Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubsidiemaatregelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubsidiemaatregelen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 2016/1037 — Antisubsidiemaatregelen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan de regels van de Europese Unie (EU) betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit niet-EU-landen en de voorwaarden voor het aanvragen van compenserende maatregelen.

KERNPUNTEN

 • Er kunnen compenserende rechten worden toegepast om schadelijke gevolgen van invoer met subsidie naar de EU-markt tegen te gaan en om de eerlijke concurrentie te herstellen. De rechten worden betaald door de importeur en geïnd door de douane van het betreffende EU-land.
 • Als een bedrijfstak in de EU van mening is dat de invoer van een product uit een niet-EU-land wordt gesubsidieerd en schade toebrengt aan de bedrijfstak in de EU die hetzelfde product produceert, kan een klacht worden ingediend bij de Europese Commissie.
 • Als uit de klacht in eerste aanleg bewijs naar voren komt van een subsidie of schade voor een bedrijfstak in de EU en een causaal verband tussen de subsidie en de schade wordt aangetoond, wordt door de Commissie een antisubsidieonderzoek gestart.
 • De Commissie kan, in afwachting van nader onderzoek, een voorlopig compenserend recht instellen, als uit het antisubsidieonderzoek blijkt dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, te weten:
  • dat de invoer profiteert van een specifieke subsidie;
  • dat een bedrijfstak in de EU schade lijdt;
  • dat er een causaal verband bestaat tussen de subsidie en de schade, en
  • dat het belang van de EU is gebaat bij maatregelen om schade te voorkomen.
 • Na verder onderzoek kunnen binnen 13 maanden definitieve maatregelen worden ingesteld door de Commissie. Deze zijn normaal gesproken gedurende 5 jaar van kracht.
 • Gedurende deze periode van 5 jaar kan een verzoek worden ingediend voor een tussentijds onderzoek wanneer de omstandigheden betreffende de subsidiëring en de schade aanzienlijk zijn gewijzigd en deze wijziging permanent is.
 • In het laatste jaar waarin de maatregelen van toepassing zijn, kan de bedrijfstak in de EU een verzoek indienen bij de Commissie om een onderzoek in verband met het vervallen van de maatregel in te stellen. Op basis van dit onderzoek wordt vastgesteld of het vervallen van de maatregel waarschijnlijk tot een voortzetting of tot een herhaling van subsidiëring en van schade zal leiden. Indien dit het geval is, kunnen de maatregelen gedurende 5 jaar worden gehandhaafd.
 • Importeurs kunnen tevens een terugbetaling aanvragen van de rechten die zijn betaald wanneer zij van mening zijn dat de subsidies niet meer bestaan of zijn verminderd.
 • De antisubsidieregels van de EU zijn gebaseerd op de mondiale normen die zijn ingesteld door de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) 2016/1037 is de gecodificeerde versie van een oorspronkelijk besluit (Verordening (EG) nr. 597/2009) en de achtereenvolgende wijzigingen daarvan. De verordening is van toepassing vanaf 20 juli 2016.

ACHTERGROND

 • Een subsidie is een financiële bijdrage, bijvoorbeeld een schenking of een lening, die normaal gesproken wordt betaald door de regering van een niet-EU-land, waarmee een voordeel wordt toegekend aan een bedrijf of bedrijfstak die goederen invoert in de EU en waardoor de concurrentie op de EU-markt wordt verstoord. Om deze verstoring tegen te gaan en de eerlijke concurrentie te herstellen, kan de EU zogeheten compenserend recht instellen voor dergelijke import.
 • Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (codificatie) (PB L 176 van 30.6.2016, blz. 55-91)

Laatste bijwerking 27.02.2017

Top