Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming tegen handelsbelemmeringen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Bescherming tegen handelsbelemmeringen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 3286/94 – procedures voor de handhaving van de rechten die de EU ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Met deze verordening wordt een procedure ingesteld waarmee bedrijven en EU-landen de EU-instellingen kunnen verzoeken om door niet-EU-landen ingestelde handelsbelemmeringen* te onderzoeken om zo de belangen van bedrijven en werknemers uit de EU te beschermen.
 • Er wordt getracht schade* of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer* als gevolg van dergelijke belemmeringen in overeenstemming met internationale handelsregels te elimineren.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

 • Klachten in het kader van deze verordening kunnen worden ingediend namens een EU-bedrijfstak, namens één of meerdere EU-ondernemingen of door een EU-land dat op een handelsbelemmering wijst. De klacht moet voldoende bewijs bevatten van het bestaan van handelsbelemmeringen en de daaruit voortvloeiende schade of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer.
 • Klachten moeten schriftelijk bij de Europese Commissie worden ingediend. De Commissie heeft 45 dagen de tijd om te besluiten of de klacht ontvankelijk is. Deze termijn kan op verzoek van de klager worden opgeschort om hem in staat te stellen aanvullende gegevens te verstrekken.
 • Een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van elk EU-land en voorgezeten door de Commissie, voorziet deze landen van informatie. Het is ook een forum waar zij hun mening kunnen geven.
 • Wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt een onderzoek geopend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB). Deze bekendmaking omvat het product of dienst en de betrokken landen. De Commissie verzamelt vervolgens alle dienstige informatie bij de betrokken partijen.

Wanneer de EU op basis van deze onderzoeksprocedure besluit actie te ondernemen, kan zij alle handelspolitieke maatregelen die verenigbaar zijn met de bestaande internationale verplichtingen en procedures nemen. Het kan daarbij gaan om:

 • 1.

  schorsing van tariefconcessies* en instelling van nieuwe of verhoogde douanerechten;

 • 2.

  instelling of verhoging van kwantitatieve beperkingen op de invoer en uitvoer van goederen;

 • 3.

  schorsing van concessies met betrekking tot goederen, diensten of leveranciers op het gebied van overheidsopdrachten.

De Raad moet binnen 30 dagen een uitspraak doen over het voorstel van de Commissie om één of meer acties te ondernemen.

In 2014 heeft de EU de verordening (Verordening (EU) nr. 654/2014) gewijzigd door er nieuwe regels en procedures aan toe te voegen. Hierdoor kan de EU haar rechten om concessies of andere verplichtingen in het kader van internationale handelsovereenkomsten te schorsen of in te trekken, sneller en doeltreffender afdwingen.

De Commissie kan in geval van dringende behoefte handelingen aannemen om actie te ondernemen tegen niet-EU-landen. Deze uitvoeringshandelingen kunnen onmiddellijk toegepast worden en deze procedure kan alleen worden gebruikt in goed gemotiveerde gevallen. Maatregelen die vastgesteld kunnen worden door middel van uitvoeringshandelingen beslaan de drie bovengenoemde maatregelen.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 3286/94 is op 1 januari 1995 in werking getreden. Verordening (EU) nr. 654/2014 is op 17 juli 2014 in werking getreden.

ACHTERGROND

Onderzoeken naar handelsbelemmeringen

KERNBEGRIPPEN

* Handelsbelemmering: elke door een niet-EU-land genomen handelspraktijk die verboden is door internationale handelsregels die een door deze praktijk getroffen partij het recht geeft een poging te ondernemen om de gevolgen van deze praktijk ongedaan te laten maken. Deze internationale handelsregels bestaan in wezen uit de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de regels in de bilaterale overeenkomsten met niet-EU-landen waarbij de EU partij is.

* Schade: alle aanmerkelijke schade die een handelsbelemmering op de EU-markt voor een EU-bedrijfstak dreigt te veroorzaken.

* Nadelige gevolgen voor het handelsverkeer: gevolgen die een handelsbelemmering veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor EU-ondernemingen op de markt van een niet-EU-land met betrekking tot een product of dienst.

* Concessies of andere verplichtingen: tariefconcessies of andere voordelen die door de EU in haar handel met niet-EU-landen worden toegepast op grond van verbintenissen die werden aangegaan in het kader van internationale handelsovereenkomsten waarvan de EU een partij is.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (PB L 349, 31.12.1994, blz. 71–78)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EG) nr. 3286/94 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie dient slechts ter referentie.

Laatste bijwerking 30.11.2015

Top