Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De ontwikkelingslanden helpen om de voordelen van de handel te benutten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De ontwikkelingslanden helpen om de voordelen van de handel te benutten

De Europese Unie legt praktische denksporen vast om de integratie van de handel in de ontwikkelingsstrategieën te verbeteren teneinde ervoor te zorgen dat de handel bijdraagt tot de fundamentele doelstellingen armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: "Handel en ontwikkeling - hulp aan ontwikkelingslanden om de voordelen van handel te benutten" [COM(2002)513 def. - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

SAMENVATTING

VERSTERKING VAN DE DIALOOG MET DE PARTNERLANDEN

Hervorming van het handelsbeleid in het kader van de strategieën voor armoedebestrijding

De Europese Unie (EU) verbindt zich ertoe bij haar politieke dialoog met de ontwikkelingslanden sterker de nadruk te leggen op de handelsvraagstukken, teneinde het handelsbeleid beter in de strategieën voor armoedebestrijding te integreren. Het handelsbeleid moet in die strategieën worden ingepast zodat het kan bijdragen tot de fundamentele doelstellingen armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Het handelsbeleid moet immers een evenwichtige groei stimuleren, de menselijke ontwikkeling bevorderen en bijdragen tot een goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen en de milieubescherming.

Aanpassing van de steun op handelsgebied aan de specifieke omstandigheden in de verschillende landen

In dit verband dient de Commissie ervoor te zorgen dat de financiering van de steun op handelsgebied, die een van de zes prioriteiten van het in 2000 vastgestelde ontwikkelingsbeleid vormt, op de verschillende behoeften wordt afgestemd, in het bijzonder ten behoeve van de minstontwikkelde landen. Ideaal zou zijn dat de afstemming van de steun het resultaat is van een nationale dialoog waarbij de overheid, de particuliere sector, de vertegenwoordigers van de werknemers en de civiele samenleving zijn betrokken.

GROTERE DOELTREFFENDHEID VAN DE EU-BIJSTAND

De nationale en regionale strategiedocumenten zijn de instrumenten waardoor de politieke dialoog in concrete bijstandsprogramma's wordt omgezet. In iedere fase van de opstelling van strategiedocumenten moet rekening worden gehouden met handelsvraagstukken en hun samenhang met andere beleidslijnen die van belang zijn voor de duurzame ontwikkeling.

De Commissie stelt bovendien voor waar nodig in overleg met het partnerland of de partnerregio de component handel in de programmering van de EU-ontwikkelingshulp te versterken, door er de volgende elementen in op te nemen:

  • steun voor macro-economische en fiscale hervormingen: de steun ter versterking van de handelscapaciteit zou eveneens moeten bijdragen tot de uitwerking van een solide macro-economisch en fiscaal beleid, teneinde een politiek kader te creëren dat gunstig is voor de handel;
  • steun voor de wederopbouw en de productiviteit van het productieapparaat: teneinde de omschakeling te ondersteunen en het concurrentievermogen van de particuliere sector in de ontwikkelingslanden te versterken, is op nationaal en regionaal niveau een reeks mechanismen gecreëerd. De versterking van de diensten voor ondersteuning en verbetering van de infrastructuur vormde eveneens een van de hoofdlijnen van de EU-bijstand;
  • steun voor de regionale integratie en samenwerking: in het kader van de ontwikkelingsstrategie wordt steun verleend aan de regionale integratie, waarbij een aanpak Zuid-Zuid-Noord wordt toegepast. Op deze basis onderhandelt de EU op dit ogenblik over akkoorden met regionale organisaties, en wel in Zuid-Amerika met Mercosur, in het Middellandse-Zeegebied en in Zuidoost-Azië. Deze aanpak is evenwel meer in het bijzonder van toepassing op de economische partnerschapsovereenkomsten tussen regionale organisaties van de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de EU, waarvoor de onderhandelingen begin september 2002 zijn aangevangen;
  • steun voor een werkelijke deelname aan het multilateraal handelsstelsel: de EU-bijstand op dit gebied wordt hoofdzakelijk toegespitst op de bijstand betreffende de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (EN)(ES)(FR) en de multilaterale onderhandelingen, de steun voor de tenuitvoerlegging van de huidige en toekomstige WTO-overeenkomsten waarvoor aanzienlijke financiële inspanningen vereist zijn en de steun voor politieke hervormingen en voor investeringen, die nodig is om de economische rentabiliteit van de ontwikkelingslanden en hun deelname aan het multilateraal handelsstelsel te versterken. Dit laatste werkterrein omvat met name de hervorming van de douanediensten, normen en overeenstemmingsbeoordeling, diensten, investeringen, intellectuele eigendomsrechten, mededingingsbeleid, goedkeuring van wetgeving voor de vaststelling van arbeidsnormen en milieunormen.

De Commissie onderzoekt eveneens de mogelijkheid tot financiering van horizontale steuninitiatieven die verband houden met de handel en voor alle ontwikkelingslanden zijn bestemd, in het bijzonder in samenwerking met de multilaterale organisaties. Op dit ogenblik wordt praktisch alle ontwikkelingshulp van de EU op nationale/regionale basis verstrekt. Precies op dit gebied is het absoluut noodzakelijk om in samenwerking met internationale organisaties steun te verlenen voor multilaterale initiatieven, zonder zich tot specifieke landen of regio's te beperken.

BIJDRAGE TOT DE DOELTREFFENDHEID VAN HET INTERNATIONALE OPTREDEN

Het is van belang de banden tussen de handel en alle andere terreinen die voor de duurzame ontwikkeling belangrijk zijn, maximaal te exploiteren en te zorgen voor de onderlinge samenhang van de verschillende beleidslijnen van de EU met een externe dimensie.

Met het oog op een betere coördinatie met de lidstaten is het nodig de bestaande mechanismen opnieuw te bekijken en een ruimere uitwisseling van beste praktijken tussen de Commissie en de lidstaten en tussen de lidstaten onderling te stimuleren.

Een nauwere samenwerking met internationale organisaties die beschikken over een specifieke deskundigheid op het gebied van de handel en daarmee verband houdende vraagstukken, wordt eveneens aangemoedigd.

De EU zou voorts de regionale ontwikkelingsbanken (zoals de Afrikaanse, de Aziatische en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank) moeten aanmoedigen meer middelen te besteden aan programma's ter versterking van de capaciteit op handelsgebied.

In de mededeling wordt de EU aangemoedigd het WTO-secretariaat op het gebied van de technische bijstand te ondersteunen en te blijven bijdragen tot het Trustfonds van de Ontwikkelingsagenda van Doha (EN)(ES)(FR).

Laatste wijziging: 30.05.2007

Top