Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medefinanciering met niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkeling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Medefinanciering met niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkeling

Deze verordening bepaalt de beheervoorwaarden die van toepassing zijn op medefinanciering van acties in ontwikkelingslanden door de Europese Gemeenschap en Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Zij is vervangen door de verordening waarbij het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking per 1 januari 2007 is ingesteld.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1658/98 van de Raad van 17 juli 1998 betreffende de medefinanciering van acties op gebieden die voor de ontwikkelingslanden van belang zijn, met Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's) voor ontwikkeling.

SAMENVATTING

1. Achtergrond NGO's spelen als maatschappelijke organisaties een steeds belangrijkere rol bij de implementatie van hulp in de ontwikkelingslanden. Sinds enkele jaren erkent de Europese Gemeenschap de centrale rol die deze organisaties spelen, en wijst zij op het belang van hun autonomie en onafhankelijkheid.

2. Medefinanciering van acties De Gemeenschap cofinanciert drie soorten acties:

  • acties ter plaatse Dit zijn acties in de ontwikkelingslanden, die worden uitgevoerd op initiatief van de NGO's en hun partners in deze landen. Voornaamste doelstelling van deze acties dient de bestrijding van armoede te zijn. De acties dienen met name betrekking te hebben op de lokale, stedelijke en plattelandsontwikkeling in de sociale en economische sector, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen, in het bijzonder door opleiding, en de ondersteuning van de lokale partners in de ontwikkelingslanden;
  • voorlichtingsacties om de aandacht van het Europese publiek te richten op de problemen van ontwikkeling en de betrekkingen tussen industrielanden en ontwikkelingslanden Het accent van de acties dient met name te liggen op de onderlinge afhankelijkheid van de lidstaten en de ontwikkelingslanden. Verder dient de samenwerking tussen NGO's te worden gestimuleerd en de actieve betrokkenheid van de partners in de ontwikkelingslanden te worden bevorderd;
  • acties om de samenwerking en het overleg tussen NGO's in de lidstaten en communautaire instellingen te verbeteren Deze acties dienen de ontwikkeling te ondersteunen van passende netwerken voor uitwisseling en communicatie.

Elke actie die door de Gemeenschap mede wordt gefinancierd, heeft een duurzaam karakter, is nauwkeurig gedefinieerd, voorziet in follow-up van de doelstellingen, omvat indicatoren voor de verwezenlijking van de projecten en hangt samen met andere acties op het betrokken gebied.

3. Partners De organisaties die mede gefinancierd worden, dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zij zijn autonoom, niet op winst gericht en hebben hun hoofdkantoor in een lidstaat. Verder dienen hun financiële middelen overwegend van Europese oorsprong te zijn. Verdere criteria waaraan zij moeten voldoen, hebben betrekking op ervaring en kennis, administratieve en financiële beheercapaciteit, de capaciteit om de acties te ondersteunen en de aard van de betrekkingen met hun partners in de betrokken landen.

4. Financiële bepalingen De medefinanciering van de Gemeenschap wordt verleend in de vorm van niet-terugvorderbare steun. In het kader van het contract voor medefinanciering gelden de bepalingen van het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Gemeenschap. Er kunnen ook controles ter plaatse worden uitgevoerd, namens de Commissie en/of de Rekenkamer en uit hoofde van dat Financieel Reglement.

De financiële bijstand van de Gemeenschap wordt verleend in deviezen of in nationale munt. De bijstand kan worden gebruikt voor investeringsuitgaven, daarmee verband houdende huishoudelijke uitgaven en iedere andere uitgave die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de medegefinancierde acties, met inbegrip van de administratieve kosten van de betrokken NGO.

De NGO's dienen partners in ontwikkelingslanden te stimuleren een bijdrage in natura dan wel een financiële bijdrage aan de actie te leveren, evenwel binnen de beperkingen van hun mogelijkheden.

De communautaire bijdrage bedraagt niet meer dan 50% van de totale kosten of 75% van de totale financiële bijdragen. In uitzonderlijke gevallen kan de bijdrage echter oplopen tot 85%.

Communautaire bijdragen van meer dan 2 miljoen euro dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het comité van lidstaten dat de Commissie assisteert.

5. Rol van de Commissie De Commissie is belast met het onderzoek, het nemen van een besluit over en het beheer van de communautaire medefinanciering van de acties, met inbegrip van evaluatie. De Commissie wordt in bepaalde taken bijgestaan door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en door haarzelf voorgezeten.

Over het algemeen dient het besluit om, op verzoek van een NGO, een bepaalde actie te steunen, te worden genomen binnen een termijn van zes maanden.

De Commissie stelt de lidstaten eenmaal in de drie maanden op de hoogte van in het kader van de medefinanciering goedgekeurde projecten en programma's, alsmede van alle daarmee verband houdende informatie, zoals financiële cijfers en aard van die projecten en programma's.

6. Jaarrapport en evaluatie De Commissie legt na beëindiging van het begrotingsjaar een jaarrapport voor aan het Europees Parlement en de Raad. Dit rapport bevat informatie over de betrokken NGO's, de gefinancierde acties, een evaluatie van de uitvoering van de acties in het begrotingsjaar en de algemene oriëntaties voor het komende jaar. De oriëntaties worden ter goedkeuring voorgelegd aan het comité.

De medegefinancierde acties worden regelmatig onderworpen aan evaluatie.

Drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening dient een algemene evaluatie van de door de Gemeenschap gefinancierde acties met suggesties voor de toekomst van deze verordening te worden voorgelegd aan Europees Parlement en Raad. Een dergelijke evaluatie heeft in 2000 plaatsgehad en momenteel is een overlegprocedure gaande met de verschillende betrokkenen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1658/98

2.8.1998 - 31.12.2006

-

L 213 van 30.7.1998

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [Publicatieblad L 378 van 27.12.2006].

Deze verordening vervangt Verordening (EG) nr. 1658/98.

Laatste wijziging: 12.09.2007

Top