Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionale strategie voor Latijns-Amerika 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionale strategie voor Latijns-Amerika 2007-2013

In het regionale strategiedocument voor Latijns-Amerika worden de prioriteiten voor de samenwerking tussen deze regio en de Europese Unie voor de periode 2007-2013 vastgelegd, namelijk sociale samenhang, regionale integratie en versterking van het wederzijds begrip. Tevens wordt hierin het regionaal indicatief programma voor de periode 2007-2010 vastgesteld.

MAATREGEL

Europese Commissie – regionaal programmeringsdocument 2007-2013 (DE) (EN) (FR) voor Latijns‑Amerika.

SAMENVATTING

Het regionale strategiedocument (RSD) legt de doelstellingen en prioriteiten van de samenwerking met Latijns-Amerika (LA) voor de periode 2007-2013 vast. De regio omvat: Mexico, Midden-Amerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), de Andesgemeenschap (Colombia, Ecuador, Bolivia, Peru), Chili en de Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Venezuela).

Het strategiedocument beoogt de strategische associatie tussen de beide regio's op politiek, economisch en sociaal gebied te versterken.

Gemeenschappelijke uitdagingen van Latijns-Amerika en de EU

Bevordering van de sociale samenhang is van wezenlijk belang om de armoede en de ongelijkheid tegen te gaan. In de Latijns-Amerikaanse regio zijn er belangrijke sociale verschillen in termen van verdeling van rijkdom en van inkomsten. Deze ongelijkheden zijn bronnen van uitsluiting en van politieke instabiliteit. De werkgelegenheid dient te worden aangemoedigd om de werkloosheid doeltreffend te bestrijden. Ten slotte is een bestendiging van de democratie en de mensenrechten, waaronder ook het bevorderen van de rechten van vrouwen, minderheden en etnieën noodzakelijk, waarbij het maatschappelijke middenveld meer dan voorheen bij het politieke debat moet worden betrokken.

Een stimulans geven aan de economische betrekkingen vormt een andere uitdaging. Hiervoor zijn investeringen nodig, teneinde het vermogen tot innovatie en concurrentiekracht inzake infrastructuur, onderzoek, technologische ontwikkeling, onderwijs, opleiding, milieu en beheer van natuurlijke rijkdommen te versterken. Het nieuwe leven in te blazen van het handelsverkeer en van investeringen tussen de twee regio's is essentieel om de groei en het scheppen van werkgelegenheid te ondersteunen en de armoede te bestrijden.

Ook het bevorderen van de samenwerking is essentieel om de regionale problemen aan te pakken en een duurzame ontwikkeling te steunen. Deze politieke, economische en commerciële samenwerking dient de sociale en ecologische dimensies te integreren (klimaatverandering, water, bescherming van de biodiversiteit en bestrijding van ontbossing). De EU en de Latijns-Amerikaanse regio hechten aan het multilateralisme en dienen bij te dragen aan de uitwerking van doorzichtige en billijke mondiale regels, een wereldwijd goed bestuur, het oplossen van de mondiale problemen zoals klimaatverandering en de samenwerking op het gebied van de mensenrechten.

Prioritaire gebieden voor de regionale programmering 2007-2013

De eerste prioriteit van de regionale programmering betreft sociale samenhang (vermindering van de armoede, van ongelijkheden en van uitsluiting). Deze prioriteit is vooral gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van een openbaar beleid in de sociale sectoren, het verhogen van het niveau van de overheidsuitgaven en van de openbare sociale investeringen, het verbeteren van het fiscaal beleid en de herverdeling van inkomsten via EUROsociAL (programma voor technische samenwerking EU-LA ten behoeve van de sociale samenhang), het stimuleren van de dialoog, het uitwisselen van beste praktijken, gezamenlijke controle en het intensiveren van de drugsbestrijding.

De regionale integratie vormt, als aanvulling op de subregionale aanpak, de tweede prioriteit. Zij beoogt het bevorderen van:

  • activiteiten van ondernemersnetwerken in handel en investeringen;
  • dialoog en versterking van de institutionele capaciteit, onder meer op macro-economisch, politiek, standaardiserings-, mensenrechten-, infrastructuur- en milieugebieden, om duurzame investeringen en duurzame ontwikkeling te stimuleren;
  • samenwerking, regionale dialoog en uitwisseling van ervaringen en beste praktijken over het milieugedeelte van duurzame ontwikkeling (klimaatverandering, water, biodiversiteit en bossen);
  • interconnectiviteit en geregelde dialoog;
  • regionale prioriteiten door middel van studies en conferenties.

De derde prioriteit betreft het investeren in opleiding en in wederzijds begrip. Deze samenwerking spitst zich toe op de versterking van het hoger onderwijs en de concurrentiekracht van de regio (vooral door opleidingsprogramma's) alsmede op maatregelen ter bevordering en verdieping van het wederzijds begrip tussen de twee regio's.

De besprekingen en de dialoog over de uitwerking en de uitvoering van de regionale programma's moeten worden ontwikkeld. Om de doeltreffendheid van de programma’s te verhogen moeten zij zichtbaarder zijn, moet er meer bekendheid aan worden gegeven en moeten de verkregen resultaten worden benut. Daarbij moeten complementariteit en synergie worden gestimuleerd en moet gebruik worden gemaakt van een aangepast instrumentarium, waarbij asymmetrieën worden aangepakt en zowel publieke als particuliere spelers een actieve rol spelen, rekening houdend met transversale thema's en met stimulering van een passende wijze van beheer.

Modaliteiten

Het onderhavige regionale strategiedocument (RSD) omvat een regionaal indicatief programma (RIP) voor de periode 2007-2010. Een tweede RIP zal voor de periode 2011-2013 worden voorbereid. De financiering van deze twee RIP's (2007-2013) beloopt 556 miljoen euro, waarvan 35 % wordt toegekend voor sociale samenhang, 25 % voor regionale integratie en 40 % voor opleidingen en regionale aangelegenheden.

De begunstigden van de samenwerking zijn de nationale, regionale en plaatselijke besturen, de representatieve verenigingen van het maatschappelijke middenveld, de representatieve organisaties van het bedrijfsleven, het hoger onderwijs, de niet-statelijke organisaties, enz.

Er wordt steun verleend voor de volgende activiteiten: evaluaties, studies, verslagen, publicaties, bekendmakingsacties, seminars, bijeenkomsten, opleidingen, uitwisselingen van academisch personeel, studiebeurzen, projecten die gemeenschappelijk binnen de netwerken van de instellingen worden ontwikkeld, mobiliteit van de deelnemers, kwaliteitscontrole en uitwisseling van informatie. Daarnaast gaat de steun ook naar activiteiten ter ontwikkeling van statistieken, gegevensbanken en beleidsondersteunende instrumenten. Om de uitwerking van de projecten te kunnen meten zullen er prestatie-indicatoren komen.

Context

De samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika past in het kader van het versterkt partnerschap en van de doelstellingen als vastgelegd op de topconferenties van Guadalajara en Wenen (DE) (EN) (FR). In het regionale strategiedocument (RSD) voor de periode 2007-2013 worden de prioriteiten vastgelegd die steun genieten uit hoofde van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (IOS). Het vormt met dit soort programma's een aanvulling op de strategieën met elke subregio en elk land.

GERELATEERDE BESLUITEN

Tussentijdse evaluatie en regionaal indicatief programma 2011-2013 voor Latijns-Amerika (EN).

See also

  • Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Europese Dienst voor extern optreden (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 02.02.2011

Top