Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen

Deze verordening heeft ten doel een gemeenschappelijke regeling vast te stellen voor de invoer in de Europese Unie (EU) van producten uit bepaalde derde landen. Zij bevat tevens de procedures op basis waarvan de EU toezicht- en vrijwaringsmaatregelen kan nemen die nodig zijn om de belangen van de EU te beschermen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 625/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen.

SAMENVATTING

Er gelden geen kwantitatieve beperkingen voor de invoer van goederen die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Zij kunnen dan ook vrij worden ingevoerd, behoudens eventuele vrijwaringsmaatregelen.

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op producten van oorsprong uit de volgende derde landen: Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Noord-Korea, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Vietnam en Wit-Rusland. Zij heeft geen betrekking op textielproducten, waarvoor een specifieke gemeenschappelijke invoerregeling geldt.

Informatie- en overlegprocedure

De EU-landen moeten de Commissie op de hoogte brengen van ontwikkelingen in de invoer die wellicht toezicht- of vrijwaringsmaatregelen vereisen. Op vraag van een EU-land of op initiatief van de Commissie kan overleg worden gepleegd binnen een raadgevend comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van ieder EU-land en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Het overleg heeft hoofdzakelijk betrekking op:

  • de voorwaarden van de invoer;
  • de economische en commerciële situatie;
  • kwesties met betrekking tot het beheer van de handelsovereenkomsten tussen de EU en het betrokken derde land uit bovenstaande opsomming;
  • eventueel te nemen maatregelen.

Het overleg kan zo nodig schriftelijk gebeuren. De EU-landen hebben vijf tot acht dagen de tijd om hun mening kenbaar te maken of mondeling overleg te vragen.

Onderzoeksprocedure

Indien er na afloop van het overleg duidelijk voldoende bewijsmateriaal is om een onderzoek te rechtvaardigen, opent de Commissie binnen de maand een onderzoek en doet zij een bekendmaking verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze bekendmaking bevat een samenvatting van de ontvangen inlichtingen en geeft aan over welke termijn de betrokken partijen beschikken om inlichtingen te verstrekken en een verzoek in te dienen om mondeling te worden gehoord.

In het kader van het onderzoek kijkt de Commissie naar:

  • de ingevoerde hoeveelheden;
  • de prijzen van de ingevoerde producten;
  • de invloed hiervan op de producenten in de EU;
  • het specifieke economische stelsel van de desbetreffende landen.

Indien beweerd wordt dat de producenten in de EU ernstige schade dreigen te lijden, gaat de Commissie tevens na of de specifieke situatie naar alle waarschijnlijkheid tot werkelijke schade zal leiden. Daarbij houdt de Commissie rekening met het percentage waarmee de uitvoer naar de EU is gestegen alsook met de uitvoercapaciteit van het land van oorsprong of uitvoer.

Het onderzoek dient binnen 9 maanden te worden afgerond. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Alle procedurele rechten (toegang tot niet-vertrouwelijke documenten, het recht om te worden gehoord en vertrouwelijke behandeling) dienen gedurende de hele procedure te worden gerespecteerd.

Aan het einde van het onderzoek legt de Commissie een verslag voor aan het raadgevend comité. Afhankelijk van de conclusies van haar naspeuringen beëindigt zij het onderzoek of besluit zij toezicht- of vrijwaringsmaatregelen te nemen.

Toezichtmaatregelen

Om de EU-belangen te beschermen, kan de Commissie indien nodig op verzoek van een EU-land of op eigen initiatief besluiten tot toezicht achteraf op bepaalde ingevoerde producten of de invoer van bepaalde producten afhankelijk stellen van voorafgaand toezicht. Onder voorafgaand toezicht geplaatste producten kunnen pas na overlegging van een toezichtdocument binnen de EU in het vrije verkeer worden gebracht. Dat document is geldig in de hele EU, ongeacht welk EU-land het heeft afgegeven.

Deze verordening wijkt in dat opzicht af van Verordening (EG) nr. 260/2009 (gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit andere derde landen). Wanneer toezichtmaatregelen worden genomen, kunnen de voorwaarden voor het gebruik of de afgifte van invoerdocumenten strenger zijn voor bovengenoemde derde landen dan voor andere derde landen. Wanneer de belangen van de EU dit vereisen, kan de Commissie namelijk de termijn inkorten gedurende welke het vereiste invoerdocument kan worden gebruikt, de afgifte afhankelijk stellen van bepaalde voorwaarden en zelfs voorzien in de opname van een herroepingsclausule.

Vrijwaringsmaatregelen

Wanneer producten in dermate gestegen hoeveelheden of tegen zodanige voorwaarden in de EU worden ingevoerd dat de Europese producenten hierdoor ernstige schade lijden of dreigen te lijden, kunnen vrijwaringsmaatregelen worden toegepast. De voorwaarden zijn analoog aan die van Verordening (EG) nr. 260/2009. Vrijwaringsmaatregelen zijn van toepassing op alle producten die na de inwerkingtreding ervan in het vrije verkeer worden gebracht. Zij vormen evenwel geen beletsel voor het in het vrije verkeer brengen van producten die reeds onderweg zijn naar de EU.

Deze verordening doet geen afbreuk aan verplichtingen die voortvloeien uit bijzondere overeenkomsten die tussen de EU en bovengenoemde derde landen zijn gesloten. Zij vormt voor de EU-landen evenmin een beletsel voor de vaststelling of toepassing van verboden, kwantitatieve beperkingen of toezichtmaatregelen die worden genomen ter bescherming van de openbare zeden, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren en planten, het nationaal artistiek, historisch en archeologisch erfgoed en de industriële en commerciële eigendom of op grond van speciale formaliteiten voor het deviezenverkeer.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 625/2009

6.8.2009

-

L 185, 17.7.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1241/2009 van de Commissie van 16 december 2009 tot voortzetting van het voorafgaand toezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen, en tot updating van de reikwijdte ervan.

Laatste wijziging: 11.02.2011

Top