Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actieprogramma voor de bestrijding van HIV/AIDS, malaria en tuberculose (2007-2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Actieprogramma voor de bestrijding van HIV/AIDS, malaria en tuberculose (2007-2011)

Dit programma bevat een voorstel voor collectieve maatregelen van de EU om programma's ter bestrijding van aids, malaria en tuberculose te steunen die beheerd worden door de ontwikkelingslanden en de middeninkomenslanden, en voor maatregelen op wereldniveau op de gebieden waar de Unie een toegevoegde waarde kan bieden.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Europees actieprogramma voor externe maatregelen tegen HIV/aids, malaria en tuberculose (2007-2011) [COM(2005) 179 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het onderhavige actieprogramma is bedoeld om het financieringstekort weg te werken teneinde de zesde milleniumdoelstelling voor ontwikkeling (MDG) te behalen, dat wil zeggen de bestrijding van HIV/aids en andere ziekten. Aangezien de financiële middelen voor de bestrijding van aids, malaria en tuberculose nog steeds onvoldoende zijn, versterkt de Unie haar inspanningen om zo goed mogelijke resultaten te behalen.

De Unie verbindt zich ertoe de politieke dialoog te versterken over de mensenrechten, de reproductieve en seksuele gezondheid en rechten, en over de behoeften van wezen en kwetsbare kinderen. Daarnaast wijst zij op de noodzaak om andere kwetsbare groepen te helpen zoals druggebruikers, gevangen, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en ontheemde bevolkingsgroepen.

De Unie zal ervoor zorgen dat deskundigheid wordt uitgewisseld om een constructieve rol te spelen in de technische en politieke dialoog, met name in het kader van de herziening van het strategische kader voor armoedebestrijding (CSLP), het sectorale beleid en de nationale coördinatiemechanismen ("Country Coordinating Mechanisms" - CCM's) van het Wereldfonds.

De Commissie zal een "toolkit" samenstellen voor de delegaties en de diensten, om ziektepreventie bij het personeel te bevorderen.

De Europese Unie zal de voor technische bijstand beschikbare middelen in kaart brengen teneinde een plan voor gemeenschappelijke middelen voor technische bijstand op te stellen waarop een gedragscode voor gemeenschappelijke actie van toepassing is. De Europese Commissie zal in 2006 een beleidsdocument indienen over de personele middelen op het gebied van de gezondheidszorg dat tot het formuleren van specifieke maatregelen zal bijdragen alsook tot de uitvoering van dit actieprogramma. Bij deze strategie moeten verschillende kwesties in aanmerking worden genomen, zoals de goedkeuring van een Europese code inzake aanwervingsmethoden, de opstelling van nationale plannen voor de ontwikkeling van human resources, tot de opstelling van een verklaring inzake wereldwijde solidariteit.

De Commissie wil de capaciteiten inzake klinisch onderzoek versterken via het EDCTP-initiatief (partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden). Dit zou gebeuren in het kader van de nieuwe maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de plaatselijke of regionale gezondheidsdiensten op locaties waar klinische proeven worden gedaan, het versterken van de human resources, het opzetten van nieuwe infrastructuur, zoals ziekenhuizen, en het verzekeren van toegang tot medische verzorging voor de bevolking tijdens de klinische proeven.

De Europese Unie zal de betrokken landen steunen wanneer zij oordeelkundige en doeltreffende praktijken en beleidslijnen ontwikkelen voor het verstrekken van medicijnen en farmaceutische producten zoals condooms, bednetten die met een langdurig werkend insectenwerend middel zijn behandeld en anti-retrovirale middelen. Naast deze maatregelen wordt er een opvoedingscampagne georganiseerd voor de veiligheid van kinderen op school, teneinde een betere bescherming te bieden tegen verkrachting, zwangerschap of besmetting met HIV/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

In noodsituaties en aanhoudende crisissen zal het Bureau voor humanitaire hulp van de EC (ECHO) de overdracht van HIV/aids, tuberculose en malaria helpen beperken. Voorts zal ECHO zich ertoe verbinden het menselijk leed en de mortaliteit die ze veroorzaken te helpen beperken door bewustmakingsacties, informatie, opleiding en preventie-instrumenten voor humanitaire hulpverleners.

De Europese Commissie stelt een reeks specifieke, kosteneffectieve maatregelen voor die waarschijnlijk snel resultaten zullen opleveren:

  • de doelgerichte verdeling van gratis bednetten die met een insectenwerend middel zijn behandeld en versterking van de sociale marketingstrategieën die de plaatselijke productiecapaciteit stimuleren;
  • de doelgerichte verdeling van gratis anticonceptiva, gekoppeld aan meer investeringen in gezondheidsbevordering en het opbouwen van capaciteit voor sociale marketing;
  • het verstrekken van universele vrije toegang tot vrijwillige counseling en tests en anti-retrovirale geneesmiddelen voor seropositieve zwangere vrouwen.

In samenwerking met de internationale partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de lidstaten zal de Europese Commissie ook maatregelen tegen deze ziekten ondernemen op regionaal en mondiaal niveau.

In het kader van dit actieprogramma wordt getracht de regionale netwerken te versterken teneinde de toegang tot veiliger en betaalbare geneesmiddelen te bevorderen, de capaciteiten op het gebied van regelgeving te versterken, het personeelsbestand in de gezondheidssector te vergroten, alsook het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten te intensiveren

De Europese Commissie zal toezien op de tenuitvoerlegging van de resultaten van Verordening EG nr. 953/2003 van de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar landen van de Europese Unie. Zij zal ook transparante prijzen bevorderen voor farmaceutische producten en goederen die tegen deze ziekten gebruikt worden door de betrokken landen te verzoeken om publicatie van de prijzen van producten die zijn aangekocht in het kader van nationale programma's die door de Gemeenschap en het Wereldfonds worden gefinancierd. Deze prijzen zullen worden bekendgemaakt op de website van de Commissie. Op deze wijze kunnen de prijzen gemakkelijker worden vergeleken en kan er toezicht worden gehouden op de gevolgen van het ontkoppelen van de steun.

De Commissie zal via wetenschappelijke bijstand en specifieke richtsnoeren met betrekking tot bepaalde essentiële producten bijdragen tot de versterking van de capaciteit van nationale en regionale organen om wetenschappelijke en regelgevingstaken uit te voeren wat de beoordeling en de toekenning van vergunningen voor het in de handel brengen van farmaceutische producten betreft.

De Commissie zal het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en maatregelen steunen om de ontwikkeling van nieuwe vaccins, geneesmiddelen, microbiciden en diagnose-instrumenten voor arme omgevingen te versnellen. Zij zal de samenwerking op het gebied van research tussen de organisaties uit landen waar endemische ziekten voorkomen en de Europese partners aanmoedigen.

Om het schrijnend tekort aan verstrekkers van gezondheidszorg aan te pakken zal de EU een aantal innoverende initiatieven steunen waarvan het doel zou zijn dat er meer stimulansen worden gecreëerd opdat gezondheidswerkers zouden terugkeren naar of niet zouden wegtrekken uit ontwikkelingslanden of -gebieden waar de behoefte het grootst is. Deze initiatieven beogen ook de onderzoeksmogelijkheden te verbeteren en de hersenvlucht te helpen voorkomen.

De Commissie zal haar steun verlenen aan een bepaald aantal publiek-private partnerschappen en initiatieven op wereldvlak. Zij zal via haar forum van belanghebbenden een breed spectrum van partners raadplegen, waaronder personen die rechtstreeks door een van de drie ziekten zijn getroffen, en die een sterkere stem op wereldvlak zullen kunnen hebben.

Zij zal ook de inspanningen van de partners op wereldvlak beoordelen op basis van unieke deskundigheid, een sterke aanwezigheid in de landen en essentiële middelen, de voordelen voor de EU die opwegen tegen de investeringen en de voordelen die de Commissie haar partner biedt.

Andere essentiële partners voor de Commissie zijn de WHO en UNAIDS, die over specifieke deskundigheid beschikken op het gebied van de ziekten dankzij "Roll back Malaria" en "Stop TB", alsmede het UNFPA, de ILO en UNICEF.

Op internationaal vlak kan de Commissie haar stem laten horen door middel van een formeel mandaat en kan zij een geloofwaardige dialoog aangaan met de niet-EU-lidstaten. Bovendien moet zij in nauw overleg blijven staan met de lidstaten van de Unie, zowel in het kader van de VN als in het kader van de G8.

Er zal een nauwe samenwerking tot stand worden gebracht tussen de Commissie en de lidstaten om de uitvoering van specifieke maatregelen op nationaal vlak te bevorderen. Bovendien zal de Commissie toezicht houden op de uitvoering van deze maatregelen in het kader van het jaarlijkse en tussentijdse onderzoek van de landenspecifieke instrumenten, het zevende kaderprogramma en de toezichts- en evaluatiemechanismen van het Wereldfonds. In 2008 en 2010 zal de Commissie gedetailleerde voortgangsverslagen overleggen aan het Parlement en de Raad over de uitvoering, de resultaten en het effect van het actieprogramma.

De budgettaire toewijzingen betreffende de in het onderhavige actieprogramma voorgestelde maatregelen zullen in de volgende financiële perspectieven worden vastgesteld.

Laatste wijziging: 05.07.2011

Top