Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpingmaatregelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidumpingmaatregelen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/1036 over beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

In deze verordening staat de procedure voor het opleggen van antidumpingmaatregelen in de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

 • Er is sprake van dumping als een bedrijf producten op een exportmarkt aan een lagere prijs verkoopt dan op zijn eigen binnenlandse markt. Om eerlijke concurrentie te waarborgen voor hetzelfde product dat door EU-producenten op de markt van de EU wordt verkocht, mag de EU antidumpingmaatregelen op de invoer opleggen.
 • Antidumpingmaatregelen kunnen onder de volgende voorwaarden worden opgelegd:
  • de invoer moet met dumping geschieden;
  • er moet sprake zijn van aanmerkelijke schade* voor de Europese industrie die een soortgelijk product* maakt;
  • er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de invoer met dumping en de aanmerkelijke schade;
  • de antidumpingmaatregel mag niet tegen EU-belangen ingaan.
 • Onder deze omstandigheden mogen er antidumpingmaatregelen worden opgelegd op de invoer in de EU van het betrokken product. Deze maatregelen krijgen meestal de vorm van een rechtad valorem , d.w.z. een percentage van de invoerwaarde van het betrokken product. Ook kunnen de maatregelen de vorm van specifieke rechten aannemen, d.w.z. een vaste waarde voor een bepaalde hoeveelheid goederen, bijv. 100 EUR per ton van een product, of een prijsverbintenis. Een prijsverbintenis is een toezegging van een exporteur om een minimuminvoerprijs te respecteren.
 • De rechten worden door de importeur in de EU betaald en geïnd door de nationale douaneautoriteiten van de betrokken EU-landen.
 • Maatregelen worden meestal voor vijf jaar opgelegd. Lopende maatregelen kunnen onder bepaalde omstandigheden worden herzien (tussentijds nieuw onderzoek). Het doel van een dergelijk onderzoek is meestal beperkt tot een of meerdere elementen van de oorspronkelijke maatregel, bijv. de mate van dumping en/of schade, doel van het product, vorm van de maatregelen.
 • Na vijf jaar vervalt de maatregel tenzij in een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel wordt vastgesteld dat wanneer de maatregelen zou komen te vervallen, de dumping en de aanmerkelijke schade zouden blijven bestaan.
 • Importeurs kunnen om een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van betaalde rechten verzoeken als ze kunnen aantonen dat de dumpingmarge* op grond waarvan de rechten zijn betaald, lager of nihil is geworden.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) 2016/1036 is de gecodificeerde versie van een oorspronkelijk besluit (Verordening (EG) nr. 1225/2009) en de achtereenvolgende wijzigingen ervan. De verordening is vanaf 20 juli 2016 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie:

 • Antidumping op de website van de Europese Commissie over antidumping.

* KERNBEGRIPPEN

Aanmerkelijke schade: aanzienlijke schade aan de Europese industrie bijv. verlies van marktaandeel, verlaagde prijzen en/of verminderde winstgevendheid als gevolg van invoer met dumping.

Soortgelijk product: een product dat identiek is of grote overeenkomst vertoont met het betrokken product.

Dumpingmarge: het verschil tussen de prijs die een exporteur voor een product op zijn thuismarkt belast (de normale waarde) en de prijs die dezelfde exporteur voor dat product op de Europese markt berekent (exportprijs).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (codificatie) (PB L 176 van 30.6.2016, blz. 21-54)

Laatste bijwerking 27.02.2017

Top