale basis worden genomen in de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, alsook door een efficiënt beheer van de migratiestromen en de maritieme veiligheid;
 • de regionale integratie, met de UPR (onder meer door de deelname van Kaapverdië aan het programma voor transnationale samenwerking tussen Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden (MAC) voor de periode 2007-2010 en aan de binnen de UPR bestaande samenwerkingsinstrumenten) alsook met West-Afrika (door rekening te houden met het specifieke karakter van Kaapverdië in het kader van de overeenkomst inzake economisch partnerschap en bij het inzetten van middelen van de regionale indicatieve programma's van het Europees Ontwikkingsfonds (EOF);
 • de beleidsconvergentie op technisch en normatief vlak voor de sectoren waarop het actieplan betrekking heeft;
 • de bevordering van de verdere ontwikkeling van de kennismaatschappij, waarbij prioriteit wordt verleend aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling door middel van onderwijs, onderzoek en informatie- en communicatietechnologie;
 • de armoedebestrijding, in het bijzonder door activiteiten met het oog op de bescherming van het milieu en de natuurlijke rijkdommen, het behoud van het mariene milieu en een versterkte samenwerking op het gebied van de visserij.

De tenuitvoerlegging van het actieplan wordt hoofdzakelijk gefinancierd met middelen van het EOF en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het MAC programma voor de periode 2007-2013. Daarnaast worden in de algemene begroting van de Europese Gemeenschap middelen uitgetrokken ter ondersteuning van specifieke activiteiten, met name thematische programma's die worden gefinancierd uit het instrument voor ontwikkelingssamenwerking alsook activiteiten die worden gefinancierd uit het stabiliteitsinstrument, het instrument voor democratie en mensenrechten of het instrument voor humanitaire hulp. Deze financiering vult de middelen aan die door de regering van Kaapverdië ter beschikking worden gesteld.

Het actieplan heeft een onbepaalde looptijd en zal periodiek worden herzien. De EU-trojka zorgt voor de follow-up en de tenuitvoerlegging van het actieplan op politiek en technisch niveau.

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Raad over de toekomst van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië - Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen - 19 november 2007 [Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 08.01.2008

Top