Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naar een strategie voor de rechten van het kind

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Naar een strategie voor de rechten van het kind

De Europese Commissie presenteert een strategie om de rechten van het kind in het interne en externe beleid van de Europese Unie te bevorderen en te waarborgen en om de inspanningen van de lidstaten op dit gebied te ondersteunen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 4 juli 2006 - Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind [COM(2006) 367 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De rechten van het kind * maken integraal deel uit van de rechten van de mens, die de Europese Unie (EU) moet eerbiedigen krachtens het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (EN) (FR) en de facultatieve protocollen daarbij, de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Bovendien heeft de EU de kinderrechten expliciet erkend in het Handvest van de grondrechten.

De rechten van het kind worden nog lang niet universeel gerespecteerd en het komt nog steeds voor dat niet aan de fundamentele behoeften van het kind wordt voldaan, zoals het recht op adequate voeding, primaire gezondheidszorg of onderwijs. Veel kinderen moeten bovendien dwangarbeid verrichten, of zijn het slachtoffer van mensenhandel of worden als kindsoldaten in gewapende conflicten ingezet.

Enkele specifieke problemen binnen de EU zijn de sociale uitsluiting van Roma-kinderen, kinderhandel, kinderpornografie op internet en het toedienen van vooraf niet specifiek geteste geneesmiddelen aan kinderen.

In dit verband beschikt de EU dankzij haar ervaring en engagement op het gebied van de rechten van de mens in het algemeen en de rechten van het kind in het bijzonder over voldoende gewicht om de rechten van het kind bovenaan de internationale agenda te plaatsen en speciaal de aandacht te vestigen op de behoeften van kinderen en kan ze daarbij gebruik maken van het Europese socialebeschermingsmodel en haar andere programma's.

In deze mededeling stelt de Commissie een strategie voor om de rechten van het kind in het interne en externe beleid van de Europese Unie te beschermen. Deze strategie is toegespitst op de volgende specifieke doelstellingen:

 • optimaal gebruik maken van het bestaande beleid en de bestaande instrumenten;
 • prioriteiten stellen voor toekomstige EU-maatregelen;
 • kinderrechten tot een vast onderdeel van interne en externe EU-maatregelen maken ("mainstreaming");
 • zorgen voor efficiënte coördinatie- en overlegprocedures;
 • de capaciteit en de deskundigheid op het gebied van kinderrechten vergroten;
 • de communicatie over kinderrechten verbeteren;
 • de rechten van het kind in de buitenlandse betrekkingen bevorderen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, bevat deze strategie meerdere maatregelen, namelijk:

 • de invoering in de gehele EU van één telefoonnummer van zes cijfers (beginnend met 116) voor kinderhulplijnen en één voor speciale lijnen voor vermiste kinderen en kinderen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting;
 • steun aan de banksector en creditcardbedrijven om het gebruik van creditcards bij de betaling van pornografische beelden van kinderen op internet tegen te gaan;
 • een actieplan over kinderen in het kader van ontwikkelingssamenwerking opstellen;
 • een raadplegingsdocument uitbrengen om toekomstige maatregelen op te baseren;
 • het opzetten van een Europees forum voor de rechten van het kind (EN) en van een discussieplatform op internet;
 • het betrekken van kinderen bij de besluitvorming;
 • het ontwikkelen van een communicatiestrategie over kinderrechten, zodat zowel de kinderen als hun ouders meer te weten komen over deze rechten.

De Commissie verbindt zich ertoe de nodige middelen vrij te maken om zowel de in deze mededeling voorgestelde maatregelen als de toekomstige strategie te financieren. Jaarlijks zal een voortgangsverslag worden opgesteld.

Belangrijkste begrippen

 • Kind: iedere persoon van jonger dan achttien jaar.

Belangrijkste cijfers

 • Aantal kinderen in de wereld: 2,2 miljard.
 • Aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden leeft: 86% van het totaal. In deze landen leeft ook 95% van de kinderen die voor hun vijfde overlijden, die geen toegang hebben tot basisonderwijs of die slachtoffer zijn van kinderarbeid of seksuele uitbuiting.
 • Een derde van alle kinderen lijdt tijdens de eerste vijf levensjaren aan ondervoeding. Een zesde van alle kinderen (voornamelijk meisjes) gaat niet naar school.
 • Meer dan tien miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven elk jaar aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen of te genezen zijn.
 • Een miljard kinderen lijdt aan een fysieke, intellectuele en/of psychologische ontwikkelingsachterstand die vaak onomkeerbaar is.
 • 218 miljoen kinderen moeten dwangarbeid verrichten.
 • 1,2 miljoen kinderen worden het slachtoffer van mensenhandel.
 • 300 000 kinderen worden als kindsoldaten in gewapende conflicten ingezet.
 • Er zijn ruim 200 miljoen ernstig gehandicapte kinderen.
 • Er zijn 140 miljoen weeskinderen.

GERELATEERDE MAATREGELEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 5 februari 2008 - Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU [COM(2008) 55 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen] 8. Deze mededeling heeft ten doel bij te dragen aan de opstelling van een actieplan inzake de rol van kinderen in het externe optreden van de EU, dat uitgaat van een alomvattende kijk waarbij rekening wordt gehouden met de diverse aspecten van het probleem door gebruik te maken van het humanitaire beleid, het ontwikkelings- en veiligheidsbeleid en het mensenrechtenbeleid. Zij is een aanvulling op de "EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind" (pdf), die door de Raad zijn aangenomen op 10 december 2007, en die de basis vormen voor de bescherming en bevordering van de rechten van het kind in het externe EU-beleid.

See also

Meer informatie is beschikbaar op de website van directoraat-generaal "Justitie, vrijheid en veiligheid" (EN).

Laatste wijziging: 21.03.2008

Top