Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO)

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG?

  • Artikel 214 voorziet in de belangrijkste wettelijke basis voor humanitaire hulp van de Europese Unie (EU). Het machtigt de EU de slachtoffers van natuurrampen of door mensen veroorzaakte catastrofen in niet-EU-landen bijstand, noodhulp en bescherming te bieden.
  • Artikel 196 biedt de EU bevoegdheden om de acties van EU-landen op het gebied van civiele bescherming te ondersteunen en aan te vullen.

KERNPUNTEN

  • Het directoraat-generaal voor Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het leveren van hulp aan de slachtoffers van crises, natuurrampen en door mensen veroorzaakte catastrofen.
  • ECHO beheert tevens het EU-mechanisme voor civiele bescherming.
  • Sinds 2016 is het ECHO verantwoordelijk voor het beheer van noodhulp binnen de EU.

Humanitaire hulp

Op basis van internationale principes die zijn vastgelegd in de Europese consensus over humanitaire hulp biedt de EU op behoeften afgestemde humanitaire hulp. De nadruk ligt op hulp aan de meest kwetsbare slachtoffers.

Het ECHO financiert humanitaire hulp op basis van de verordening inzake humanitaire hulp van 1996, waarin het financieren van operaties buiten de EU voor het bieden van bijstand, noodhulp en bescherming aan mensen die zijn getroffen door natuurrampen of door mensen veroorzaakte catastrofen en soortgelijke noodgevallen. Het ECHO gaat partnerschappenaan met organisaties als niet-gouvernementele organisaties; de fondsen, programma's en gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties; het Rode Kruis en de Rode Halve Maan en gespecialiseerde organisaties van EU-landen.

Noodhulp binnen de EU

  • Verordening (EU) 2016/369 machtigt de EU noodhulp te bieden aan EU-landen die zijn getroffen door uitzonderlijk ernstige door mensen veroorzaakte catastrofen of natuurrampen die verstrekkende humanitaire gevolgen kunnen hebben, zoals aardbevingen, overstromingen en industriële ongevallen. De verordening dient alleen te worden ingezet wanneer andere instrumenten niet afdoende blijken te zijn, en is bedoeld om de acties van het getroffen EU-land of de getroffen EU-landen te ondersteunen en aan te vullen.

Civiele bescherming

  • Het ECHO is tevens actief in het geval van natuurrampen of door mensen veroorzaakte catastrofen zowel binnen als buiten de EU via het EU-mechanisme voor civiele bescherming, dat erop is gericht samenwerking en coördinatie tussen de EU- en niet-EU-landen op het gebied van civiele bescherming te versterken. Bepaalde niet-EU-landen kunnen onder specifieke voorwaarden tevens deelnemen.
  • Het belangrijkste doel is het verbeteren van de effectiviteit van systemen voor het voorkomen van, voorbereiden op en reageren op allerlei natuurrampen en door mensen veroorzaakte catastrofen binnen en buiten de EU.
  • Het mechanisme beschikt over een 24/7-hub, het Europese Emergency Response Centre, waar operaties worden gecoördineerd, en een Responscapaciteit voor noodsituaties(„vrijwilligerspool”) waarin een breed scala aan hulpteams, experts en apparatuur is samengebracht dat in de EU-landen waar ze zijn gestationeerd stand-by worden gehouden.
  • Hoewel de nadruk ligt op het beschermen van mensen, valt ook het beschermen van het milieu en eigendommen, waaronder natuurlijk erfgoed, onder de verantwoordelijkheden.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 143)

Artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 135-136)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1257/96 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een EU-mechanisme voor civiele bescherming (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 924-947)

Verordening (EU) 2016/369 van de Raad van 15 maart 2016 betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Unie (PB L 70 van 16.3.2016, blz. 1-6)

Laatste bijwerking 22.09.2016

Top