Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overeenkomst van Cotonou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overeenkomst van Cotonou

 

SAMENVATTING VAN:

Partnerschapsovereenkomst 2000/483/EG tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

WAT IS HET DOEL VAN HET PARTNERSCHAP?

 • De Overeenkomst van Cotonou vormt de ruggengraat van het partnerschap tussen de Europese Unie (EU), EU-landen en 79 landen op drie continenten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).
 • Het is erop gericht armoede uit te roeien, de duurzame economische, culturele en sociale ontwikkeling van de partnerlanden te ondersteunen en de progressieve integratie van hun economie in de wereldeconomie mogelijk te maken.

KERNPUNTEN

 • De Overeenkomst van Cotonou is een hecht partnerschap dat is gebaseerd op een reeks fundamentele beginselen.
  • De partners van de overeenkomst zijn gelijk.
  • De ACS-landen bepalen hun eigen ontwikkelingsbeleid.
  • De samenwerking vindt niet alleen op regeringsniveau plaats: ook parlementen, lokale autoriteiten, de civiele samenleving, de particuliere sector, en economische en sociale partners spelen een rol.
  • De regelingen en prioriteiten voor samenwerking worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de landen.
 • Gezamenlijke instellingen zijn beschikbaar om de uitvoering van de Overeenkomst van Cotonou te ondersteunen. De ACS-Raad van ministers, ondersteund door het Comité van ambassadeurs, voert de politieke dialoog, stelt richtsnoeren vast voor beleid en neemt beslissingen tot uitvoering van de overeenkomst. De Raad brengt jaarlijks een voortgangsverslag uit aan de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU. Dit raadgevend orgaan doet aanbevelingen om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken.
 • De politieke dimensie van de Overeenkomst van Cotonou is van groot belang en omvat:
  • een alomvattende politieke dialoog over nationale, regionale en mondiale vraagstukken;
  • het stimuleren van de mensenrechten en democratische beginselen;
  • het ontwikkelen van vredesopbouw, conflictpreventie en conflictoplossing;
  • het aanpakken van migratievraagstukken en veiligheidsproblemen, met inbegrip van de strijd tegen terrorisme en het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens.
 • De overeenkomst omvat samenwerkingsactiviteiten ter bevordering van:
  • economische ontwikkeling gericht op de sectoren industrie, landbouw of toerisme van de ACS-landen;
  • sociale en menselijke ontwikkeling om de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselvoorziening te verbeteren, en
  • regionale samenwerking en integratie om de handel tussen ACS-landen te stimuleren en uit te breiden.
  • Deze activiteiten worden gefinancierd via het Europees Ontwikkelingsfonds.
 • De Overeenkomst voldoet aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie en maakt het mogelijk voor ACS-landen volledig deel te nemen aan internationale handel.
 • De overeenkomst is in 2000 ondertekend en loopt af in 2020. De meest recente herziene versie dateert van 2010 (Besluit 2010/648/EG), waarin het partnerschap werd aangepast om meer aandacht te besteden aan vraagstukken als:

VANAF WANNEER IS DEZE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De partnerschapsovereenkomst is sinds 1 april 2003 van kracht aangezien de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring op 27 februari 2003 is neergelegd.

ACHTERGROND

 • De partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-landen werd op 23 juni 2000 ondertekend in Cotonou, Benin, en vormt de laatste fase in de samenwerking tussen de ACS-landen en de EU. Voor sommige landen begon de samenwerking in 1957 met de ondertekening van het Verdrag van Rome. Dit is uitgebreid met de twee overeenkomsten van Yaoundé en de vier overeenkomsten van Lomé. In 2016 werd een mededeling aangenomen betreffende een hernieuwd partnerschap met de ACS-landen voor de periode na 2020.
 • Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Partnerschapsovereenkomst 2000/483/EG tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op23 juni 2000 (PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3-353)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Partnerschapsovereenkomst 2000/483/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad — Een hernieuwd partnerschap met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Laatste bijwerking 08.12.2016

Top